Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

IMG-663b7d2ba56d28411306a6d81cf18c4e-V
REPRO DIVijesti

REPRO DI: Možemo pogoditi samo metu koju vidimo!

U prostorijama Razvojne Agencije PREDA nedavno je održana obuka iz kontrolinga i korištenja softvera Power BI okviru aktivnosti projekta “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” koja ima za cilj jačanje kapaciteta partnerskih organizacija i preduzeća iz oblasti drvnog sektora (AGROFLORA d.o.o., Gavranović d.o.o., CIMSS d.o.o., Kartpenteri Vitorog d.o.o., LIPA-DRVO d.o.o. i Stolarija Vujičić s.p.), koji su podržali inicijalnu ideju za ovaj projekat. Predstavnici Grada Prijedora – Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije i Područne privredne komore su takođe bili učesnici obuke.

Zašto kontroling?

Kontroling se smatra ključnim dijelom rukovođenja u preduzeću, zajedno sa funkcijama planiranja, organizovanja i upravljanja ljudima. Kao ključna funkcija rukovođenja, kontorling se fokusira na praćenje, analizu i kontrolu poslovnih procesa kako bi se ostvarili ciljevi organizacije. Ova funkcija podrazumijeva korišćenje alata i informacija kako bi se bolje razumjelo poslovanje, identifikovali ključni problemi i donosile odluke na osnovu tačnih i pravovremenih informacija. Kontroling je važan jer omogućava bolje razumijevanje poslovanja kroz analizu finansijskih i operativnih podataka, identifikaciju trendova i projekcije za budućnost, donošenje blagovremenih odluka o strategiji, investicijama i promjenama u rutinskim aktivnostima, poboljšanje efikasnosti, produktivnosti i rentabilnosti, očuvanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja.

Kako uvesti kontroling u vaše preduzeće?

Uvođenje kontrolinga u preduzeće zahtijeva postavljanje jasnih ciljeva, razumijevanje poslovnih procesa, redovno praćenje ključnih performansi, analizu prikupljenih podataka i implementaciju korektivnih mjera. Kroz postepeno uvođenje kontrolinga i angažovanje relevantnih članova tima, preduzeća mogu unaprijediti svoje poslovanje i postići veću efikasnost i konkurentnost na tržištu.

Šta je Power BI softver?

Power BI je poslovna analitička usluga kompanije Microsoft koja omogućava korisnicima da vizualizuju i analiziraju svoje podatke putem interaktivnih izvještaja i panela. Ova platforma omogućava korisnicima da povežu različite izvore podataka, transformišu ih, modeliraju i vizualizuju radi donošenja informisanih poslovnih odluka. Power BI nudi različite alate za čišćenje, transformaciju i analizu podataka, kao i mogućnost dijeljenja izvještaja sa drugima. Osim toga, Power BI omogućava integraciju sa različitim programima i sistemima koji se koriste u poslovanju, kao što su Microsoft Office alati, CRM ili ERP sistemi, baze podataka i druge aplikacije.

Polaznici obuke su istakli da je uvođenje kontrolinga i upotreba Power BI softvera ključno za unapređenje poslovanja i praćenje performansi. Implementacija ovih alata omogućava preciznije praćenje poslovnih performansi i ostvarenje ciljeva na efikasniji način.

“Obuka Primjena metodologije kontorlinga u MSP pruža nam priliku da naučimo kako podatke u  preduzeću  pretvoriti u informacije bez kojih se ne može odlučivati i upravljati. Strateški ciljevi našeg preduzeća usmjereni  su na širenje. Primjenom novih vještina, stečenih kroz obuku, unaprijedićemo poslovne procese.” 

Sanela Hopovac iz preduzeća CIMSS doo Prijedor.

“Vjerujem da je ova obuka svakom od učesnika proširila vidike. Imali smo priliku upoznati se sa prednostima koje nudi Power BI, mogućnošću spajanja međusobno nepovezanih izvora podataka u cilju transparentnijeg, jednostavnijeg i bržeg upravljanja podacima, odnosno vizualizacija podataka iz različitih izvora u interaktivne tabele sa izvještajima, uz sigurnu i pouzdanu vezu sa izvorom podataka.“ 

Dražana Timarac iz Grada Prijedora – Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije.

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Projekat se provodi u periodu od novembra 2023. do avgusta 2024. godine.

Projekat DRWO4.0
Vijesti

Projekat “DRWO4.0” – Prvi sastanak partnera u Ljubljani

Projekat “DRWO4.0”, koji ima za cilj unapređenje drvne industrije u Dunavskoj regiji kroz transformaciju prema Industriji 4.0 (I4.0), zvanično je započeo sa realizacijom na uvodnom sastanku održanom 9. i 10. aprila u Ljubljani, u Sloveniji. Ovaj sastanak okupio je predstavnike 14 partnera iz 11 zemalja Dunavskog regiona uz podršku 18 pridruženih partnera, uključujući i tim Razvojne agencije PREDA.

Projekat “DRWO4.0” će da ponudi rješenje prikladno za sve zainteresovane strane u Dunavskoj regiji kao algoritam transformacije prema I4.0. Ovo će biti posebno važno za donosioce odluka, podržavajući ih da uzmu u obzir nove pristupe koji bi trebali biti razmatrani u razvoju budućih strategija i procesa donošenja odluka.

Uvodni sastanak bio je ključna prilika za razmjenu ideja i postavljanje radnog plana implementacije projekta. Razgovori su obuhvatili širok spektar tema, od identifikacije ključnih izazova do planiranja budućih aktivnosti, čime je osigurana čvrsta osnova za napredak projekta.

Sve aktivnosti i rezultati projekta DRWO4.0 će omogućiti organizacijama da poboljšaju svoje institucionalne kapacitete kroz prekograničnu saradnju i transnacionalni pristup, i promovišući usvajanje razvijenog Akcionog plana u njihovim poslovnim strategijama, što može biti potencijalno preuzeto i od strane donosioca odluka zemalja Dunavske regije. Ovaj transnacionalni pristup će obezbjediti uvid u različite nivoe razvoja drvne industrije bazirane na I4.0 u razvijenijim i manje razvijenim zemljama, te u najbolje prakse I4.0 u Dunavskoj regiji, nudeći novi pristup zasnovan na interdisciplinarnosti (povezujući drvnu industriju sa IT sektorom, dizajnom, kreativnom industrijom, mehatronikom itd.) i multisektorskom pristupu (povezujući obrazovanje, nauku, istraživanje, industriju i politiku).

everyday-team-meeting-and-brainstorming-2023-11-27-05-13-57-utc
ProjektiVijesti

“IaaS 4 DR” – Novi projekat Agencije 

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ započinje sa realizacijom projekta “IaaS 4 DR”, koji teži ubrzanju inovacija i podsticanju industrijske tranzicije u područjima sa ograničenim inovacionim kapacitetima.
Projekat čiji je zvanični puni naziv: „Innovation as a Service for accelerated innovation and industrial transition in industrial rural and remote areas with low innovation capacity in the Danube Region“, realizovaće se u sklopu prvog poziva „Dunavskog regionalnog programa“ EU.  

„IAAS4DR“ okuplja 16 partnerskih organizacija iz različitih delova Dunavske regije sa ciljem kreiranja održivog modela za tehnološki razvoj i inovacije. Glavni fokus projekta je na razvijanju i implementaciji naprednih inovativnih pristupa i usluga, koji ne samo da će unaprijediti ekonomski razvoj ciljanih područja, već će i postaviti nove standarde u pružanju podrške inovacijama, čime se doprinosi globalnoj konkurentnosti i ekonomskoj otpornosti regije.

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA vidi ovaj projekt kao izuzetnu priliku za jačanje lokalnih kapaciteta, uključujući Coworking prostor, HUB kao mjesto povezivanja sa privatnim i obrazovnim sektorom (u skladu sa „Living Lab“ konceptom), kao i za rad sa mladima. Projekat nudi priliku za jačanje već postojećih kapaciteta, ali i za pokretanje novih inicijativa koje će imati značajan pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i ekonomiju.

Jedan od ključnih elemenata projekta je izgradnja regionalnih tačaka („HUB“-ova) za “Inovaciju kao uslugu” (IaaS), koje će služiti kao temelj za razvoj transnacionalne zajednice profesionalaca obučenih za inovacije i industrijsku tranziciju. Ova strategija omogućava direktno adresiranje potreba mladih preduzetnika i inovatora u regiji, nudeći im pristup bogatom izvoru znanja i internacionalnim mrežama saradnje. 

Projekt takođe uvodi “IaaS 4 DR akcelerator”, napredni model transnacionalne saradnje koji ima za cilj da podrži inovacije i industrijski transfer. Ovaj pristup omogućava Razvojnoj agenciji grada Prijedora da razvija i nudi svoje usluge na efikasniji i inovativniji način, čime dodatno podstiče mlade i preduzetnike da istražuju nove ideje.

Web-bazirana platforma za učenje, čija je razvoj planiran u okviru projekta, imaće potencijal da postane ključan resurs za sve zainteresovane strane, nudeći obrazovni materijal i alate koji će pomoći korisnicima da unaprede svoje veštine i kompetencije u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja. Ova platforma, zajedno sa stvaranjem transnacionalne profesionalne zajednice, podstaći će razmenu znanja i iskustava, što je neophodno za stimulisanje inovacija u regiji.

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA sa zadovoljstvom ulazi u fazu realizacije projekta, svesna izazova koji predstoje, ali i potencijala koji se otvaraju. 

Foto ilustracija: Projekat RurALL
ProjektiVijesti

Agencija PREDA u projektu RurALL – Izazovi depopulacije i inovativni pristupi u ruralnim područjima Dunavske regije

U kontekstu ubrzane urbanizacije i sve izraženije polarizacije između urbanih i ruralnih područja, Evropa se suočava sa značajnim demografskim izazovima. Prema podacima Eurostata, do 2050. godine očekuje se porast populacije urbanih područja u Evropi za 24,1 milion ljudi, dok se istovremeno predviđa pad populacije u pretežno ruralnim regijama za 7,9 miliona. Ovaj trend posebno je izražen u Dunavskoj regiji, gdje depopulacija ruralnih područja dovodi do smanjenja ekonomske konkurentnosti, inovacija, pristupa javnim uslugama i izazova u upravljanju.

Depopulacija nije samo demografski, već i upravljački izazov, s obzirom na to da regije koje su najviše pogođene ovim problemom često nemaju kapacitete za razvoj i implementaciju sveobuhvatnih politika za dugoročno rješavanje ovog problema. U tom kontekstu, dokument o Dunavskom Regionalnom Programu (DRP) ističe potrebu za transnacionalnom saradnjom u cilju efikasnog adresiranja demografskih promjena i urban-ruralnih dispariteta.

Projekat RurALL, okuplja 14 partnera i 7 pridruženih partnera iz 11 zemalja, fokusira se na izazov depopulacije u ruralnim područjima, koristeći se potencijalom zapuštenih stambenih objekata, čiji broj raste kako ruralne zajednice sve više opadaju po broju stanovništva. Ovim pristupom se teži razvijanju strategija i modela za suočavanje sa smanjenjem populacije, istovremeno jačajući kapacitete za sveobuhvatan politički odgovor i motivaciju za dugoročnu perspektivu ruralnih zajednica kroz model upravljanja zasnovan na uključivanju više zainteresovanih strana.

Pilot aktivnosti u sklopu projekta inspirisane su inicijativom Novog Evropskog Bauhausa, koja prelazi infrastrukturnu dimenziju i omogućava izgradnju održive i inkluzivne budućnosti. Projekt predviđa mapiranje i klasifikaciju zapuštenih stambenih objekata, razvoj inovativnih ideja za njihovu funkciju nakon renoviranja, te razvoj poslovnih modela za renoviranje koji će odražavati inkluzivnost, pristupačnost i socijalnu dimenziju.

Transnacionalna saradnja i zajednički proces učenja su ključni za proizvodnju inovativnih rješenja i metodologija, dok istovremeno stimuliraju međusobnu razmjenu znanja i iskustava. Projekt RurALL pruža platformu za generisanje znanja, razmjenu ideja i resursa, te usvajanje najboljih praksi, čime se jačaju upravljački i institucionalni kapaciteti ruralnih zajednica.

Uzimajući u obzir različitosti među ruralnim zajednicama i specifičnosti zemalja učesnica, RurALL naglašava značaj prilagođavanja i prenosa modela upravljanja na druge zajednice unutar Dunavske regije i šire, s ciljem adresiranja depopulacije kroz iskorištavanje potencijala zapuštenih stambenih objekata. Projekt završava međunarodnom konferencijom koja će okupiti javne aktere i stručnjake za predstavljanje projekta i modela upravljanja više zainteresovanih strana, simbolizirajući početak nove ere u borbi protiv depopulacije ruralnih područja Dunavske regije.

Program Dunavskog regiona uključuje devet zemalja EU  i pet zemalja koje nisu članice EU što po broju zemalja i regiona koji sarađuju, čini jedan od najvećih Interreg programa u ovom programskom period. 


Budžet Programa za Dunavski region Interreg iznosi 266 mil EUR, i ima za cilj da podrži razvoj i implementaciju projekata saradnje koji doprinose razvoju inovativnog, održivog i socijalnog Dunavskog regiona, kao i da unaprijede regionalno upravljanje za suočavanje sa zajedničkim izazovima. Sredstva koje je Program izdvojio za projekte u okviru prvog poziva iznosio je 91.753.091,38 EUR DRP-ovog Interreg fonda. dok za specifični cilj 4.2. (Bolja saradnja u upravljanju Dunavskom regijom), a unutar kojeg je odobren i projekat “RurALL”, izdvojeno 12,825,700.88 EUR iz kojih se finansiraju još četiri odobrena projekta.

Glavni fokus Programa za Dunavski region zasniva se na tematskim oblastima, kojima se može efikasno baviti transnacionalnim projektima (npr. depopulacija, migracije, ekonomske nejednakosti, energetska zavisnost, klimatske promjene).

viber_image_2024-03-04_11-45-17-265
ProjektiVijesti

Projekat “NUDGES”, prvi sastanak konzorcijuma u Larnaki na Kipru

Projekat “NUDGES”, koji teži ka podsticanju pozitivnih promjena u ponašanju u svrhu očuvanja životne sredine, zvanično je započeo sa realizacijom na uvodnom sastanku održanom 27. i 28. februara u Larnaki, na Kipru. Ovaj sastanak okupio je predstavnike iz 8 partnerskih organizacija iz 8 zemalja, uključujući i tim Agencije PREDA – Tina Anđić, Bojana Vejin i Kristina Topić,  sa ciljem postavljanja temelja ambiciozne inicijative usmjerene na ekološki odgovorno ponašanje.

Fokus projekta “NUDGES” zasniva se na primjeni metoda blagog podsticanja „nudges“ kako bi se podstakli pojedinci i zajednice da donose odluke koje favorizuju održivi razvoj. Ove metode ciljaju na promociju pozitivnih promjena bez ograničavanja ličnih sloboda, naglašavajući važnost svjesnih izbora u svakodnevnom životu.

Uvodni sastanak bio je ključna prilika za razmjenu ideja i postavljanje strateškog okvira projekta. Razgovori su obuhvatili širok spektar tema, od identifikacije ključnih izazova do planiranja budućih aktivnosti, čime je osigurana čvrsta osnova za napredak projekta.

Dalji razvoj projekta “NUDGES” će uključiti detaljno istraživanje i testiranje različitih strategija podsticanja, s namjerom da se otkriju najefikasnije metode za podršku ekološki svjesnog ponašanja. Kroz ovaj proces, projekat će predstavljati dinamičan pristup rješavanju ekoloških izazova, istovremeno promovišući kulturu održivosti unutar zajednica.

1_naslovnica
REPRO DI

Prva tematska radionica pod nazivom “Digitalna transformacija nije bauk”

Prva tematska radionica pod nazivom “Digitalna transformacija nije bauk”, održana u okviru projekta “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” u Agenciji PREDA, okupila je preko 30 predstavnika malih i srednjih preduzeća, organizacija za podršku poslovanja, pružalaca usluga u polju digitalne transformacije i ostalih zainteresovanih aktera.

Cilj radionice bio je promocija digitalizacije i pružanje praktičnih informacija i primjera za njeno sprovođenje u malim i srednjim preduzećima (MSP).

Radionica je otkrila i neke ključne izazove sa kojima mala i srednja preduzeća suočavaju na putu digitalne transformacije, ali i pružila ohrabrujuće primjere i preporuke.

Glavne prepreke na putu digitalizacije o kojima se govorilo u toku radionice su:

 • Neznanje i odsustvo strategije: Mnoge firme nisu dovoljno informisane o punom potencijalu digitalizacije i ne znaju kako da je strateški integrišu u svoje poslovanje.
 • Jaz između komunikacije i povjerenja: Postoji nepovezanost između tradicionalnog načina rada i IT sektora. Nepovjerenje prema IT stručnjacima i strah od otkrivanja poslovnih tajni mogu predstavljati prepreku za otvorenu komunikaciju i uspješnu saradnju.
 • Neinformisanost o podršci: MSP nisu uvijek svjesne postojećih finansijskih podsticaja i jednostavnih procedura za digitalizaciju, što ih može odvratiti od ovog koraka.
 • Strah od dijeljenja informacija: Nepovjerenje prema IT stručnjacima i strah od otkrivanja poslovnih tajni mogu predstavljati prepreku za otvorenu komunikaciju i uspješnu saradnju.

Tokom radionice je istaknuto kako pritisak stranih partnera na uvođenje digitalnih rješenja kod izvoznika često pokreće proces transformacije, pokazujući konkretne koristi od digitalizacije. Takođe je naglašeno da uvođenje digitalnih rješenja nije uvijek skupo, a brzi povrat investicije je moguć. To dalje pokazuje da su finansijske barijere manje nego što se čini.

Mala i srednja preduzeća mogu biti primjer drugima kako mijenjati poslovne modele i ubrzati poslovanje kroz digitalizaciju. Jedan od primjera tokom radionice je bio  primjer preduzeća “Lipa drvo” Prijedor. Ova je firma, prije dvije godine iz Italije, nabavila digitalni metar, softver i hardver za prelazak s klasičnog mjerenja dimenzija drveta na digitalni, što ubrzalo proces mjerenja i prenosa podataka. Investicijom je postignuta veća efektivnost i mogućnost grešaka je smanjena na 0.5%. Tokom radionice su predstavljani i uspješni primjeri uvođenja digitalnih rješenja za evidenciju rada, produktivnost, logistiku i zalihe, platforme za upravljanje procesima u proizvodnji, kao i ICT alati za MSP u sinergiji sa IoT za lokalne zajednice i Gradove.

Okupljenim učesnicima je predstavljena i institucionalna podrška, odnosno Program podrške Ministartsva privrede i preduzetništva Republike Srpske u oblasti digitalne transformacije, 

 Radionica je donijela konkretne preporuke za mala i srednja preduzeća (MSP-ove):

 • Informišite se: Podizanje svijesti o dostupnim podsticajima i jednostavnoj proceduri za digitalizaciju je ključno.
 • Obrazovanje i radionice: Učestvovanje u edukacijama i radionicama o digitalnoj transformaciji može pružiti vrijedne informacije i savjete.
 • Strategija digitalne transformacije: Razvijte jasnu strategiju za implementaciju digitalnih rješenja u skladu sa vašim poslovnim potrebama.
 • Pouzdan IT partner: Pronalaženje iskusnog i pouzdanog IT partnera može olakšati proces i izgraditi povjerenje.
 • Dostupna rješenja: Dobra i efektivna rješenja se mogu pronaći i po pristupačnim cijenama.
 • Brz povrat na investiciju je moguć.

Radionica je zaključena porukom da digitalna transformacija nije bauk, već šansa za povećanje konkurentnosti i efikasnosti poslovanja malih i srednjih preduzeća.

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME”  kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Projekat podrazumijeva skup aktivnosti posvećenih intenzivnoj izgradnji kapaciteta i unaprjeđenju lokalnih kompetencija za podršku procesima digitalne transformacije u pojedinim MSP-ima, što će biti vidljivo kroz novorazvijene usluge, strukturirane i dostupne unutar trenutnog koncepta REPRO Resursnog centra.

Partneri na projektu su Razvojna Agencija grada Prijedora “PREDA”, Panevropski univerzitet APEIRON Banja Luka i Klaster “DRVO-PD”. Projekat se realizuje u periodu novembar 2023 – avgust 2024. godine.  

REPRO-digitalna-transformacija-sektora-drvoprerade-REPRO-DI-2023-11-27-05-07-03-utc
REPRO DI

Digitalizacija preduzeća: Mapa puta prema uspjehu

U današnjem ubrzanom tehnološkom okruženju, digitalizacija preduzeća postala je ključna strategija za opstanak i rast. Prepoznavanje važnosti digitalne transformacije omogućava preduzećima prilagođavanje poslovanja savremenim zahtjevima, povećanje efikasnosti, smanjenje troškova i stvaranje održive konkurentske prednosti.

Digitalizacija preduzeća ne odnosi se samo na implementaciju tehnologije, već na sveobuhvatan pristup transformaciji poslovanja. To uključuje integraciju digitalnih tehnologija u sve aspekte poslovanja, promjene radnih procesa, kulturu preduzeća i način komunikacije sa klijentima i zaposlenima.

Ključni elementi digitalne transformacije obuhvataju investicije u modernu tehnološku infrastrukturu, efikasno upravljanje podacima, automatizaciju procesa te podsticanje kulture inovacija i agilnosti. Ovi elementi zajedno čine temelj za uspješnu digitalizaciju.

Međutim, put prema digitalnom uspjehu nije bez izazova. Otpor promjenama u kulturi preduzeća, bezbjednosni rizici i potreba za integracijom novih tehnologija predstavljaju prepreke koje treba prevazići. 

Kako bi se olakšao ovaj proces, ključno je kreirati “mapu puta” prema digitalizaciji kroz sljedeće korake:

 • Analiza trenutnog stanja: Započinje se analizom trenutnog stanja preduzeća koja obuhvata identifikaciju specifičnih izazova i prilika za digitalizaciju, procjenu postojeće tehnološke infrastrukture te precizno utvrđivanje ključnih područja koja zahtjevaju unaprjeđenje.
 • Postavljanje ciljeva: Postavljaju se precizni ciljevi digitalizacije usklađeni s poslovnim strategijama, usmjereni ka povećanju efikasnosti, poboljšanju korisničkog iskustva i otvaranju novih tržišta.
 • Planiranje implementacije: Razvija se detaljan plan implementacije koji uključuje redoslijed koraka, resurse, vremenske rokove i odgovorne osobe. Razmatra se fazna implementacija kako bi se smanjio rizik i omogućilo kontinuirano praćenje napretka.
 • Edukacija zaposlenih: Osigurava se edukacija zaposlenih o novim tehnologijama i promjenama u radnim procesima. Edukacija igra ključnu ulogu u uspješnoj digitalizaciji.
 • Kontinuirano praćenje i optimizacija: Digitalizacija je dinamičan proces i potrebno je redovno praćenje rezultata, prikupljanje povratnih informacija i prilagođavnje prema potrebama tržišta i promjenama tehnologije.

Digitalizacija nije samo tehnološki izazov, već strateška inicijativa koja zahtjeva sveobuhvatan pristup i posvećenost. S pravim pristupom, preduzeća mogu ostvariti konkurentske prednosti i osigurati održiv rast u digitalnom dobu.

Razvojna agencija PREDA, u saradnji sa Klasterom DRVO-PD i Panevropskim univerzitetom APEIRON, realizuje projekat “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” s ciljem ubrzanja digitalne transformacije lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP). Jedna od aktivnosti u okviru ovog projekta, koju će Agencija realizovati u narednom periodu, jeste kreiranje “mape puta” digitalne transformacije za najmanje šest mikro, malih i srednjih preduzeća iz oblasti drvoprerade.

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Projekat se realizuje u periodu novembar 2023 – jun 2024. godine.

1_sastanak_1
REPRO DI

Partnerstvo i Podrška: Održani Prvi Sastanci Projekta REPRO DI

Prve aktivnosti u okviru projekta “REPRO Digitalna Transformacija Sektora Drvoprerade (REPRO DI)” započele su održavanjem tri sastanka.

Prvi sastanak održan je 5. 12. 2023. godine u prostorijama Panevropskog Univerziteta APEIRON u Banjaluci. Sastanku su prisustovali članovi projektnih timova svih partnerskih organizacija. Partneri na ovom projektu su Razvojna agencija grada Prijedora PREDA, Panevropski univerzitet APEIRON i Klaster DRVO-PD. Tema sastanka je bila realizacija projektnih aktivnosti, odnosno vremenska dinamika implementacije i konkretna zaduženja svih partnera.

Drugi sastanak je održan 6. 12. 2023. godine u prostorijama Gradske uprave Prijedor s predstavnikom grada Prijedora, načelnikom Odsjeka za privredu i preduzetništvo. Cilj sastanka bio je upoznavanje donosioca odluka na lokalnom nivou za podršku privredi sa početkom projekta REPRO DI, njegovim ciljevima i značaju koji projekat ima za mala i srednja preduzeća (MSP) sa područja grada Prijedora.

Treći sastanak održan je u prostorijama Agencije PREDA 8. 12. 2023. godine, na kojem su prisustvovali članovi projektnog tima Agencije i predstavnici preduzeća iz drvnog sektora (Lipa drvo, Karpenteri Vitorog, CIMSS, i Truago drvo d.o.o.), koji su podržali inicijativu realizacije projekta REPRO DI. Na ovom sastanku preduzeća su detaljnije upoznata s aktivnostima projekta, ciljevima i prednostima za mala i srednja preduzeća na području grada Prijedora, kao i njihovom ulogom u projektu.

Održavanjem ova tri sastanka svi bitni akteri za realizaciju projekta su upoznati sa svojim ulogama i mogućnostima koje projekat pruža.

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Planirane aktivnosti uključuju:

 • Umrežavanje za potrebe uključivanja u nacionalne i regionalne mreže podrške, omogućavajući lokalnim akterima (prvenstveno malim i srednjim preduzećima) sa sofisticiranijim znanjem da podrže proces digitalne transformacije. Namjera je da se razvijene usluge integrišu u nacionalni i regionalni “ekosistem” podrške. Istovremeno, od najveće je važnosti omogućiti uključivanje lokalnih pružaoca, kako bi se njihova ponuda usluga integrisala u “ekosistem” digitalne transformacije.
 • Usvajanje priznatih metodologija, koje će služiti kao osnova početnog seta usluga za podršku digitalnoj transformaciji malih i srednjih preduzeća.
 • Održivost, ugrađena u činjenicu da će stvorene usluge biti stalno dostupne i podržane (finansijski i nefinansijski) javnim mjerama i namjenskim budžetskim linijama, osiguravajući potrebnu dinamiku u procesu digitalne transformacije.
 • Realizaciju pilotnih aktivnosti digitalne transformacije u lokalnim preduzećima uz podršku “Klastera DRVO-PD”.

Projekat se provodi u periodu od novembra 2023. do juna 2024. godine.

Brisel-1
ProjektiVijesti

Projekat CREATIVE@CBC predstavljen na prestižnim događajima u Briselu i Podgorici

Na poziv Upravljačkog tijela EU Programa Interreg – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ smo predstavili 12. oktobra 2023. godine na „Evropskoj sedmici regija i gradova“ u Briselu, i 12. decembra 2023. godine na završnoj konferenciji programa pod nazivom „Zajedno oblikujemo budućnost“.

U saradnji sa partnerima iz Hrvatske (Razvojna agencija „SIMORA“, Sisak) i Crne Gore (Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID, Podgorica), kroz projekat „CREATIVE@CBC“ smo uspostavili infastrukturu za podršku kreativnoj industriji i pripremili projekte za novo programsko razdoblje 2021-2027.

Plakat za web_naslovnica
REPRO DI

RAZVOJNA AGENCIJA PREDA, PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON I KLASTER DRVO-PD POKRENULI PROJEKT DIGITALNE TRANSFORMACIJE SEKTORA DRVOPRERADE U PRIJEDORSKOJ REGIJI

Razvojna agencija PREDA, u saradnji sa Klasterom DRVO-PD i Panevropskim univerzitetom APEIRON  realizuje projekat “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” s ciljem ubrzanja digitalne transformacije lokalnih malih i srednjih preduzeća (MSP).

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Projekt “REPRO DI” je usko povezan sa prethodnim projektima koje su implementirali PREDA i Klaster, ali prije svega sa projektom “REPRO – Obezbjeđivanje podrške poslovanju i izvozu kompanija iz drvoprerađivačkog sektora u prijedorskoj regiji kroz kreiranje resursnog centra. Kroz ovaj projekt  osnovan je Centar za podršku poduzećima u sektoru prerade drveta – Resursni centar – REPRO. Uspostavljeni Resurni centar “REPRO” ima za cilj obezbjeđenje snažne infrastrukture za razvoj drvoprerađivačkog sektora, kao i povećanje uključenosti različitih udruženja, preduzeća, organizacija i institucija u proces planiranja i sprovođenja konkretnih aktivnosti u oblasti drvoprerade.  Namjera PREDA i Klastera je da kroz projekat “REPRO DI” nadogradi koncept Resursnog centra “REPRO”, uključujući APEIRON kao inicijalnog predstavnika akademske zajednice, koncentrišući se isključivo na digitalnu transformaciju. Planirana akcija se odnosi na stvaranje praktičnog seta usluga, prilagođenih zahtevima i sposobnostima lokalnih MSP-a u postepenoj transformaciji poslovnih procesa sa fokusom na digitalizaciju.  Projekat podrazumijeva skup aktivnosti posvećenih intenzivnoj izgradnji kapaciteta i unapređenju lokalnih kompetencija (prvenstveno PREDA, APEIRON i KLASTER) za podršku procesima digitalne transformacije u pojedinim MSP-ima, što će biti vidljivo kroz novorazvijene usluge, strukturirane i dostupne unutar trenutnog koncepta REPRO Resursnog centra.

Planirane aktivnosti uključuju:

 1. Umrežavanje za potrebe uključivanja u nacionalne i regionalne mreže podrške, omogućavajući lokalnim akterima (prvenstveno MSP-ima) s sofisticiranijim znanjem da podrže proces digitalne transformacije. Namjera je da se razvijene usluge integrišu u nacionalni i regionalni “ekosistem” podrške. Istovremeno, od najveće je važnosti omogućiti uključivanje lokalnih pružaoca, kako bi se njihova ponuda usluga integrisala u “ekosistem” digitalne transformacije.
 2. Usvajanje priznatih metodologija, koje će služiti kao osnova za početni set usluga za podršku digitalnoj transformaciji MSP-a.
 3. Održivost, ugrađena u činjenicu da će stvorene usluge biti stalno dostupne i podržane (finanijski i nefinanijski) javnim mjerama i namjenskim budžetskim linijama, osiguravajući potrebnu dinamiku u procesu digitalne transformacije.
 4. Realizaciju pilotnih aktivnosti digitalne transformacije u lokalnim preduzećima uz podršku “Klastera DRVO-PD”.

Projekat se realizuje u periodu novembar 2023 – avgust 2024. godine.  

12310