Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Vijesti

Projekat DRWO4.0
Vijesti

Projekat “DRWO4.0” – Prvi sastanak partnera u Ljubljani

Projekat “DRWO4.0”, koji ima za cilj unapređenje drvne industrije u Dunavskoj regiji kroz transformaciju prema Industriji 4.0 (I4.0), zvanično je započeo sa realizacijom na uvodnom sastanku održanom 9. i 10. aprila u Ljubljani, u Sloveniji. Ovaj sastanak okupio je predstavnike 14 partnera iz 11 zemalja Dunavskog regiona uz podršku 18 pridruženih partnera, uključujući i tim Razvojne agencije PREDA.

Projekat “DRWO4.0” će da ponudi rješenje prikladno za sve zainteresovane strane u Dunavskoj regiji kao algoritam transformacije prema I4.0. Ovo će biti posebno važno za donosioce odluka, podržavajući ih da uzmu u obzir nove pristupe koji bi trebali biti razmatrani u razvoju budućih strategija i procesa donošenja odluka.

Uvodni sastanak bio je ključna prilika za razmjenu ideja i postavljanje radnog plana implementacije projekta. Razgovori su obuhvatili širok spektar tema, od identifikacije ključnih izazova do planiranja budućih aktivnosti, čime je osigurana čvrsta osnova za napredak projekta.

Sve aktivnosti i rezultati projekta DRWO4.0 će omogućiti organizacijama da poboljšaju svoje institucionalne kapacitete kroz prekograničnu saradnju i transnacionalni pristup, i promovišući usvajanje razvijenog Akcionog plana u njihovim poslovnim strategijama, što može biti potencijalno preuzeto i od strane donosioca odluka zemalja Dunavske regije. Ovaj transnacionalni pristup će obezbjediti uvid u različite nivoe razvoja drvne industrije bazirane na I4.0 u razvijenijim i manje razvijenim zemljama, te u najbolje prakse I4.0 u Dunavskoj regiji, nudeći novi pristup zasnovan na interdisciplinarnosti (povezujući drvnu industriju sa IT sektorom, dizajnom, kreativnom industrijom, mehatronikom itd.) i multisektorskom pristupu (povezujući obrazovanje, nauku, istraživanje, industriju i politiku).

everyday-team-meeting-and-brainstorming-2023-11-27-05-13-57-utc
ProjektiVijesti

“IaaS 4 DR” – Novi projekat Agencije 

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ započinje sa realizacijom projekta “IaaS 4 DR”, koji teži ubrzanju inovacija i podsticanju industrijske tranzicije u područjima sa ograničenim inovacionim kapacitetima.
Projekat čiji je zvanični puni naziv: „Innovation as a Service for accelerated innovation and industrial transition in industrial rural and remote areas with low innovation capacity in the Danube Region“, realizovaće se u sklopu prvog poziva „Dunavskog regionalnog programa“ EU.  

„IAAS4DR“ okuplja 16 partnerskih organizacija iz različitih delova Dunavske regije sa ciljem kreiranja održivog modela za tehnološki razvoj i inovacije. Glavni fokus projekta je na razvijanju i implementaciji naprednih inovativnih pristupa i usluga, koji ne samo da će unaprijediti ekonomski razvoj ciljanih područja, već će i postaviti nove standarde u pružanju podrške inovacijama, čime se doprinosi globalnoj konkurentnosti i ekonomskoj otpornosti regije.

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA vidi ovaj projekt kao izuzetnu priliku za jačanje lokalnih kapaciteta, uključujući Coworking prostor, HUB kao mjesto povezivanja sa privatnim i obrazovnim sektorom (u skladu sa „Living Lab“ konceptom), kao i za rad sa mladima. Projekat nudi priliku za jačanje već postojećih kapaciteta, ali i za pokretanje novih inicijativa koje će imati značajan pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i ekonomiju.

Jedan od ključnih elemenata projekta je izgradnja regionalnih tačaka („HUB“-ova) za “Inovaciju kao uslugu” (IaaS), koje će služiti kao temelj za razvoj transnacionalne zajednice profesionalaca obučenih za inovacije i industrijsku tranziciju. Ova strategija omogućava direktno adresiranje potreba mladih preduzetnika i inovatora u regiji, nudeći im pristup bogatom izvoru znanja i internacionalnim mrežama saradnje. 

Projekt takođe uvodi “IaaS 4 DR akcelerator”, napredni model transnacionalne saradnje koji ima za cilj da podrži inovacije i industrijski transfer. Ovaj pristup omogućava Razvojnoj agenciji grada Prijedora da razvija i nudi svoje usluge na efikasniji i inovativniji način, čime dodatno podstiče mlade i preduzetnike da istražuju nove ideje.

Web-bazirana platforma za učenje, čija je razvoj planiran u okviru projekta, imaće potencijal da postane ključan resurs za sve zainteresovane strane, nudeći obrazovni materijal i alate koji će pomoći korisnicima da unaprede svoje veštine i kompetencije u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja. Ova platforma, zajedno sa stvaranjem transnacionalne profesionalne zajednice, podstaći će razmenu znanja i iskustava, što je neophodno za stimulisanje inovacija u regiji.

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA sa zadovoljstvom ulazi u fazu realizacije projekta, svesna izazova koji predstoje, ali i potencijala koji se otvaraju. 

Foto ilustracija: Projekat RurALL
ProjektiVijesti

Agencija PREDA u projektu RurALL – Izazovi depopulacije i inovativni pristupi u ruralnim područjima Dunavske regije

U kontekstu ubrzane urbanizacije i sve izraženije polarizacije između urbanih i ruralnih područja, Evropa se suočava sa značajnim demografskim izazovima. Prema podacima Eurostata, do 2050. godine očekuje se porast populacije urbanih područja u Evropi za 24,1 milion ljudi, dok se istovremeno predviđa pad populacije u pretežno ruralnim regijama za 7,9 miliona. Ovaj trend posebno je izražen u Dunavskoj regiji, gdje depopulacija ruralnih područja dovodi do smanjenja ekonomske konkurentnosti, inovacija, pristupa javnim uslugama i izazova u upravljanju.

Depopulacija nije samo demografski, već i upravljački izazov, s obzirom na to da regije koje su najviše pogođene ovim problemom često nemaju kapacitete za razvoj i implementaciju sveobuhvatnih politika za dugoročno rješavanje ovog problema. U tom kontekstu, dokument o Dunavskom Regionalnom Programu (DRP) ističe potrebu za transnacionalnom saradnjom u cilju efikasnog adresiranja demografskih promjena i urban-ruralnih dispariteta.

Projekat RurALL, okuplja 14 partnera i 7 pridruženih partnera iz 11 zemalja, fokusira se na izazov depopulacije u ruralnim područjima, koristeći se potencijalom zapuštenih stambenih objekata, čiji broj raste kako ruralne zajednice sve više opadaju po broju stanovništva. Ovim pristupom se teži razvijanju strategija i modela za suočavanje sa smanjenjem populacije, istovremeno jačajući kapacitete za sveobuhvatan politički odgovor i motivaciju za dugoročnu perspektivu ruralnih zajednica kroz model upravljanja zasnovan na uključivanju više zainteresovanih strana.

Pilot aktivnosti u sklopu projekta inspirisane su inicijativom Novog Evropskog Bauhausa, koja prelazi infrastrukturnu dimenziju i omogućava izgradnju održive i inkluzivne budućnosti. Projekt predviđa mapiranje i klasifikaciju zapuštenih stambenih objekata, razvoj inovativnih ideja za njihovu funkciju nakon renoviranja, te razvoj poslovnih modela za renoviranje koji će odražavati inkluzivnost, pristupačnost i socijalnu dimenziju.

Transnacionalna saradnja i zajednički proces učenja su ključni za proizvodnju inovativnih rješenja i metodologija, dok istovremeno stimuliraju međusobnu razmjenu znanja i iskustava. Projekt RurALL pruža platformu za generisanje znanja, razmjenu ideja i resursa, te usvajanje najboljih praksi, čime se jačaju upravljački i institucionalni kapaciteti ruralnih zajednica.

Uzimajući u obzir različitosti među ruralnim zajednicama i specifičnosti zemalja učesnica, RurALL naglašava značaj prilagođavanja i prenosa modela upravljanja na druge zajednice unutar Dunavske regije i šire, s ciljem adresiranja depopulacije kroz iskorištavanje potencijala zapuštenih stambenih objekata. Projekt završava međunarodnom konferencijom koja će okupiti javne aktere i stručnjake za predstavljanje projekta i modela upravljanja više zainteresovanih strana, simbolizirajući početak nove ere u borbi protiv depopulacije ruralnih područja Dunavske regije.

Program Dunavskog regiona uključuje devet zemalja EU  i pet zemalja koje nisu članice EU što po broju zemalja i regiona koji sarađuju, čini jedan od najvećih Interreg programa u ovom programskom period. 


Budžet Programa za Dunavski region Interreg iznosi 266 mil EUR, i ima za cilj da podrži razvoj i implementaciju projekata saradnje koji doprinose razvoju inovativnog, održivog i socijalnog Dunavskog regiona, kao i da unaprijede regionalno upravljanje za suočavanje sa zajedničkim izazovima. Sredstva koje je Program izdvojio za projekte u okviru prvog poziva iznosio je 91.753.091,38 EUR DRP-ovog Interreg fonda. dok za specifični cilj 4.2. (Bolja saradnja u upravljanju Dunavskom regijom), a unutar kojeg je odobren i projekat “RurALL”, izdvojeno 12,825,700.88 EUR iz kojih se finansiraju još četiri odobrena projekta.

Glavni fokus Programa za Dunavski region zasniva se na tematskim oblastima, kojima se može efikasno baviti transnacionalnim projektima (npr. depopulacija, migracije, ekonomske nejednakosti, energetska zavisnost, klimatske promjene).

viber_image_2024-03-04_11-45-17-265
ProjektiVijesti

Projekat “NUDGES”, prvi sastanak konzorcijuma u Larnaki na Kipru

Projekat “NUDGES”, koji teži ka podsticanju pozitivnih promjena u ponašanju u svrhu očuvanja životne sredine, zvanično je započeo sa realizacijom na uvodnom sastanku održanom 27. i 28. februara u Larnaki, na Kipru. Ovaj sastanak okupio je predstavnike iz 8 partnerskih organizacija iz 8 zemalja, uključujući i tim Agencije PREDA – Tina Anđić, Bojana Vejin i Kristina Topić,  sa ciljem postavljanja temelja ambiciozne inicijative usmjerene na ekološki odgovorno ponašanje.

Fokus projekta “NUDGES” zasniva se na primjeni metoda blagog podsticanja „nudges“ kako bi se podstakli pojedinci i zajednice da donose odluke koje favorizuju održivi razvoj. Ove metode ciljaju na promociju pozitivnih promjena bez ograničavanja ličnih sloboda, naglašavajući važnost svjesnih izbora u svakodnevnom životu.

Uvodni sastanak bio je ključna prilika za razmjenu ideja i postavljanje strateškog okvira projekta. Razgovori su obuhvatili širok spektar tema, od identifikacije ključnih izazova do planiranja budućih aktivnosti, čime je osigurana čvrsta osnova za napredak projekta.

Dalji razvoj projekta “NUDGES” će uključiti detaljno istraživanje i testiranje različitih strategija podsticanja, s namjerom da se otkriju najefikasnije metode za podršku ekološki svjesnog ponašanja. Kroz ovaj proces, projekat će predstavljati dinamičan pristup rješavanju ekoloških izazova, istovremeno promovišući kulturu održivosti unutar zajednica.

Brisel-1
ProjektiVijesti

Projekat CREATIVE@CBC predstavljen na prestižnim događajima u Briselu i Podgorici

Na poziv Upravljačkog tijela EU Programa Interreg – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ smo predstavili 12. oktobra 2023. godine na „Evropskoj sedmici regija i gradova“ u Briselu, i 12. decembra 2023. godine na završnoj konferenciji programa pod nazivom „Zajedno oblikujemo budućnost“.

U saradnji sa partnerima iz Hrvatske (Razvojna agencija „SIMORA“, Sisak) i Crne Gore (Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID, Podgorica), kroz projekat „CREATIVE@CBC“ smo uspostavili infastrukturu za podršku kreativnoj industriji i pripremili projekte za novo programsko razdoblje 2021-2027.

1676449161652
Vijesti

Organizovane Konsultacije/Info dan za zainteresovane pružaoce usluga stručnih predavača

U prostorijama Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ su organizovane Konsultacije/Info dan za sva lica zainteresovana za iskazivanje interesa za pružanje usluga stručnih predavača po Javnom pozivu za iskazivanje interesa za provođenje programa neformalnih obuka/programa osposobljavanja, a za potrebu realizacije gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ u 2023. godini.

Cilj ovoga događaja je bio da se zainteresovana lica koja pružaju usluge predavanja iz oblasti kreativnih industrija detaljnije upoznaju sa ciljevima poziva, te očekivanjima Razvojne agencije PREDA“, kako bi na adekvatan način u skladu sa dostupnim finansijskim sredstvima i tehničkim mogućnostima definisala odgovarajući ciklus obuka/programa osposobljavanja za 2023. godinu. 

Konsultacijama/Info danu je prisustvovalo 10-ak pružaoca usluga stručnih predavača.

S16765_IMG-77b601ae4f4d16cadfe4537b8ba5e87f-V
Vijesti

Prijedor- grad primjer dobre prakse u okviru projekta Portal otvorenih podataka

Delegacija Grada Prijedor učestvuje na konferenciji Digitalne transformacije jedinica lokalnih samouprava u BiH, koja se održava u Sarajevu.

Poseban akcenat, na jednom od panela stavljen je upravo na Grad Prijedor, kao primjer dobre prakse u okviru projekta Portal otvorenih podataka, ali i kao jedini grad u BiH koji je uradio bazu otvorenih podataka.
Portal otvorenih podataka je projekat koji implementira UNDP, kao podrška novoizabranim gradonačelnicima u otvorenosti i transparentnosti prema građanima. Grad Prijedor je u posljednjem periodu napravio velik iskorak u informacionim rjesenjima, koja su dostupna građanima, investitorima, ali i svakom kome trebaju informacije o gradu, privredi, turizmu, zdravstvu, komulanim uslugama, ali i mnogim drugima temama, koje su otvorene putem Portala otvorenih podataka.
Ovo je samo prvi dio projekta, koji će se u narednom periodu razvijati i dalje, ali i otvoriti nove mogućnosti, o čemu ce javnost uskoro biti upoznata, izjavila je Admira Kličic šef Odsjeka za IKT GU Prijedor.
Gradska uprava Prijedor ponosna je na sve sto je urađeno do sada u pogledu digitalne transformacije, koja sasvim sigurno čini ozbiljnu kariku u strategiji razvoja.
“Mi nećemo stati na ovom stepenu digitalizacije, već korak po korak idemo dalje, jer nam se kroz to otvaraju nova vrata, benefiti i projekti, koje nećemo ispustiti”, istakla je šef kabineta gradonačelnika Prijedora Danijela Dodoš.

Ispred Gradske uprave Prijedor konferenciji prisustvuju i Rade Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i preduzetništvo i v.d.direktora Razvojne agencije grada Prijedora Aleksandar Drljača.
Današnjoj konferenciji, prethodio je sastanak delegacije Grada Prijedor i predstavnika UNDP-a.

Grad Prijedor

IMG-d499f8617ede845459dbc128b4464acd-V
Vijesti

Predstavnici Agencije PREDA na 7.  Međunarodnom forumu o saradnji, Trebinje 2022.         

7. Međunarodni forum o saradnji održan je u Trebinju 03. i 04. Novembra 2022. u organizacija Razvojne agencije Republike Srpske i Razvojne agencije Srbije. 

Međunarodni forum o saradnji okupio je privrednike iz regiona i EU, predstavnike državnih institucija, privrednih komora, razvojnih agencija i drugih organizacija zaduženih za pružanje podrške privrednim subjektima sa ciljem razmjene iskustva, uspostavljanja novih poslovnih kontakata i saradnje, kao i promovisanja proizvoda i usluga. 

V.d.direktora Agencije PREDA Aleksandar Drljača učestvovao je u panelu “Saradnja izmedju lokalnih i regionalnih razvojnih agencija” sa ciljem definisanja smjernica i preporuka za neku budući rad i djelovanje. 

Milena Gnjatović Simatović reginoalni menadžer na projektu FEEL KOZARA-EXPLORE je kroz prezentaciju predstavila primjere pozitivne prakse iz oblasti turizma, sa posebnim osvrtom na Regionalni savjet za razvoj turizma grada Prijedora.

DSC_2865
Vijesti

Konferencija “Institucionalni razvoj Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske”

3. i 4. oktobra u Tesliću je održana je dvodnevna konferencija “Institucionalni razvoj Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske” koju je organizovala Unija poslodavaca Republike Srpske uz podršku Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i GIZ-a.

Cilj konferencije: uspostavljanje Koordinacionog tijela Regionalnih savjeta za obrazovanje Republike Srpske i povezivanje Regionalnih savjeta za obrazovanje sa lokalnim savjetima za obrazovanja i utvrđivanje plana za naredne aktivnosti.

Foto3
Vijesti

Nastavak podrške lokalnom ekonomskom razvoju

Caritas CH je u početnoj fazi implementacije projekta „Lokalni ekonomski razvoj u BiH“, u okviru kojeg je Grad Prijedor definisan kao jedna od ciljanih lokalnih zajednica.

Planirano ukupno trajanje projekta je 12 godina (2022-2034) uz finansiranje od strane Swiss Development Cooperation (SDC) u vrijednosti od 18.175.300 CHF.

Uvodni kontakti sa predstavnicima Caritas CH su ostvareni krajem avgusta ove godine, a Grad Prijedor je i zvanično izrazio interes za aktivno učešće u realizaciji ovog projekta.

U četvrtak 15.09. u prostorijama Razvojne agencije „PREDA“, predstavljen je okvirni plan implementacije projekta (po višegodišnjim fazama) i potencijalne oblasti djelovanja.

Sastanku su prisustvovali predstavnici organizacija i institucija privatnog sektora, odnosno poslovne zajednice – Područna privredna komora Banja Luka-kancelarija Prijedor, Područna zanatsko-preduzetnička komora Prijedor, Klaster drvoprerađivača „Drvo-PD“ Prijedor, Poljoprivredni klaster „Una-Sana“, Poljoprivredna zadruga „Kooperativa Prijedor“ i „Agritech Innovation HUB“.