Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

“Program dunavskog regiona" [DRWO4.0]

Projekat DRWO4.0  ima za cilj unapređenje drvne industrije u Dunavskoj regiji kroz transformaciju prema Industriji 4.0 (I4.0). Ovaj projekat se finansira u okviru Transnacionalnog Dunavskog regionalnog programa 2021-2027 Evropske unije, u okviru prioritetne ose za stvaranje konkurentnije i pametnije Dunavske regije, posebno se fokusirajući na industrijsku tranziciju.

Glavni partner na projektu je Centar kompetencija d.o.o. za istraživanje i razvoj iz Hrvatske.

 

Šumska industrija EU, koja zapošljava oko 3,5 miliona ljudi u preko 400 hiljada kompanija i doprinosi sa oko 7% BDP-a proizvodnje EU, suočava se sa brojnim izazovima, posebno u manje razvijenim regionima i zemljama van EU. Razlike u razvoju ove industrije između zapadnih dijelova Evrope i manje razvijenih regiona i zemalja van EU su značajne, a ovaj projekat teži da adresira i minimizira postojeće jazove, naročito one povezane sa nedostatkom implementacije Industrije 4.0 (I4.0) u šumskoj industriji.

 

Cilj projekta DRWO4.0 je poboljšanje drvne industrije u Dunavskoj regiji kroz doprinos njenoj transformaciji prema I4.0, što uključuje:

 • Interdisciplinarnu početnu procjenu za mapiranje zainteresovanih strana, procjenu njihovih kapaciteta i obezbjeđivanje komparativne analize spremnosti drvne industrije zemalja Dunavske regije prema I4.0. Ova aktivnost cilja na identifikaciju ključnih oblasti za razvoj i potencijalne prepreke na putu transformacije.
 • Uspostavljanje Pilot Okruženja (PEs) sa ciljem angažovanja heterogenih zainteresovanih strana za pružanje neophodnih ulaza za transformaciju drvne industrije zasnovanu na transnacionalnoj i prekograničnoj saradnji. Ovo podrazumjeva kreiranje modela koji bi bio primenjiv i u drugim kontekstima, čime se olakšava šira adaptacija i implementacija inovacija.
 • Razvoj kapaciteta kako bi se povećao uticaj PEs među zainteresovanim stranama Dunavske regije za potencijalno prihvatanje rezultata projekta DRWO4.0. Fokus je na jačanju institucionalnih kapaciteta organizacija kroz saradnju i razmjenu znanja.

 

Model transformacije predviđen projektom DRWO4.0 nudi rješenje prikladno za sve zainteresovane strane u Dunavskoj regiji kao algoritam transformacije prema I4.0. Ovo je posebno važno za donosioce odluka, podržavajući ih da uzmu u obzir nove pristupe koji bi trebali biti razmatrani u razvoju budućih strategija i procesa donošenja odluka.

 

Projekat povezuje zainteresovane strane prema četvorostrukom spiralnom pristupu, podržavajući vezu između nauke, politike, industrije i društva, što je neophodno za transfer znanja, pokretanje inovativnih rješenja i poboljšanje regionalne i nacionalne konkurentnosti, sa posebnim fokusom na MSP (koji će biti važni korisnici rješenja), kao i nacionalne, regionalne i sektorske političke institucije koje će biti u poziciji da preuzmu podatke i preporuke sadržane u Akcionom planu za transformaciju, kao i u smjernicama za primjenu modela transformacije.

 

Sve navedene aktivnosti i rezultati doprinose krajnjim rezultatima projekta DRWO4.0, omogućavajući organizacijama da poboljšaju svoje institucionalne kapacitete kroz prekograničnu saradnju i transnacionalni pristup, i promovišući usvajanje razvijenog Akcionog plana u njihovim poslovnim strategijama, što može biti potencijalno preuzeto i od strane donosioca odluka zemalja Dunavske regije. Ovaj transnacionalni pristup obezbjeđuje uvid u različite nivoe razvoja drvne industrije bazirane na I4.0 u razvijenijim i manje razvijenim zemljama, te u najbolje prakse I4.0 u Dunavskoj regiji, nudeći novi pristup zasnovan na interdisciplinarnosti (povezujući drvnu industriju sa IT sektorom, dizajnom, kreativnom industrijom, mehatronikom itd.) i multisektorskom pristupu (povezujući obrazovanje, nauku, istraživanje, industriju i politiku).

 

Pored vodećeg partnera na projektu I Razvojne agencije PREDA, projektni konzorcij uključuje širok dijapazon projektnih partnera (12) i  pridruženih strateških partnera (18) iz ukupno 11 zemalja dunavske regije (Hrvatska, Slovenija, Srbija, Bugarska, Mađarska, Rumunija, Moldavija, Austrija, Češka, Ukrajina i Bosna i Hercegovina), i to:

 1. Competence Centre Ltd. for research and development – Hrvatska (HR)
 2. Salzburg University of Applied Sciences – Austrija (AT)
 3. KO-FA /PRO-WOOD – Rumunija (RO)
 4. Wood Industry Cluster – Slovenija (SI)
 5. Cultural Innovation Competence Center Association – Mađarska (HU)
 6. Bulgarian Furniture Cluster – Bugarska (BG)
 7. Cluster of Czech Furniture Manufacturers – Češka (CZ)
 8. University of Belgrade – Faculty of Forestry – Srbija (RS)
 9. Development agency of city of Prijedor “PREDA” – Bosna i Hercegovina (BA)
 10. Cahul Business Centre – Moldavija (MD)
 11. Culmena Ltd. – Hrvatska (HR)
 12. Faculty of Engineering and Information Technology, UniPecs – Mađarska (HU)
 13. Agency for Sustainable Development of the Carpathian region “FORZA” – Ukrajina (UA)
 14. Faculty of design, independent higher education institution – Slovenija (SI)

 

Pored Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA”, kao pridruženi partneri u projektu učestvuju Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Udruženje drvoprerađvača “KLASTER DRVO-PD”.

 

Vremenski period implementacije projekta je 24 meseca (od 01.01.2024. do 31.12.2025. godine), sa ukupnim budžetom od 1.946.560 evra. Od ovog iznosa, Interreg fond učestvuje sa 1.557.248 evra.

 

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta