Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Gradske mjere podrške

equipment-for-woodworking-industry-2021-08-26-15-33-17-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

Na osnovu člana 32. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/2021), člana 19. Statuta JU Mašinske škole Prijedor, Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-323-1/22 od 20.01.2023. godine JU Mašinska škola Prijedor, u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ objavljuje:

J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

Program osposobljavanja se organizuje u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ (u daljem tekstu: Projekat), koji se finansira iz budžeta Grada Prijedora.

Projekat realizuje Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i JU Mašinska škola Prijedor.

U okviru projekta, planirano je osposobljavanje za operatera na CNC mašinama za obradu drveta. Primarna ciljna grupa poziva su nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, dok će se velika pažnja posvetiti i već zaposlenim licima u privrednim subjektima, odnosno licima koja su zaposlena, a žele da promjene zanimanje/posao i koja su zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za zapošljavanje na radnom mjestu – operater na CNC mašinama za obradu drveta.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv gore navedenim licima da se prijave za pohađanje javno važećeg programa osposobljavanja: Operater na CNC mašinama za obradu drveta.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 18/14. Program osposobljavanja traje 140 časova, od čega 57 časa teoretske nastave i 83 časa praktične nastave.

Teoretska i praktična obuka će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor i eventualno u lokalnim preduzećima.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave.

Obuka će biti BESPLATNA za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za stručne predavače, potrebni materijal za rad, ljekarska uvjerenja i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

OPŠTI USLOVI

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje program ako:

 • ima navršenih 18 godina života,
 • ima završenu najmanje srednju školu,
 • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
 • prednost pri upisu (ali ne i uslov) imaju lica koja posjeduju radno iskustvo u sektoru drvoprerade/proizvodnje namještaja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Prijava za upis (popunjava se u školi)
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (prednost, ali ne i uslov imaju lica koja su stekla zvanje u struci drvoprerade)
 • Rodni list
 • Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva ili pismo podrške poslodavca za zaposlena lica (osim za lica iz kategorije studenata).

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.

UPISNI ROK
Javni poziv ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja u sedmičnim novinama „Kozarski Vjesnik“, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

PROCEDURA ZA UPIS
Sva lica koja ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljaju neophodna dokumenta u JU Mašinska škola Prijedor, ulica Nikole Pašića broj 4 svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova za vrijeme otvorenog Javnog poziva.

ODABIR POLAZNIKA
Odabir polaznika za programe osposobljavanja će vršiti komisija imenovana od strane direktora JU Mašinska škola Prijedor. Planirani broj polaznika je 12. Ako se na Javni poziv prijavi više od 12 kandidata, Komisija će prilikom izbora, uzimati u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu predhodnog obrazovanja.

U Prijedoru, 23.02.2023.godine,
Broj: 219/23 DIREKTOR
mr Borislav Kojić

111256379_1470243769828665_3720394605058351573_o-1024×683
Gradske mjere podrške

 JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEFORMALNIH OBUKA/PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA 

 Mjere podrške efikasnijem funkcionisanju tržišta rada se kontinuirano provode uz korištenje namjenskih sredstava Budžeta Grada Prijedor i ostalih dostupnih izvora finansiranja. Kroz organizaciju formalnih i neformalnih programa osposobljavanja za nezaposlena i nezaposlena lica, te ostale socijalne kategorije (žene, mladi, učenici, studenti, ranjive grupe) jačaju se kompetencije radne snage u skladu sa zahtjevima lokalnih poslovnih subjekata.

Cilj poziva je definisanje ciklusa obuka/programa osposobljavanja za 2023. godinu, koji će lokalnim korisnicima (polaznicima) omogućiti sticanje znanja i vještina baziranih na upotrebi informacionih i srodnih tehnologija.

U skladu sa generalnim konceptom projekta, fokus je stavljen na zanimanja i vještine neophodne za rad u sektorima kreativne i tzv. „outsourcing“ industrije. Posebno interesantne oblasti za realizaciju obuka/programa osposobljavanja su: 

2D/3D dizajn (softveri za modeliranje, 3D print, CNC tehnologija) 

Grafički dizajn 

Web dizajn 

Mobilne aplikacije 

Izrada video igara („Gaming“ industrija) 

Video i audio produkcija 

Fotografija 

Digitalni marketing 

Usluge i vještine za „outsourcing“ industriju 

Navedena lista je indikativna i ne isključuje mogućnost kandidovanja oblasti koje nisu gore pomenute.

U skladu sa finansijskim i tehničkim mogućnostima, a u cilju šireg obuhvata, za svaku od navedenih oblasti će se organizovati samo jedan program osposobljavanja, odnosno jedna obuka. Trajanje jednog programa osposobljavanja, odnosno obuke (planirani fond časova), treba da bude u skladu sa kompleksnošću predmetne oblasti i planiranim ishodima učenja. Za obuke za koje predloženi fond časova bude veći od 45, tražiće se detaljno obrazloženje predlagača. 

Lica zainteresovana za izvođenje programa osposobljavanja i obuka, prijavu na poziv za iskazivanje interesa mogu podnijeti elektronskim putem na e-mail: obuke@predaprijedor.com, slanjem sljedeće dokumentacije: 

Obavezna dokumentacija: 

 • Popunjen obrazac za prijave za iskazivanje interesa (word ili pdf format), 
 • Diploma formalnog obrazovanja (skenirana), 
 • Lista referenci vezanih za oblast ponuđenih obuka (word ili pdf format), 
 • Lista referenci vezanih za predavačko iskustvo (word ili pdf format), 
 • Kratka biografija (CV). 

Dodatna dokumentacija koja će se uzeti u obzir pri evaluaciji prijava za iskazivanje interesa: 

 • Diplome/sertifikati/potvrde/uvjerenja/licence/ugovori vezane za predmetnu oblast (skenirane), 
 • Dokaz o poslovanju u predmetnoj oblasti (skenirane verzije Rješenja o registraciji, finansijskih izvještaja za 2021. godinu i sl.). 

Rok za podnošenje prijava za iskazivanje interesa i navedene dokumentacije je 27.02.2023. 

Za sva lica zainteresovana za izvođenje programa osposobljavanja i obuka, odnosno koja žele da podnesu prijavu, održat će se konsultacije/info dan u prostorijama Razvojne agencije „PREDA“, adresa: Aleja kozarskog odreda 9, 79100 Prijedor (bivša upravna zgrada fabrike Celpak) 14.02.2023. godine u 13 časova. 

PREUZMI DOKUMENTACIJU JAVNOG POZIVA

operating-cnc-machine-2021-09-24-03-52-13-utc
Gradske mjere podrške

Obuka za CNC operatera na mašinama za obradu drveta

Program je namjenjen licima sa:

 • navršenih 18 godina starosti
 • završenom srednjom školom
 • opštim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima

Realizacija programa je planirana za period februar – april 2023 godine kroz 57 časova teorijske i 83 časa praktične nastave u saradnji sa Mašinskom školom i Klasterom „Drvo-PD“ Prijedor. Troškove obuke finansira Grad Prijedor, kroz budžetsku liniju Odjeljenja za privredu i preduzetništvo – “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.    

Prednost pri odabiru će imati:

 • nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Prijedor,
 • zaposlena lica sa radnim iskustvom u drvnom sektoru,
 • ostala zaposlena lica zainteresovana za sticanje kompetencija u ovoj oblasti.

Obuka će se izvoditi po javno važećem programu osposobljavanja, a uspješnim polaznicima će se izdati uvjerenje o osposobljenosti.  

Interes za učešće se može iskazati putem e-mail adrese: obuke@predaprijedor.com , uz obavezno dostavljanje sljedećih informacija:

 • ime i prezime,
 • godine starosti,
 • stručna sprema,
 • radni status (nezaposlen, zaposlen, student) 

Za više informacija nam se možete obratiti putem navedene e-mail adrese: obuke@predaprijedor.com ili telefonski na 052 240 411.    

3D-modeliranje-slika
Gradske mjere podrške

Započela obuka „3D modeliranje“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ započela je sa izvođenjem obuke „3D modeliranje“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 10 polaznika.

3D modeliranje je oblast koja je sve više zastupljena kako u metalskoj i drvnoj industriji,tako i u ostalim granama industrije. Polaznici kroz ovu obuku mogu da savladaju osnovna znanja i vještine iz oblasti 3D modeliranja kroz koja bi u budućnosti mogli da pokrenu i svoj vlastiti biznis.

Web-design-slika
Gradske mjere podrške

15 polaznika prisustvuje obuci iz “Web Design-a”

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ započela je sa izvođenjem obuke „Web Design“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 15 polaznika. 

Kroz ovu obuku polaznici će steći osnovna znanja i vještine u izradi Web stranica kako bi u budućnosti mogli samostalno da izrađuju Web stranice i budu konkurentni na sve zastupljenijem tržištu rada iz ove oblasti.

solid-works-obuka-prijedor
Gradske mjere podrške

Prodružen rok za prijavu polaznika za pohađanje obuke „3D MODELOVANJE (SolidWorks)“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ je u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ (u daljem tekstu: Projekat), raspisala javni poziv za sve zainteresovane da se prijave za pojađanje obuke „3D modelovanje (SolidWorks)“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ obavještava sve zainteresovane da je rok za prijavu produžen do 20.09.2022. godine do 15:30 časova.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020.

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

 • Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

 • Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;
 • Osobe tehničkih zanimanja;
 • Osobe sa poznavanjem rada na računaru;
 • Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.   

За пријављивање на Јавни позив неопходно је доставити испуњени Пријавни образац, те пратећу документацију (уколико је релевантно) за доказивање чињеница из Пријавног образца.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna zgrada fabrike „Celpak“ – kontakt osoba: Dušan Stupar).

solid-works-obuka-prijedor
Gradske mjere podrške

Javni poziv za prijavu polaznika za pohađanje obuke  “3D modelovanje (SolidWorks)”

Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u okviru projekta “Gradske mjere podrške zapošljavanju” (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku “3D modelovanje (SolidWorks)”. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” upućuje Javni poziv licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke “3D modelovanje (SolidWorks)”.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020. 

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama Prijedor Circle Hub-a, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

*         Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da
nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

*         Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;

*         Osobe tehničkih zanimanja;

*         Osobe sa poznavanjem rada na računaru;

*         Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA”. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Rok za dostavljanje prijava je 05.09.2022. godine do 15.30 časova.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike “Celpak” – kontakt osoba: Dušan Stupar).

115626173_1469392949913747_6745302759335191009_o-1024×683
Gradske mjere podrške

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE “WEB DESIGN”

Na osnovu člana 25. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 07/22, „Službeni glasnik Grada Prijedora” br. 07/22, v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” Prijedor, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANjE OBUKE „WEB DESIGN”

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA” u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju” (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku „Web Design”. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere za kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA” upućuje Javni poziv licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke „Web Design”.

Program obuke čini 5 modula:

HTML i osnove
CSS
Javascript
VueJS
Vuetify UI framework.

Tokom obuke u trajanju od 48 časova, polaznici će se upoznati sa osnovnim i relevantnim pojmovima „Web Design” – a, te steći nova znanja i vještine za samostalno kreiranje “Web” stranica prilagoćenih bilo kom računaru, tabletu ili pametnom telefonu. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a”, u periodu od 15. septembra do 15. novembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora;
Svi potencijalni polaznici koji žele pokrenuti vlastiti biznis ili pronaći zaposlenje u IT sektoru;
Radnici iz IT firmi registrovanih na području Grada Prijedora, koji žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati;
Svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove oblasti, koja je inače visokorastuća na domaćem i inostranom tržištu rada;
Prednost će imati nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina i sa poznavanjem rada na računaru, programiranju, veb-dizajnu i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA”. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Prijavni obrazac

Rok za dostavljanje prijava je 25.08.2022. godine do 15.30 časova.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA” (adresa: co-working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak” – kontakt osoba: Dušan Stupar).

U Prijedoru, 10.08.2022.godine,

Broj: 003-23/22 v.d. DIREKTORA

Aleksandar Drljača

20220607_15111646-1000×550
Gradske mjere podrške

Obuka „Truck Dispatch“ uspješno okončana

Obuka „Truck Dispatch“ koju je organizovala Razvojna agencija Grada Prijedora u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“,  u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo uspješno je okončana. Obuka je trajala u periodu maj – jun 2022. Teorijski i praktični dio se izvodio u prostorijama Razvojne agencije Grada Prijedora „PREDA“ i u prostorijama firme ELI Technologies.

Teorijski dio osnovnog teoretskog predavanja je obuhvatao 20 časova, dok je praktični dio organizovan za svakog kandidata pojedinačno 24h (po kandidatu) organizovanog u tri grupe od ukupnog broja polaznika.

Tokom teorijskog dijela obradjene su mnoge teme vezane za „Truck Dispatch“ oblast, gdje su se polaznici mogli upoznati sa svim najvažnijim elementima iz ove oblasti.U prvom dijelu teorijskog dijela predavanja polaznici su se mogli upoznati sa obavezama jednog Truck dispatchera i njegove saradnje sa ostalim članovima tima.

U drugom praktičnom dijelu predavanja koje je održano u prostorijama firme ELI Technologies, polaznici su samostalno mogli da prate i pružaju logističku podršku vozačima i da pronalaze nove poslove. Samim tim su bili slobodni u izvođenju logističke podrške i ostalih vezanih poslova što im je dosta pomoglo da se još više upoznaju sa svim pozitivnim i negativnim situacijama koje se mogu pojaviti u ovom pozivu.Tokom praktičnog dijela obuke polaznici su imali priliku da prođu kroz cjelokupnu oblast i prodju sve faze rada jednog „truck dispatchera“.

Takođe im je omogućen sav pomoćni materijal koji se koristi u „truck dispatch“ poslovima kao što su planner i week log. Ovo im je omogućilo da na što kraći način sakupe što više podataka o novim vozačima i poslovima.Sa svim ovim prikupljenim podacima polaznici su uz korištenje „Samsara“ sistema za „dispetchovanje“ mogli da prodju kroz cjelokupnu oblast „Truck Dispatch“ obuke.

1653320315904-1000×550
Gradske mjere podrške

Započela obuka „Truck Dispatch“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“, započela je sa izvođenjem obuke „Truck Dispatch“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Teorijska i praktična obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 10 kandidata.

Cilj ove obuke je upoznavanje sa osnovama „trucking“ industrije, te radom i obavezama jednog „truck dispatchera“ kako bi se polaznici stekli određeno znanje i vještine i stekli mogućnost samostalnog rada.