Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

PROJEKAT

Inovacija kao usluga za ubrzanu inovaciju i industrijski prelaz u industrijskim ruralnim i udaljenim oblastima sa niskim kapacitetom za inovacije u Dunavskoj regiji [IAAS4DR]

Projekat „IAAS4DR“ okuplja 16 partnerskih organizacija iz različitih dijelova Dunavske regije, koji se susreću sa izazovima razvoja i primjene inovacija. Težište projekta je na razvoju usluga kroz koje će se podržati inovacije i ekonomski razvoj ciljanih područja. U okviru projekta, razviće se i testirati novi tip usluge, nazvan „Inovacija kao usluga – IAAS“, i to u formi outsourcing usluge koja obuhvata upravljanje inovacijama, pristup specifičnoj ekspertizi i infrastrukturi, akceleraciju (ubrzanje) procesa, te kontinuirano učenje i unapređenje.

Primarni fokus je na regijama i tradicionalnim industrijama, koje svoju konkurentnost ne baziraju na inovativnosti i gdje je infastruktura podrške inovacijama relativno slabije razvijena.

 

„IAAS4DR“ će doprinijeti stvaranju uslova za poboljšanje i integraciju usluga podrške inovacijama na lokalnom nivou, kroz:

  • Jačanje kapaciteta, odnosno kompetencija lokalnih kadrova za oblast razvoja inovacija, kroz izgradnju regionalnih partnerstava javnog sektora, poslovne i akademske zajednice i civilnog društva (tzv. „Living Lab“ metodologija). Cilj je da se lokalni upravljački i operativni kapaciteti unaprijede za potrebe pružanja usluga u oblasti razvoja inovacija.
  • Razvoj modela podrške inovacijama, čime se povećava nivo integracije između pružalaca usluga podrške inovacijama na regionalnom nivou, uključujući i razmjenu iskustava i najboljih praksi.
  • Osiguranje pristupa specifičnim transnacionalnim znanjima i ekspertizi, kroz formiranje fleksibilnih timova/konzorcijuma za pružanje naprednih usluga podrške inovacijama („na zahtjev“), uz korištenje resursa koji nisu stalno dostupni u svim regionima. Ovaj pristup podrazumijeva i realizaciju transnacionalnih pilotnih aktivnosti, kroz koje će se pokazati mogući uticaj na ciljanim lokacijama.

 

„IAAS4DR“ se finansira sredstvima „Dunavskog regionalnog programa“ Evropske unije, u okviru prioritetne ose 1 – ” Konkurentnija i pametnija Dunavska regija”, sa specifičnim fokusom na napredne tehnologije (SO 1.1). Ukupan budžet iznosi 2.720.670 EUR, od čega su 2.176.536 EUR sredstva programa. Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci.

 

Vodeći partner na projektu je „Tehnički univerzitet“, Košice (Slovačka). Pored Razvojne agencije „PREDA“, partneri na projektu su: Regionalni Inovacioni Centar regiona Košice (Slovačka), “Tehnološki centar” Horb am Neckar, Njemačka, “Tehnološki park” Pomurje (Slovenija), “Panon” poslovna mreža (Mađarska), “Tera tehnopolis” Osijek (Hrvatska), “Univerzitet primjenjenih nauka” Vorarlberg (Austrija), Regionalna razvojna agencija Karlovy Vary (Češka), “UEFISCDI” – Izvršna agencija za visoko obrazovanje, istraživanje, razvoj i inovacije (Rumunija), Regionalna razvojna agencija (NE RDA), Iasi (Rumunija), “CTRIA” -Centralna Transdanubijska Regionalna Inovaciona Agencija (Mađarska), „ADP-ZID“ – Udruženje za demokratski prosperitet, Podgorica (Crna Gora), “ICTC” – Centar za inovativne kompozitne tehnologije (Ukrajina) i “AWS” –Austria Wirtschaftsservice, Beč (Austrija). 

image
image
image
PREDA PRIJEDOR

Projektni [tim] Projekta