Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Vijesti

cof
Vijesti

Predstavnici Agencije “PREDA-PD” na konferenciji “Poboljšanje poslovnog okruženja kvalitetnijom podrškom biznisima”

Predstavnici Agencije “PREDA-PD” prisustvovali su  konferenciji “Poboljšanje poslovnog okruženja kvalitetnijom podrškom biznisima” koja se finansira iz programa Matra, kraljevine Nizozemske. Organizator konferencije je Udruženje za posao i poduzetništvo LINK iz Mostara.
Na konferenciji su se predstavile aktuelne mjere podrške privredi, kao i buduća usmjerenja za saradnju aktera koji će nastaviti raditi na temama od interesa poput razvoja preduzetničke infrastrukture, upravljanjem instrumentima razvoja i drugo.
Navedena konferencija održana je 26.05.2021. u Neumu.

Vijesti

Ambasador SAD u posjeti Agenciji

Američki ambasador u BiH, g. Erik Nelson, posjetio je Agenciju u petak, 21. maja 2021. Tom prilikom održan je sastanak na temu dosadašnje i buduće saradnje na lokalnim projektima i inicijativama koje se realizuju uz podršku SAD. Ambasador je upoznat sa ključnim razvojnim izazovima i aktivnostima koje Agencija preduzima uz podršku gradskih institucija i u saradnji sa loklanim partnerima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora. Poseban fokus je stavljen na nastavak procesa razvoja preduzetništva, podršku malim i srednjim preduzećima, obrazovanje i funkcionisanje tržište rada.

Od 2010. godine do danas, zajedno sa lokalnim partnerima, Agencija PREDA je učestvovala u realizaciji 15 projekata, finansiranih sa preko 1 milion KM sredstava programa i projekata SAD.

Vijesti

Delegacije bratskih i prijateljskih opština Grada Prijedora u posjeti Agenciji “PREDA-PD”

U okviru obilježavanja Dana grada Prijedora, delegacije bratskih i prijateljskih opština Grada Prijedora, posjetile su i Agenciju za ekonomski razvoj grada Prijedora “PREDA-PD”.

Tokom posjete Agenciji “PREDA-PD”, gostima je predstavljen način funkcionisanja i uloga agencije u razvojnim projektima i inicijativama. U diskusijama koje su pratile izlaganja razvojnog tima agencije, pažnja je posvećena mogućnostima umrežavanja, razmjene iskustava i saradnje na projektima od regionalnog značaja, a naročito kroz instrumente i programe domaćih i međunarodnih organizacija i institucija. Identifikovano je nekoliko oblasti moguće saradnje, a u prvom redu privredno povezivanje i turizam.

Vijesti

Agencija “PREDA-PD” organizovala 2. InnoSchool Info dan

Projektni tim Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD je organizovao drugi InnoSchool Info dan 09.04.2021. godine. Događaj je organizovan online i prisustvovalo je preko 20 profesora i učenika koji su bili dio pilot aktivnosti i predstavnika Savjetodavne grupe i projektnog tima koji su učestvovali u pripremi InnoSchool inovativnog sistema obrazovanja, zajedno sa partnerima iz 9 zemalja.

Svrha događaja je bila predstavljanje rezultata pilot aktivnosti i proglašenje pobjednika takmičenja iz oblasti socijalnog preduzetništva na nivou Republike Srpske. Učesnici su imali mogućnost i da čuju prezentacije prva tri tima naprednog nivoa. Aktivnost je realizovana u okviru projеkta „InnoSchool“ – „Jačanje socijalnih inovacija i preduzetničkog duha učenika srednjih škola korištenjem inovativnog sistema učenja“ – (Strengthening social innovation and entrepreneurial spirit of secondary schools’ students by using highly innovative Learning System).

Pilot aktivnost se odnosila na korišćenje InnoSchool inovativnog sistema obrazovanja koji podrazumijeva implementaciju novog didaktičkog sredstva – edukativnog programa (serious game) u srednjim školama u okviru predmeta koji se odnose na preduzetništvo i ekonomiju. Edukativni program je savremeni “alat” pomoću kojeg učenici stičnu nova znanja i vještine iz socijalnog preduzetništva, poslovnog planiranja, timskog rada i slično.

Pilotiranje je trajalo u periodu od novembra 2020. do početka marta 2021. godine u kojem je učestvovalo 7 škola iz Republike Srpske. Škole su imali mogućnost da biraju da li će se takmičiti na osnovnom ili naprednom nivou, a osnovna razlika između osnovnog i naprednog nivoa jeste u finaliziranju (socijalnog) poslovnog plana tokom naprednog nivoa.

Pobjednici osnovnog nivoa na republičkom takmičenju:

 1.  CSŠ “Ivo Andrić” Pranjavor, TIM 1 (Vanja Krajišnik, Sanja Božičić i Anđela Sarić)
 2. SŠC “Jovan Cvijić” Modriča”, TIM 2 (Tea Smiljić, Darko Bošnjak, Marina Pantić i Mara Tešić)
 3. CSŠ “Ivo Andrić” Prnjavor, TIM 2 (Marina Kalaba, Nikola Milanović, Dario Đukić i Mirnes Ćuran)

Pobjednici naprednog nivoa na republičkom takmičenju:

 1. JU Ekonomska škola Bijeljina, TIM 1 (Ema Jeftić, Marija Kapetanović i Dajana Cvijetinović)
 2. JU Ekonomska škola Bijeljina, TIM 2 (Sanja Simeunović, Dejan Lepan i Nemanja Trivunić)
 3. JU Ekonomska škola Bijeljina, TIM 5 (Tamara Brajić i Jelena Đurđević)

Agеncija PREDA –PD, u partnеrstvu sa Ministarstvom prosvjеtе i kulturе Rеpublikе Srpskе, implеmеntira projеkat „InnoSchool“, koji sе odnosi na unaprеđеnjе obrazovnog porcеsa i korišćеnja digitalnih alata u rеdovnoj nastavi, s posеbnim fokusom na jačanjе prеduzеtničkih vjеština i socijalnih inovacija. Projеkat sе finansira srеdstvima Evropskе unijе, a implеmеntira sе u partnеrstvu sa 17 organizacija iz 9 različitih zеmalja, od kojih su Agеncija PREDA-PD i Ministarstvo prosvjеtе i kulturе Rеpublikе Srpskе partnеri iz BiH.

Vijesti

“Inovativni modeli finansiranja kreativnih industrija tokom krize Covid-19” – nove smjernice u sklopu Društvene i kreativne zajednice

Pristup finansijama predstavlja glavni izazov za kulturni i kreativni sektor, posebno u  kriznom vremenu izazvanim pandemijom. “Nova evropska agenda za kulturu” prepoznala je poteškoće koje postoje  u pristupu finansijama za ove sektore i, u svojoj ekonomskoj dimenziji, postavila za cilj promovisanje povoljnih ekosistema za kulturne i kreativne industrije, pristupa finansiranju, sposobnosti za inovacije , fer naknada autorima i stvaraocima i međusektorska saradnja.

Za sledeći dugoročni budžet EU (2021.-2027.), Evropska komisija predlaže da se povećaju sredstva za Kreativnu Evropu koja predstavlja program za podršku audio-vizuelnim djelima i podršku za evropske kulturne i kreativne sektore, na cifru od 1,85 milijardi evra.

Već postoje brojni primjeri kroz koje se istražuju novi modeli za olakšavanje pristupima financijskim sredstvima za kulturni i kreativni sektor, koje karakterišu mikro preduzeća i preduzetnici, slabo upoznati sa poslovnim alatima i sa malo vremena da se posvete upravljačkim zadacima.

U ovom kratkom dokumentu preporuka i smjernica  broj 15. koji je izradila Društvena i kreativna zajednica, pronaći ćete zanimljive priče o uspjehu instrumenata finansiranja, koji se širom svijeta koriste za finansiranje kreativnih industrija, price o alternativnim smjernica i preporukama za politike, kako bi olakšale pristup finansijama.

Pogledajte dokument ovdje.

Kompletna serija dokumenata dostupna je ovdje.

Šta je Društvena i Kreativna zajednica ?

Društevena i kreativna zajednica Interreg MED ima za cilj da poveže društvene i kreativne inovatore na području Mediteranske regije kako bi konsolidovala i podjelila nove uspješne modele razvoja. Zajednica, vođena horizontalnim projektom TALIA, odnosno projektom SOCIAL AND CREATIVE, na struktuiran način promoviše implementaciju i prenosivost rezultata modularnih projekata koji se odnose na kreativnost i društvene inovacije. U tom cilju, obezbjeđuju se zajednički instrumenti koji omogućavaju povezivanje modularnih projekata sa lokalnim inovacijskim zajednicama, počevši od regiona partnera koji učestvuju na implementaciji projekta.

Vijesti

Uspješno implementiran projekat „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ zajedno sa partnerima na projektu, preduzećima Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o., uspješno je implementirala projekat „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ u periodu od 01.04.2020.godine do 16.12.2020. godine. Završna konferencija je održana u Agenciji PREDA-PD u prostorima Prijedor Circle Hub-a 15.12.2020. godine.

Osnovni cilj projekta je bilo povećanje kompetencija za primjenu novih tehnologija u proizvodnim i razvojnim procesima u sektoru metaloprerade.

U cilju podrške razvoja ljudskih resursa za primjenu novih tehnologija u sektoru metaloprerade realizovane su obuke za rad u programu SolidWorks Essentials i Sheet Metal. Učešće u ovoj obuci, osim partnerskih preduzeća imala su i druga lokalna preduzeća iz ovog sektora, odnosno u ovoj aktivnosti je učestvovalo ukupno 8 preduzeća.

Sa ciljem unapređenja sposobnosti preduzeća da osiguraju brz i efikasan proces obuka novozaposlenih radnika za radna mjesta koja podrazumijevaju primjenu novih tehnologija izrađena su dva osnovna trening kurikuluma za pozicije CNC operatera i CNC programera. Pored navedenog obučeno je tehničko osoblje 3 preduzeća zaduženo za uvođenje novih radnika u redovne poslove preduzeća.

„Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ 

Kroz projekat su unaprijeđeni kapaciteti Agencije „PREDA-PD“ instaliranjem najnovijih licenci za SolidWorks i ugradnjom dodatne memorije za izvođenje obuka iz 3D modeliranja i drugih obuka baziranih na informacionim tehnologijama. Takođe, poboljšani su kapaciteti partnerskih preduzeća, kao i Agencije za interne programe obuke nabavkom interaktivnih displeja sa visokim preformansama.

„Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ 

Jedan od rezultata projekta jeste i izrada MCP Metal Cooperation platform-e koja predstavlja online alat, odnosno mjesto na kom se suočavaju ponuda i potražnja lokalnih preduzeća iz metalnog sektora s jedne strane i svih onih lica koji traže zaposlenje ili pružaju usluge koje su relevantne za metalni sektor bez obzira na područje sa kojeg dolaze. Takođe alat služi zainteresovnim stručnjacima i pružaocima usluga za proaktivan pristup u promociji njihovih usluga kompanijama za obradu metala (http://metalcooperationplatform.com).

Ukupna vrijednost projekta je bila  80.185,56 KM, od čega je 39.107,50 KM finansirao USAID kroz WHAM projekat  (projekat razvoja radne snage i većeg pristupa tržištima), koji pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentisanim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informaciono-komunikacionog sektora.

Vijesti

UNAPREĐENI KAPACITETI ZA OBUKE IZ 3D MODELIRANJA

Uz podršku projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“ instalirana je nova verzija specijalizovanog softvera SolidWorks i poboljšane performanse računara koji se koriste za obuku zaposlenih u lokalnim malim i srednjim preduzećima sektora metaloprerade.

U okviru projekta se trenutno realizuje obuka za program SolidWorks Metal Sheet, koje pohađa tehničko osoblje preduzeća Cromex d.o.o, CNC Power d.o.o., Elker AD, Polis d.o.o., SanaMetal d.o.o. i ZT Komec d.o.o.

S ovom nadogradnjom su stvoreni bolji tehnički uslovi i za realizaciju treninga iz drugih oblasti, baziranih na informacionim tehnologijama, koje su u toku i u pripremi.

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.12.2020. godine.

Vijesti

METAL COOPERATION PLATFORM – MCP Lakše do posla i specifičnih znanja relevantnih za metalni sektor

 • Da li ste stručnjak u oblasti IT-a, multimedije, digitalnog marketinga, SolidWorks-a?
 • Da li tražite ili nudite posao u metalnom sektoru?
 • Da li radite kao tržišni posrednik?
 • Da li dobro poznajete strane jezike ili ste preduzeće iz metalnog sektora kome su potrebne usluge prevoda?
 • Da li su Vam potrebne usluge i proizvodi kompanija iz metalnog sektora?
 • Da li je djelatnost Vašeg poslovanja vezana za metalni sektor?

Ukoliko je Vaš odgovor „DA“ na bilo koje od pitanja iznad METAL COOPERRATION PLATFORM – MCP je pravo rješenje za Vas. Agencija PREDA-PD poziva sva preduzeća koja posluju u oblasti metalske i mašinske  industrije sa područja grada Prijedora da se registruju na platformu, kao i pružaoce specifičnih znanja, usluga i proizvoda koje su od interesa za metalni sektor.

MCP je mjesto na kom se suočava ponuda i tražnja lokalnih preduzeća iz metalnog sektora s jedne strane i  svih onih koji traže zaposlenje ili pružaju usluge koje su relevantne za metalni i mašinski sektor bez obzira na geografsku regiju  sa druge strane. Takođe alat služi zainteresovnim stručnjacima i pružaocima usluga za proaktivan pristup u promociji njihovih usluga kompanijama za obradu metala.

Napravite i uredite Vaš poslovni profil, ostavite Vašu ponudu ili zahtjev, odgovorite na zahtjeve ili ponude registrovanih preduzeća iz metalnog sektora i pružaoca specifičnih usluga.

Na platformu se možete prijaviti preko stranice  https://www.metalprijedor.net/, odnosno stranice na kojoj možete pronaći značajne informacije i vijesti iz metalnog sektora ili putem linka http://metalcooperationplatform.com/. Kratak vodič kroz platformu možete preuzeti ovdje.

Metal cooperation platform – MCP je napravljena u sklopu  projekta „Klasterizacija MSP iz sektora metaloprerade za jačanje kompetencija za nove tehnologije“. Partneri na projektu su Agencija PREDA-PD I i 4 lokalna preduzeća metalske i mašinske industrije (Elker AD, Kolektor CCL d.o.o., CNC Power d.o.o. i Cromex d.o.o.)

Ukupna vrijednost projekta je 80.185,56 KM, od čega će 39.107,50 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat. Planirani period implementacije projekta je do 16.12.2020. godine.

12