Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Vijesti

1717152351046
Vijesti

Održan Kick off sastanak projekta RurALL u Sloveniji

Tim Agencije PREDA, uključujući Kristinu Topić i Gorana Rodića, zajedno sa načelnikom Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj grada Prijedora Žarkom Tubinom, učestvovali su na prvom sastanku konzorcijuma projekta RurALL, održanom od 27. do 29. maja u slovenačkoj opštini Beltinci. Ovaj sastanak je predstavljao ključnu priliku za razmjenu iskustava i usaglašavanje ciljeva i strategija za dalji rad na projektu.

Projekat RurALL okuplja 14 partnera i 7 pridruženih partnera iz 11 zemalja, fokusirajući se na izazov depopulacije u ruralnim područjima kroz korištenje potencijala zapuštenih stambenih objekata. Broj ovih objekata raste kako ruralne zajednice sve više opadaju po broju stanovnika. Cilj projekta je razvijanje strategija i modela za suočavanje sa smanjenjem populacije, istovremeno jačajući kapacitete za sveobuhvatan politički odgovor i motivaciju za dugoročnu perspektivu ruralnih zajednica putem modela upravljanja zasnovanog na uključivanju više zainteresovanih strana.

Tokom trodnevnog događaja, članovi konzorcijuma diskutovali su o zajedničkim problemima i razmjenjivali ideje o temama vezanim za projekat RurALL. Na organizovanim radionicama, razmatrane su procedure transnacionalne saradnje u razvoju modela upravljanja, kao i izazovi angažovanja zajednice u ruralnim sredinama. Posebna pažnja je posvećena akciji mapiranja i metodama njene implementacije.

Pilot aktivnosti u sklopu projekta inspirisane su inicijativom Novog Evropskog Bauhausa, koja prelazi infrastrukturnu dimenziju i omogućava izgradnju održive i inkluzivne budućnosti. Projekat predviđa mapiranje i klasifikaciju zapuštenih stambenih objekata, razvoj inovativnih ideja za njihovu funkciju nakon renoviranja, te razvoj poslovnih modela za renoviranje koji će odražavati inkluzivnost, pristupačnost i socijalnu dimenziju. Okrugli sto je pružio priliku za detaljnu diskusiju o pristupu Novog Evropskog Bauhausa u ruralnim zajednicama. Gosti, dr. Jerneja Jug Jerše, šefica Predstavništva Evropske komisije u Sloveniji, i dr. Andreja Kutnar, stručnjakinja u oblasti nauke o drvetu sa Univerziteta Primorska u Kopru i koordinatorka NEBA Alijanse, razjasnili su mnoga pitanja vezana za pristup Novog Evropskog Bauhausa i dali smjernice za njegovu implementaciju u okviru projekta.

Transnacionalna saradnja i zajednički proces učenja ključni su za proizvodnju inovativnih rješenja i metodologija, dok istovremeno potiču međusobnu razmjenu znanja i iskustava. Projekat RurALL pruža platformu za generisanje znanja, razmjenu ideja i resursa, te usvajanje najboljih praksi, čime se jačaju upravljački i institucionalni kapaciteti ruralnih zajednica.

Projekat se realizuje u sklopu prvog poziva „Dunavskog regionalnog programa“ EU.

Database-Assistant
Vijesti

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANjE OBUKE ZA ZAPOŠLjAVANjE ZA RADNO MJESTO DATABASE ASSISTANT

Firma „APROLITIC“ d.o.o. Prijedor organizuje obuku za zapošljavanje za radno mjesto Database assistant u softverskom rješenju za monitoring implementacije projekata u građevinskom sektoru. 

Firma „APROLITIC“ d.o.o. je start-up kompanija koja je svoju djelatnost registrovala u Prijedoru 2023. godine i bavi se obradom i analizom velikih količina podataka za potrebu monitoringa implementacije projekata u građevinskom sektoru za velike kompanije iz EU, sa naglaskom na tržište Njemačke. U tu svrhu razvila je vlastito softversko rješenje koje se može instalirati putem Play Store-a, Apple Store-a i Microsoft Store-a.

Zbog iskazane potrebe za kvalitetnim kadrom, firma “APROLITIC” d.o.o. upućuju Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke za zapošljavanje za radno mjesto Database assistant u softverskom rješenju za monitoring implementacije projekata u građevinskom sektoru.

Program obuke čini teorijski dio u trajanju od 3 dana, tokom kojeg će se polaznici upoznati sa poslovnim modelom firme „APROLITIC“ d.o.o, uslugama koje pružaju klijentima i radom u softverskom rješenju za monitoring implementacije projekata u građevinskom sektoru.

Nakon 3 dana osnovnog teoretskog predavanja, najmanje 4 najbolja polaznika koji pokažu veliko interesovanje i razumjevanje za posao Database assistant, dobiće priliku da prođu po dodatna 2 dana praktične obuke u kancelarijskom okruženju na konkretnim poslovima (postoji mogućnost i uključivanja većeg broja polaznika za prolazak kancelarijske praktične obuke), čime se otvara mogućnost zapošljavanja u firmi.

Teoretska obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”, a praktična uprostorijama dirme “APROLITIC” d.o.o. u Prijedoru.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja i namijenjena je svima koji žele da rade u „outsourcing“ industriji kao Database Assistant. Osnovni preduslov za obuku je osnovni i napredni nivo poznavanja Microsoft Excel-a, što će biti i jedini uslov prilikom prijavljivanja na obuku. Od budućih kandidata se pored informatičke pismenosti očekuje i odgovornost, pedantnost i inteligencija, kao i sposobnost da se istaknu svojim potencijalom, zbog mogućnosti napredovanja u poslu. Prednost će imati osobe sa poznavanjem rada na računaru, odnosno sa završenom školom/fakultetom iz elektro i ekonomske oblasti.

ODABIR POLAZNIKA

Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, odabir polaznika za obuku za zapošljavanje će vršiti predstavnici firme “APROLITIC” d.o.o. na osnovu bodovanja pristigle prijave, te bodova stečenih tokom pismenog, odnosno praktičnog testa rada u Microsoft Excel-u.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Rok za dostavljanje prijava je 31.05.2024. godine do 12:00 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 20.05.2024. godine.

IMG-663b7d2ba56d28411306a6d81cf18c4e-V
REPRO DIVijesti

REPRO DI: Možemo pogoditi samo metu koju vidimo!

U prostorijama Razvojne Agencije PREDA nedavno je održana obuka iz kontrolinga i korištenja softvera Power BI okviru aktivnosti projekta “REPRO digitalna transformacija sektora drvoprerade (REPRO DI)” koja ima za cilj jačanje kapaciteta partnerskih organizacija i preduzeća iz oblasti drvnog sektora (AGROFLORA d.o.o., Gavranović d.o.o., CIMSS d.o.o., Kartpenteri Vitorog d.o.o., LIPA-DRVO d.o.o. i Stolarija Vujičić s.p.), koji su podržali inicijalnu ideju za ovaj projekat. Predstavnici Grada Prijedora – Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije i Područne privredne komore su takođe bili učesnici obuke.

Zašto kontroling?

Kontroling se smatra ključnim dijelom rukovođenja u preduzeću, zajedno sa funkcijama planiranja, organizovanja i upravljanja ljudima. Kao ključna funkcija rukovođenja, kontorling se fokusira na praćenje, analizu i kontrolu poslovnih procesa kako bi se ostvarili ciljevi organizacije. Ova funkcija podrazumijeva korišćenje alata i informacija kako bi se bolje razumjelo poslovanje, identifikovali ključni problemi i donosile odluke na osnovu tačnih i pravovremenih informacija. Kontroling je važan jer omogućava bolje razumijevanje poslovanja kroz analizu finansijskih i operativnih podataka, identifikaciju trendova i projekcije za budućnost, donošenje blagovremenih odluka o strategiji, investicijama i promjenama u rutinskim aktivnostima, poboljšanje efikasnosti, produktivnosti i rentabilnosti, očuvanje konkurentnosti i dugoročne održivosti poslovanja.

Kako uvesti kontroling u vaše preduzeće?

Uvođenje kontrolinga u preduzeće zahtijeva postavljanje jasnih ciljeva, razumijevanje poslovnih procesa, redovno praćenje ključnih performansi, analizu prikupljenih podataka i implementaciju korektivnih mjera. Kroz postepeno uvođenje kontrolinga i angažovanje relevantnih članova tima, preduzeća mogu unaprijediti svoje poslovanje i postići veću efikasnost i konkurentnost na tržištu.

Šta je Power BI softver?

Power BI je poslovna analitička usluga kompanije Microsoft koja omogućava korisnicima da vizualizuju i analiziraju svoje podatke putem interaktivnih izvještaja i panela. Ova platforma omogućava korisnicima da povežu različite izvore podataka, transformišu ih, modeliraju i vizualizuju radi donošenja informisanih poslovnih odluka. Power BI nudi različite alate za čišćenje, transformaciju i analizu podataka, kao i mogućnost dijeljenja izvještaja sa drugima. Osim toga, Power BI omogućava integraciju sa različitim programima i sistemima koji se koriste u poslovanju, kao što su Microsoft Office alati, CRM ili ERP sistemi, baze podataka i druge aplikacije.

Polaznici obuke su istakli da je uvođenje kontrolinga i upotreba Power BI softvera ključno za unapređenje poslovanja i praćenje performansi. Implementacija ovih alata omogućava preciznije praćenje poslovnih performansi i ostvarenje ciljeva na efikasniji način.

“Obuka Primjena metodologije kontorlinga u MSP pruža nam priliku da naučimo kako podatke u  preduzeću  pretvoriti u informacije bez kojih se ne može odlučivati i upravljati. Strateški ciljevi našeg preduzeća usmjereni  su na širenje. Primjenom novih vještina, stečenih kroz obuku, unaprijedićemo poslovne procese.” 

Sanela Hopovac iz preduzeća CIMSS doo Prijedor.

“Vjerujem da je ova obuka svakom od učesnika proširila vidike. Imali smo priliku upoznati se sa prednostima koje nudi Power BI, mogućnošću spajanja međusobno nepovezanih izvora podataka u cilju transparentnijeg, jednostavnijeg i bržeg upravljanja podacima, odnosno vizualizacija podataka iz različitih izvora u interaktivne tabele sa izvještajima, uz sigurnu i pouzdanu vezu sa izvorom podataka.“ 

Dražana Timarac iz Grada Prijedora – Odsjek za informaciono-komunikacione tehnologije.

Projekt “REPRO DI” je podržan u okviru  projekta “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini/EU4DigitalSME” kojeg sufinansiraju Evropska unija i vlada SR Njemačke, a implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Odobreni iznos grant sredstava je 99.998,14 €.

Opšti cilj projekta je ubrzanje tehnološke (digitalne) transformacije i digitalne inovacije malih i srednjih preduzeća (MSP) radi ublažavanja uticaja COVID-19 na ekonomiju BiH. Specifični cilj projekta je razvoj i pružanje usluga digitalne transformacije preduzeća za potrebe MSP prvenstveno  u lokalnoj drvnoj industriji i industriji namještaja.

Projekat se provodi u periodu od novembra 2023. do avgusta 2024. godine.

Projekat DRWO4.0
Vijesti

Projekat “DRWO4.0” – Prvi sastanak partnera u Ljubljani

Projekat “DRWO4.0”, koji ima za cilj unapređenje drvne industrije u Dunavskoj regiji kroz transformaciju prema Industriji 4.0 (I4.0), zvanično je započeo sa realizacijom na uvodnom sastanku održanom 9. i 10. aprila u Ljubljani, u Sloveniji. Ovaj sastanak okupio je predstavnike 14 partnera iz 11 zemalja Dunavskog regiona uz podršku 18 pridruženih partnera, uključujući i tim Razvojne agencije PREDA.

Projekat “DRWO4.0” će da ponudi rješenje prikladno za sve zainteresovane strane u Dunavskoj regiji kao algoritam transformacije prema I4.0. Ovo će biti posebno važno za donosioce odluka, podržavajući ih da uzmu u obzir nove pristupe koji bi trebali biti razmatrani u razvoju budućih strategija i procesa donošenja odluka.

Uvodni sastanak bio je ključna prilika za razmjenu ideja i postavljanje radnog plana implementacije projekta. Razgovori su obuhvatili širok spektar tema, od identifikacije ključnih izazova do planiranja budućih aktivnosti, čime je osigurana čvrsta osnova za napredak projekta.

Sve aktivnosti i rezultati projekta DRWO4.0 će omogućiti organizacijama da poboljšaju svoje institucionalne kapacitete kroz prekograničnu saradnju i transnacionalni pristup, i promovišući usvajanje razvijenog Akcionog plana u njihovim poslovnim strategijama, što može biti potencijalno preuzeto i od strane donosioca odluka zemalja Dunavske regije. Ovaj transnacionalni pristup će obezbjediti uvid u različite nivoe razvoja drvne industrije bazirane na I4.0 u razvijenijim i manje razvijenim zemljama, te u najbolje prakse I4.0 u Dunavskoj regiji, nudeći novi pristup zasnovan na interdisciplinarnosti (povezujući drvnu industriju sa IT sektorom, dizajnom, kreativnom industrijom, mehatronikom itd.) i multisektorskom pristupu (povezujući obrazovanje, nauku, istraživanje, industriju i politiku).

everyday-team-meeting-and-brainstorming-2023-11-27-05-13-57-utc
ProjektiVijesti

“IaaS 4 DR” – Novi projekat Agencije 

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ započinje sa realizacijom projekta “IaaS 4 DR”, koji teži ubrzanju inovacija i podsticanju industrijske tranzicije u područjima sa ograničenim inovacionim kapacitetima.
Projekat čiji je zvanični puni naziv: „Innovation as a Service for accelerated innovation and industrial transition in industrial rural and remote areas with low innovation capacity in the Danube Region“, realizovaće se u sklopu prvog poziva „Dunavskog regionalnog programa“ EU.  

„IAAS4DR“ okuplja 16 partnerskih organizacija iz različitih delova Dunavske regije sa ciljem kreiranja održivog modela za tehnološki razvoj i inovacije. Glavni fokus projekta je na razvijanju i implementaciji naprednih inovativnih pristupa i usluga, koji ne samo da će unaprijediti ekonomski razvoj ciljanih područja, već će i postaviti nove standarde u pružanju podrške inovacijama, čime se doprinosi globalnoj konkurentnosti i ekonomskoj otpornosti regije.

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA vidi ovaj projekt kao izuzetnu priliku za jačanje lokalnih kapaciteta, uključujući Coworking prostor, HUB kao mjesto povezivanja sa privatnim i obrazovnim sektorom (u skladu sa „Living Lab“ konceptom), kao i za rad sa mladima. Projekat nudi priliku za jačanje već postojećih kapaciteta, ali i za pokretanje novih inicijativa koje će imati značajan pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i ekonomiju.

Jedan od ključnih elemenata projekta je izgradnja regionalnih tačaka („HUB“-ova) za “Inovaciju kao uslugu” (IaaS), koje će služiti kao temelj za razvoj transnacionalne zajednice profesionalaca obučenih za inovacije i industrijsku tranziciju. Ova strategija omogućava direktno adresiranje potreba mladih preduzetnika i inovatora u regiji, nudeći im pristup bogatom izvoru znanja i internacionalnim mrežama saradnje. 

Projekt takođe uvodi “IaaS 4 DR akcelerator”, napredni model transnacionalne saradnje koji ima za cilj da podrži inovacije i industrijski transfer. Ovaj pristup omogućava Razvojnoj agenciji grada Prijedora da razvija i nudi svoje usluge na efikasniji i inovativniji način, čime dodatno podstiče mlade i preduzetnike da istražuju nove ideje.

Web-bazirana platforma za učenje, čija je razvoj planiran u okviru projekta, imaće potencijal da postane ključan resurs za sve zainteresovane strane, nudeći obrazovni materijal i alate koji će pomoći korisnicima da unaprede svoje veštine i kompetencije u oblasti inovacija i tehnološkog razvoja. Ova platforma, zajedno sa stvaranjem transnacionalne profesionalne zajednice, podstaći će razmenu znanja i iskustava, što je neophodno za stimulisanje inovacija u regiji.

Razvojna agencija grada Prijedora PREDA sa zadovoljstvom ulazi u fazu realizacije projekta, svesna izazova koji predstoje, ali i potencijala koji se otvaraju. 

Foto ilustracija: Projekat RurALL
ProjektiVijesti

Agencija PREDA u projektu RurALL – Izazovi depopulacije i inovativni pristupi u ruralnim područjima Dunavske regije

U kontekstu ubrzane urbanizacije i sve izraženije polarizacije između urbanih i ruralnih područja, Evropa se suočava sa značajnim demografskim izazovima. Prema podacima Eurostata, do 2050. godine očekuje se porast populacije urbanih područja u Evropi za 24,1 milion ljudi, dok se istovremeno predviđa pad populacije u pretežno ruralnim regijama za 7,9 miliona. Ovaj trend posebno je izražen u Dunavskoj regiji, gdje depopulacija ruralnih područja dovodi do smanjenja ekonomske konkurentnosti, inovacija, pristupa javnim uslugama i izazova u upravljanju.

Depopulacija nije samo demografski, već i upravljački izazov, s obzirom na to da regije koje su najviše pogođene ovim problemom često nemaju kapacitete za razvoj i implementaciju sveobuhvatnih politika za dugoročno rješavanje ovog problema. U tom kontekstu, dokument o Dunavskom Regionalnom Programu (DRP) ističe potrebu za transnacionalnom saradnjom u cilju efikasnog adresiranja demografskih promjena i urban-ruralnih dispariteta.

Projekat RurALL, okuplja 14 partnera i 7 pridruženih partnera iz 11 zemalja, fokusira se na izazov depopulacije u ruralnim područjima, koristeći se potencijalom zapuštenih stambenih objekata, čiji broj raste kako ruralne zajednice sve više opadaju po broju stanovništva. Ovim pristupom se teži razvijanju strategija i modela za suočavanje sa smanjenjem populacije, istovremeno jačajući kapacitete za sveobuhvatan politički odgovor i motivaciju za dugoročnu perspektivu ruralnih zajednica kroz model upravljanja zasnovan na uključivanju više zainteresovanih strana.

Pilot aktivnosti u sklopu projekta inspirisane su inicijativom Novog Evropskog Bauhausa, koja prelazi infrastrukturnu dimenziju i omogućava izgradnju održive i inkluzivne budućnosti. Projekt predviđa mapiranje i klasifikaciju zapuštenih stambenih objekata, razvoj inovativnih ideja za njihovu funkciju nakon renoviranja, te razvoj poslovnih modela za renoviranje koji će odražavati inkluzivnost, pristupačnost i socijalnu dimenziju.

Transnacionalna saradnja i zajednički proces učenja su ključni za proizvodnju inovativnih rješenja i metodologija, dok istovremeno stimuliraju međusobnu razmjenu znanja i iskustava. Projekt RurALL pruža platformu za generisanje znanja, razmjenu ideja i resursa, te usvajanje najboljih praksi, čime se jačaju upravljački i institucionalni kapaciteti ruralnih zajednica.

Uzimajući u obzir različitosti među ruralnim zajednicama i specifičnosti zemalja učesnica, RurALL naglašava značaj prilagođavanja i prenosa modela upravljanja na druge zajednice unutar Dunavske regije i šire, s ciljem adresiranja depopulacije kroz iskorištavanje potencijala zapuštenih stambenih objekata. Projekt završava međunarodnom konferencijom koja će okupiti javne aktere i stručnjake za predstavljanje projekta i modela upravljanja više zainteresovanih strana, simbolizirajući početak nove ere u borbi protiv depopulacije ruralnih područja Dunavske regije.

Program Dunavskog regiona uključuje devet zemalja EU  i pet zemalja koje nisu članice EU što po broju zemalja i regiona koji sarađuju, čini jedan od najvećih Interreg programa u ovom programskom period. 


Budžet Programa za Dunavski region Interreg iznosi 266 mil EUR, i ima za cilj da podrži razvoj i implementaciju projekata saradnje koji doprinose razvoju inovativnog, održivog i socijalnog Dunavskog regiona, kao i da unaprijede regionalno upravljanje za suočavanje sa zajedničkim izazovima. Sredstva koje je Program izdvojio za projekte u okviru prvog poziva iznosio je 91.753.091,38 EUR DRP-ovog Interreg fonda. dok za specifični cilj 4.2. (Bolja saradnja u upravljanju Dunavskom regijom), a unutar kojeg je odobren i projekat “RurALL”, izdvojeno 12,825,700.88 EUR iz kojih se finansiraju još četiri odobrena projekta.

Glavni fokus Programa za Dunavski region zasniva se na tematskim oblastima, kojima se može efikasno baviti transnacionalnim projektima (npr. depopulacija, migracije, ekonomske nejednakosti, energetska zavisnost, klimatske promjene).

viber_image_2024-03-04_11-45-17-265
ProjektiVijesti

Projekat “NUDGES”, prvi sastanak konzorcijuma u Larnaki na Kipru

Projekat “NUDGES”, koji teži ka podsticanju pozitivnih promjena u ponašanju u svrhu očuvanja životne sredine, zvanično je započeo sa realizacijom na uvodnom sastanku održanom 27. i 28. februara u Larnaki, na Kipru. Ovaj sastanak okupio je predstavnike iz 8 partnerskih organizacija iz 8 zemalja, uključujući i tim Agencije PREDA – Tina Anđić, Bojana Vejin i Kristina Topić,  sa ciljem postavljanja temelja ambiciozne inicijative usmjerene na ekološki odgovorno ponašanje.

Fokus projekta “NUDGES” zasniva se na primjeni metoda blagog podsticanja „nudges“ kako bi se podstakli pojedinci i zajednice da donose odluke koje favorizuju održivi razvoj. Ove metode ciljaju na promociju pozitivnih promjena bez ograničavanja ličnih sloboda, naglašavajući važnost svjesnih izbora u svakodnevnom životu.

Uvodni sastanak bio je ključna prilika za razmjenu ideja i postavljanje strateškog okvira projekta. Razgovori su obuhvatili širok spektar tema, od identifikacije ključnih izazova do planiranja budućih aktivnosti, čime je osigurana čvrsta osnova za napredak projekta.

Dalji razvoj projekta “NUDGES” će uključiti detaljno istraživanje i testiranje različitih strategija podsticanja, s namjerom da se otkriju najefikasnije metode za podršku ekološki svjesnog ponašanja. Kroz ovaj proces, projekat će predstavljati dinamičan pristup rješavanju ekoloških izazova, istovremeno promovišući kulturu održivosti unutar zajednica.

Brisel-1
ProjektiVijesti

Projekat CREATIVE@CBC predstavljen na prestižnim događajima u Briselu i Podgorici

Na poziv Upravljačkog tijela EU Programa Interreg – IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora, projekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“ smo predstavili 12. oktobra 2023. godine na „Evropskoj sedmici regija i gradova“ u Briselu, i 12. decembra 2023. godine na završnoj konferenciji programa pod nazivom „Zajedno oblikujemo budućnost“.

U saradnji sa partnerima iz Hrvatske (Razvojna agencija „SIMORA“, Sisak) i Crne Gore (Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID, Podgorica), kroz projekat „CREATIVE@CBC“ smo uspostavili infastrukturu za podršku kreativnoj industriji i pripremili projekte za novo programsko razdoblje 2021-2027.

1676449161652
Vijesti

Organizovane Konsultacije/Info dan za zainteresovane pružaoce usluga stručnih predavača

U prostorijama Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ su organizovane Konsultacije/Info dan za sva lica zainteresovana za iskazivanje interesa za pružanje usluga stručnih predavača po Javnom pozivu za iskazivanje interesa za provođenje programa neformalnih obuka/programa osposobljavanja, a za potrebu realizacije gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ u 2023. godini.

Cilj ovoga događaja je bio da se zainteresovana lica koja pružaju usluge predavanja iz oblasti kreativnih industrija detaljnije upoznaju sa ciljevima poziva, te očekivanjima Razvojne agencije PREDA“, kako bi na adekvatan način u skladu sa dostupnim finansijskim sredstvima i tehničkim mogućnostima definisala odgovarajući ciklus obuka/programa osposobljavanja za 2023. godinu. 

Konsultacijama/Info danu je prisustvovalo 10-ak pružaoca usluga stručnih predavača.

S16765_IMG-77b601ae4f4d16cadfe4537b8ba5e87f-V
Vijesti

Prijedor- grad primjer dobre prakse u okviru projekta Portal otvorenih podataka

Delegacija Grada Prijedor učestvuje na konferenciji Digitalne transformacije jedinica lokalnih samouprava u BiH, koja se održava u Sarajevu.

Poseban akcenat, na jednom od panela stavljen je upravo na Grad Prijedor, kao primjer dobre prakse u okviru projekta Portal otvorenih podataka, ali i kao jedini grad u BiH koji je uradio bazu otvorenih podataka.
Portal otvorenih podataka je projekat koji implementira UNDP, kao podrška novoizabranim gradonačelnicima u otvorenosti i transparentnosti prema građanima. Grad Prijedor je u posljednjem periodu napravio velik iskorak u informacionim rjesenjima, koja su dostupna građanima, investitorima, ali i svakom kome trebaju informacije o gradu, privredi, turizmu, zdravstvu, komulanim uslugama, ali i mnogim drugima temama, koje su otvorene putem Portala otvorenih podataka.
Ovo je samo prvi dio projekta, koji će se u narednom periodu razvijati i dalje, ali i otvoriti nove mogućnosti, o čemu ce javnost uskoro biti upoznata, izjavila je Admira Kličic šef Odsjeka za IKT GU Prijedor.
Gradska uprava Prijedor ponosna je na sve sto je urađeno do sada u pogledu digitalne transformacije, koja sasvim sigurno čini ozbiljnu kariku u strategiji razvoja.
“Mi nećemo stati na ovom stepenu digitalizacije, već korak po korak idemo dalje, jer nam se kroz to otvaraju nova vrata, benefiti i projekti, koje nećemo ispustiti”, istakla je šef kabineta gradonačelnika Prijedora Danijela Dodoš.

Ispred Gradske uprave Prijedor konferenciji prisustvuju i Rade Rosić, načelnik Odjeljenja za privredu i preduzetništvo i v.d.direktora Razvojne agencije grada Prijedora Aleksandar Drljača.
Današnjoj konferenciji, prethodio je sastanak delegacije Grada Prijedor i predstavnika UNDP-a.

Grad Prijedor