Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Projekti

Gradske mjere podrške

Prodružen rok za prijavu polaznika za pohađanje obuke „3D MODELOVANJE (SolidWorks)“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ je u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ (u daljem tekstu: Projekat), raspisala javni poziv za sve zainteresovane da se prijave za pojađanje obuke „3D modelovanje (SolidWorks)“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ obavještava sve zainteresovane da je rok za prijavu produžen do 20.09.2022. godine do 15:30 časova.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020.

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

  • Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

  • Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;
  • Osobe tehničkih zanimanja;
  • Osobe sa poznavanjem rada na računaru;
  • Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.   

За пријављивање на Јавни позив неопходно је доставити испуњени Пријавни образац, те пратећу документацију (уколико је релевантно) за доказивање чињеница из Пријавног образца.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna zgrada fabrike „Celpak“ – kontakt osoba: Dušan Stupar).

Gradske mjere podrške

Javni poziv za prijavu polaznika za pohađanje obuke  “3D modelovanje (SolidWorks)”

Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u okviru projekta “Gradske mjere podrške zapošljavanju” (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku “3D modelovanje (SolidWorks)”. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” upućuje Javni poziv licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke “3D modelovanje (SolidWorks)”.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020. 

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama Prijedor Circle Hub-a, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

*         Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da
nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

*         Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;

*         Osobe tehničkih zanimanja;

*         Osobe sa poznavanjem rada na računaru;

*         Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA”. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Rok za dostavljanje prijava je 05.09.2022. godine do 15.30 časova.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike “Celpak” – kontakt osoba: Dušan Stupar).

Gradske mjere podrške

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE “WEB DESIGN”

Na osnovu člana 25. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 07/22, „Službeni glasnik Grada Prijedora” br. 07/22, v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora “PREDA” Prijedor, o b j a v lj u j e

J A V N I P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANjE OBUKE „WEB DESIGN”

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA” u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju” (u daljem tekstu: Projekat), organizuje obuku „Web Design”. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere za kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA” upućuje Javni poziv licima sa prebivalištem na područja grada Prijedora, da se prijave za pohađanje obuke „Web Design”.

Program obuke čini 5 modula:

HTML i osnove
CSS
Javascript
VueJS
Vuetify UI framework.

Tokom obuke u trajanju od 48 časova, polaznici će se upoznati sa osnovnim i relevantnim pojmovima „Web Design” – a, te steći nova znanja i vještine za samostalno kreiranje “Web” stranica prilagoćenih bilo kom računaru, tabletu ili pametnom telefonu. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a”, u periodu od 15. septembra do 15. novembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora;
Svi potencijalni polaznici koji žele pokrenuti vlastiti biznis ili pronaći zaposlenje u IT sektoru;
Radnici iz IT firmi registrovanih na području Grada Prijedora, koji žele nadograditi već postojeća znanja i dodatno ih komercijalizovati;
Svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove oblasti, koja je inače visokorastuća na domaćem i inostranom tržištu rada;
Prednost će imati nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina i sa poznavanjem rada na računaru, programiranju, veb-dizajnu i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA”. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Prijavni obrazac

Rok za dostavljanje prijava je 25.08.2022. godine do 15.30 časova.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA” (adresa: co-working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak” – kontakt osoba: Dušan Stupar).

U Prijedoru, 10.08.2022.godine,

Broj: 003-23/22 v.d. DIREKTORA

Aleksandar Drljača

Gradske mjere podrške

Obuka „Truck Dispatch“ uspješno okončana

Obuka „Truck Dispatch“ koju je organizovala Razvojna agencija Grada Prijedora u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“,  u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo uspješno je okončana. Obuka je trajala u periodu maj – jun 2022. Teorijski i praktični dio se izvodio u prostorijama Razvojne agencije Grada Prijedora „PREDA“ i u prostorijama firme ELI Technologies.

Teorijski dio osnovnog teoretskog predavanja je obuhvatao 20 časova, dok je praktični dio organizovan za svakog kandidata pojedinačno 24h (po kandidatu) organizovanog u tri grupe od ukupnog broja polaznika.

Tokom teorijskog dijela obradjene su mnoge teme vezane za „Truck Dispatch“ oblast, gdje su se polaznici mogli upoznati sa svim najvažnijim elementima iz ove oblasti.U prvom dijelu teorijskog dijela predavanja polaznici su se mogli upoznati sa obavezama jednog Truck dispatchera i njegove saradnje sa ostalim članovima tima.

U drugom praktičnom dijelu predavanja koje je održano u prostorijama firme ELI Technologies, polaznici su samostalno mogli da prate i pružaju logističku podršku vozačima i da pronalaze nove poslove. Samim tim su bili slobodni u izvođenju logističke podrške i ostalih vezanih poslova što im je dosta pomoglo da se još više upoznaju sa svim pozitivnim i negativnim situacijama koje se mogu pojaviti u ovom pozivu.Tokom praktičnog dijela obuke polaznici su imali priliku da prođu kroz cjelokupnu oblast i prodju sve faze rada jednog „truck dispatchera“.

Takođe im je omogućen sav pomoćni materijal koji se koristi u „truck dispatch“ poslovima kao što su planner i week log. Ovo im je omogućilo da na što kraći način sakupe što više podataka o novim vozačima i poslovima.Sa svim ovim prikupljenim podacima polaznici su uz korištenje „Samsara“ sistema za „dispetchovanje“ mogli da prodju kroz cjelokupnu oblast „Truck Dispatch“ obuke.

Feel Kozara-Explore

U Razvojnoj agenciji Preda započeta realizacija novog projekta, Feel Kozara – Explore

Može se reći da je riječ o logičnom nastavku „Feel Kozara“ projekta, čija je realizacija u okviru projekta EU4Business, finansiranom od strane Evropske unije i Savezne Republike Njemačke, završena početkom ove godine i tokom čije je realizacije upravo slogan „Feel Kozara“ (Osjeti Kozaru) postao svojevrstan brend kojim je obogaćena turistička ponuda jednog od najljepših nacionalnih parkova u Bosni i Hercegovini – Nacionalnog parka Kozara. Pored toga „Feel Kozara“ je u sebi sažela i turističku ponudu Kozare i gradova koji je okružuju.

Implementacija projekta se dešavala uporedo sa pandemijom COVID-19 i bilo je jasno da su, u ekonomskom smislu, njome najviše pogođeni ugostiteljski i turistički sektori.

U sklopu Feel Kozare, Agencija PREDA zajedno sa Gradom Prijedorom je osnovala Savjet za turizam, kao savjetodavno tijelo čiji će članovi iz reda javnih institucija, kulturnih i sportskih društava, te predstavnika ugostiteljskog sektora direktno učestvovati u predlaganju i kreiranju turističke ponude prijedorske regije.

O značaju osnivanja ovakvog tijela govorio je Aleksandar Drljača, vršilac dužnosti direktora Agencije PREDA, kao i o zadovoljstvu što se uspješna „Feel Kozara“ priča nastavlja pod okriljem EU4BusinessRecovery programa, ovaj put u formatu projekta koji je prva intervencija ka oporavku turizma i ugostiteljstva poslije pandemije.

Dio EU4BusinessRecovery projekta EU i Savezne Republike Njemačke

Milena Gnjatović Simatović, regionalni menadžer projekta je navela da se „Feel Kozara – Explore” implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine“. 

Partneri u “Feel Kozara – Explore” priči jesu Agencija PREDA kao vodeći partner i Nacionalni park Kozara, koji će zahvaljujući ovom projektu unaprijediti smještajne kapacitete u okviru Nacionalnog parka Kozara adaptacijom postojećih bungalova, a uvođenjem modernih tehnologija u Muzeju u Mrakovici će se na inovativan način predstavljati prirodno i kulturno-istorijsko bogatstvo kojim obiluje ovaj nacionalni park.

Evidentno je da će osnovne aktivnosti projekta biti usmjerene ka jačanju turističkih i ugostiteljskih usluga nakon pandemije, pa su projektom obuhvaćena mikro, mala i srednja preduzeća, čija je osnovna uslužna djelatnost iz oblasti turizma i ugostiteljstva. Nabavkom opreme, aparata i drugih potrepština, te dodatnom promocijom pomoći će se bržem oporavku, ali i razvoju novih turističkih sadržaja na području Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice i Gradiške.

Kako smo tokom “Feel Kozara” projekta formirali izuzetnu povezanost i saradnju sa turističkim organizacijama ovog područja, upravo će one biti ta spona između projekta i krajnjih korisnika“ istakla je Simatović, te navela da ukupna vrijednost “Feel Kozara – Explore” projekta iznosi preko 330.000 KM, od čega je učešće Nacionalnog parka Kozara i Razvojne agencije PREDA oko 21% od ukupnog iznosa.

Božidar Nikoletić, vršilac dužnosti direktora Nacionalnog parka Kozara je izrazio zadovoljstvo ponovnom saradnjom sa Razvojnom agencijom PREDA: „Želimo ići putem očuvanja područja Nacionalnog parka Kozara kao zaštićenog područja. Na tom putu želja nam je da obezbjedimo svakom posjetiocu jedinstven doživljaj upoznavanja sa svim turističkim sadržajima”.

Boris Srdić, menadžer projekta govorio je o neophodnosti razvoja održivog turizma i načinima upravljanja destinacijom, koju ipak najbolje opisuje upravo sam moto EU4Business programa: “Za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju”. Kompleksnost turističke djelatnosti sa svim svojim specifičnostima utiče na stalnu potrebu za preduzimanje novih akcija s ciljem prilagođavanja turističkog proizvoda zahtjevima turističke tražnje kroz prepoznavanje potreba turista u stvaranju turističkog proizvoda, njegovoj realizaciji i nastupu na turističkom tržištu. U svrhu toga Razvojna agencija Grada Prijedora PREDA je predložila potpisivanje Sporazuma o saradnji koji bi u budućnosti vodio ka formiranju prepoznatljive turističke destinacije uz očuvanje kulturnog identiteta svake lokalne zajednice ponaosob. Sporazum su potpisali Razvojna agencija PREDA, Nacionalni park Kozara, turističke organizacije potkozarske regije i Razvojna agencija Gradiška.

Više o EU4Business i EU4BusinessRecovery projektima možete pronaći na: www.eu4business.ba

CREATIVE@CBC

Održana završna konferencija projekta “Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije-CREATIVE@CBC”

Završna konferencija projekta “CREATIVE@CBC” održana je 31.05.2022. godine u Prijedoru. Događaj je iskorišten za promociju rezultata projekta, koji je implementiran tokom prethodne 2 godine, ali i dodatnu promociju potencijala kreativne industrije.

U prvom planu su bili ključni izlazni rezultati projekta – nova infrastruktura podrške razvoju kreativne industrije u vidu Kreativnih centara u Prijedoru, Novskoj i Podgorici, opremljenih CNC opremom, 3D uređajima, IT i foto/video opremom, kao i formirana prekogranična mreža kreativne industrije –  CREATIVE@CBC.

Konferencija je imala 3 tematska bloka.

Prvi blok je bio posvećen projektnim aktivnostima, koje su bile fokusirane direktno na korisnike iz oblasti kreativnih i tradicionalnih industrija, uključujući sektorske analize (mapiranje), tematske susrete, umrežavanje kreativnih centara na evropskom nivou, kao i podršku razvoju novih poslovnih modela kroz tzv. “Co-creation” program.

Drugi blok je bio posvećen predstavljanju sličnih inicijativa iz regije (Banja Luka, Gradiška, Novska i Nikšić) i razmjeni iskustava po pitanju razvoja i pružanju usluga koje ovakvi centri pružaju svojim korisnicima.

Tema trećeg bloka je bila posvećena programima i mjerama podrške razvoju kreativne industrije, kroz predstavljanje aktuelnog strateškog okvira koji tretira ovu oblast, formalne i neformalne programe obrazovanja za sticanje neophodnih kvalifikacija i vještina, kao i investicione šeme za podršku pojedinačnim poslovnim poduhvatima.

Poseban dio konferencije je bio posvećen predstavljanju poslovnih modela razvijenih kroz “Co-creation” program, tokom kojeg se učesnicima konferencije predstavilo 9 pojedinaca i timova iz Prijedora, Siska i Podgorice.

Zajednička ocjena učesnika konferencije je da je realizacija projekta doprinijela i povećanju vidljivosti, te razumijevanju pojma kreativne industrije, posebno imajući u vidu dinamiku i značajne stope rasta ostvarene na regionalnom i globalnom nivou.

rojekat „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, Razvojna agencija „PREDA“ realizovala je u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska (Razvojna agencija SIMORA) i Podgorice (Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID). Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je bila 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansirao iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje je iznosilo 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR. Projekat je trajao od 01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu iz kojeg je sufinansiran projekat mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu

Gradske mjere podrške

Započela obuka „Truck Dispatch“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“, započela je sa izvođenjem obuke „Truck Dispatch“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Teorijska i praktična obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 10 kandidata.

Cilj ove obuke je upoznavanje sa osnovama „trucking“ industrije, te radom i obavezama jednog „truck dispatchera“ kako bi se polaznici stekli određeno znanje i vještine i stekli mogućnost samostalnog rada.

CREATIVE@CBC

Održan prvi Meet-up u okviru projekta CREATIVE@CBC

U sklopu projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, Razvojne Agencije PREDA, održan je prvi Meet-up čija je tema “Razvoj proizvoda i usluga na bazi koncepta virtuelne realnosti i informaciono-komunikacionih tehnologija” teoretski i praktično pokazala uspon i primjenu kreativne industrije u svakodnevnom životu.

Teorijski uvod ovog Meet-up događaja bila je prezentacija koju je vodio Mirko Jokić, supervizor AgriTech Innovation HUB tima koji iza sebe ima niz uspješnih projekata u čijem razvoju su upravo i korištene prednosti kombinovanja informaciono-komunikacionih tehnologija i kreativne industrije.

Teorijski dio je na najbolji način upotpunjen posjetom mjestu gdje se svakodnevno radi na primjeni virtuelne stvarnosti u najrazličitijim sferama života. U Poduzetničkom inkubatoru PISMO u Novskoj smješten je impozantan centar koji je prvobitno bio fokusiran na razvoj sektora metalne industrije i industrije razvoja video-igara, te jačanja preduzetništva Sisačko-Moslovačke županije kroz otvaranje start-upova.

Učesnici su mogli da vide, ali i isprobaju neke od najmodernijih gaming uređaja, poput: simulatora letenja, simulatora gravitacije i izuzetnog VR simulatora koji svoju primjenu danas pronalazi ne samo u gamingu, već i u turizmu, medicini i drugim granama ili naukama. Muzički studio, studio za fotogrametriju i „motion capture“ studio samo su upotpunili saznanje koliko je gaming industrija postala uticajna i zašto se smatra najrazvijenijom kreativnom industrijom današnjice.

Iako iz potpuno različitih sektora – od društvenog preko inovacijskog, freelencera i preduzetnika iz domena kreativne industrije, svi učesnici su pored novog iskustva, sasvim sigurno, sa sobom ponijeli i niz ideja za dalji razvoj.

Pratite naše aktivnosti, jer održavanje drugog Meet-up događaja sa novom temom je planirano već sljedećeg mjeseca.

Fotografije sa Meet-upa pogledajte u galeriji:

Interreg MED „Social&Creative“

“Uloga kulturne i kreativne industrije u održivom razvoju” #3 online Inovacijski kamp 

Prezentacija primjeri pozitivne prakse iz EU kako povezati potencijal CCI sa starim i novim tržištima

[#InnoCamp3, Zoom događaj – 4. april 2022.godine] – CCS-ovi mogu doprinijeti sistemima društvenih promjena sa značajnom nenovčanom vrijednošću inkluzivnom društvenom razvoju, dijalogu i razumijevanju između ljudi i organizacija. Ovo je tema koja se nalazi u fokusu trećeg i poslednjeg događaja „Kampa društvenih i kreativnih inovacija“, inicijative Interreg MED „Social&Creative“ projekta.

#3 Inovacijski kamp – koji će se održati u virtuelnom režimu, 5. aprila – će naglasiti kako visoko aktivna kulturna i kreativna industrija ima ključnu ulogu u održivom razvoju. CCI se smatraju osnovom za postizanje ciljeva definisanim Agendom UN 2030, jer imaju sposobnost da generišu vrijednost jer u svom fokusu imaju čovijeka: kultura i kreativnost stoga doprinose inkluzivnom društvenom razvoju, dijalogu i razumijevanju među ljudima. Oni su i pokretač i omogućavaju ljudski i održivi razvoj, osnažuju ljude da preuzmu vlasništvo nad sopstvenim razvojem i stimulišu inovacije i kreativnost koji mogu da pokrenu inkluzivni i održivi rast.

Vodeći stručnjaci u ovoj oblasti i pravi kreatori promjena će podijeliti svoja iskustva o uspiješnim slučajevima CCI-a i njihovoj ključnoj ulozi u održivom razvoju, sa ciljem podizadnje svijesti i razumijevanja na koji način kulturna i kreativna industrija doprinosi sistemu društvenih promjena, inkluzivnom društvenom razvoju, dijalogu i razumijevanju bez značajne novčane vrijednosti.

U kamp su dobrodošli svi koji su zainteresovani za ovu tematiku a posebno kreatori politika, stručnjaci na terenu, zainteresovane strane, državni službenici, mala i srednja preduzeća i start-up preduzeća, predstavnici PanoraMED-a, društveni i kreativni partneri i saradnici na Social&Creative modularnim projektima. Pridružite nam se na kampu putem ovog linka.

#3 INOVACIJSKI KAMP  – AGENDA KONFERENCIJE

10.00Uvodna sesijaVito Bavaro, Direktor odjela za istraživanje i međunarodne odnose, Regija Puglia (Italija)Christoph Maier, Projekt menadžer Interreg MED Programa
10.30Ključni predavačiMirna Karzen, Predsjednica Laboratorije za društvene inovacije (Hrvatska)
11.00Primjeri pozitivnih praksiDespoina Mantziari, Univerzitet Aristotel iz Soluna (Grčka)Artur Serra, i2CAT (Španija)Luca Leonardi, Konzorcijum ARCA Living Lab (Italija)Juha Suonpää, Univerzitet primijenjenih nauka Tampere (Finska)Diego Mattioli, Noesis European Development Consulting
12.30Zaključak konferencije Marco Di Ciano, Odjel za istraživanje i inovacije, InnovaPuglia (Italija)

Radionica fokus i radnih grupa je planirana od 14:00 do 16:30 časova po srednjeevropskom vremenu. Radionica je zamišljena kao dinamična i participativna radionica sa ciljem boljeg razumijevanja i prepoznavanja potencijala metodologija, alata i usluga, kreiranih i razvijenih u okviru prethodnih modularnih projekata, kako bi se iste ostvarile veći uticaj i stvorile mogućnost primjene na drugim mjestima.

Učesnici će imati jednu kratku i jednostavnu aktivnosti kako bi se što bolje pripremili za dvije planirane paralelne radionice:

  • Prominent MED: Javna nabavka inovacija najoptimalnije rješenje za javne usluge i konkurentnost preduzeća – Javna nabavka inovacija (PPI) predstavlja revoluciju u upravljanju javnim nabavkama gdje naručilac sarađuje s tržištem kako bi identifikovao i usvojio najbolje dostupno rješenje za poboljšanje kvalitete usluga za građane. S druge strane, preduzeća imaju priliku predložiti naručiocu svoja najnaprednija rješenja i na taj način promovišu svoje proizvod na tržištu i osiguravaju plasman. Ovakav oblik saradnje predstavlja najoptimalnije rješenje u kojoj preduzeća profitiraju od novih poslovnih prilika a naručioci mogu da garantuju usluge visokog kvaliteta za svoje korisnike. Učesnici na radionici Prominent Med, će imati priliku da vide na konkretnim primjerima mogućnosti koje PPI-amože da garantuje i kupcima i dobavljačima.
  • Open DOORS: Scenariji budućnosti za ekonomiju dijeljenja i saradnje – Istraživanje transformativne uloge tehnologije, kreativnosti i društvenih inovacija u novoj ekonomiji. Budućnost ljudskog društva i budućnost nove ekonomije (ekonomije dijeljenja ili kolaborativne ekonomije) neraskidivo je povezana s razvojem (i u kvantitativnom i kvalitativnom smislu) interneta i digitalnih platformi i uređaja. Što više ljudi koristi internet i digitalne platforme/uređaje, veća je vjerojatnoća da će se pojaviti nove ideje koje vode prema novim preduzećima koja mogu da značajno transformišu društvo. Ova radionica će istražiti mogućnost kapitalizacije rezultata projekta „Open DOORS“ i predložiti novu tematsku saradnju među relevantnim zainteresovanim stranama.
  • MD.Net: Projekt se bavi problemima trenutno zanemarenih i nerazvijenih mogućnosti mediteranske prehrane (MD – Mediterranean Diet). Nematerijalno nasljeđe kao kreativni alat za prilagodljiv i održiv rast – „MD.Net“ doprinosi unapređenju svijesti o potencijalima mediteranske prehrane kombinujući mnoge ekonomske, društvene, teritorijalne, ekološke aspekte. To je holistički pristup koji pokriva poljoprivredno -prehrambenu proizvodnju, zdrav način života, oblikovanje pejzaža, poznavanje ekosistema i dotiče se, do sada, održivih ciljeva Agende 2030. Model „MD.net“ povezuje UNESCO-ov koncept MD- a kao „nematerijalne“ baštine sa svojom “opipljivom” dimenzijom, povezujući kulturu i tradiciju sa teritorijalnim/ekonomskim karakteristikama koje su određene ovim aktivnostima. „MD.net“ je izgradio transnacionalnu mrežu koja dijeli zajednički brand i eksperimentiše sa inovacijama i kreativnošću u lokalnim živim laboratorijima kako bi podigao MD ekonomiju na viši nivo kvaliteta i nosio se s težim izazovima globalnih tržišta. Na radionici će biti predstavljeni rezultati projekta i istražiti potencijalne veze s drugim inicijativama kako bi se iskoristile prilike za njegovu kapitalizaciju po završetku projekta.

Šta je Društvena i Kreativna zajednica?

164 organizacija iz 15 MED, IPA i drugih zemalja EU i više od 400 zainteresovanih strana okupilo je oko 11 tematskih projekata koji su koordinisani horizontalnim projektom i čine društveno-kreativnu zajednica koja je  finansirana od strane Interreg MED programa. Kroz 11 modularnih projekata, Zajednica istražuje hiljadu nijansi kreativnosti i društvenih inovacija, od tekstila do mediteranske prehrane, od ekonomije dijeljenja do socijalnog preduzetništva, od otvorenih podataka do javnih nabavki inovacija. Misija zajednice je stvoriti uslove za kreativnost i inovacije, usvajanjem participativnog pristupa i novih alata za pronalaženje i razradu najprikladnijih rješenja za potrebe kreatora regionalne politike i građana i zajedničko dizajniranje mediteranskog modela za kreativnost i inovacije sa akterima i svim zainteresovanim koji djeluju na MED teritorijama. Najznačajniji rezultati društevno-kreativne zajednice prikupljeni su horizontalnim projektom sa ciljem da se skrene pažnja donosiocima odluka i politika,  a koji ih mogu koristiti kao osnovu za kreiranje inovativnoh politika. Ova društveno-kreativna zajednica podržava inovacije: analizom potreba određenih teritorija; kreiranjem konkretnih odgovora na definisane potrebe, izradom alata i savjeta o politici; obezbjeđujući kreatorima politike uspiješne inovacijske politike i na taj način ih motivišu da kapitalizuju, prenesu i integrišu metodologije, alate, preporuke, ideje.

CREATIVE@CBC

Održana dvodnevna radionica na temu promocije „Living Lab“ koncepta

U Prijedoru je u utorak, 15.03. i srijedu, 16.03.2022. godine održana radionica na temu promocije „Living Lab“ koncepta, kao instrumenta za odgovorno rješavanje društvenih izazova u zajednici. Organizator događaja je bila Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“, a voditelj radionice g. Francesco Molinari, doktor u oblasti ekonomije javnog sektora i ekspert sa dugogodišnjim iskustvom u provođenju pristupa Living Lab-a na teritoriji cijele Evrope.

Šta je to „Living Lab“?

„Living Lab“ je inovativan koncept koji se zasniva na uspostavljanju funkcionalnog partnerstva između četiri ključna subjekta koji predstavljaju javni sektor, poslovnu zajednicu, obrazovne institucije i organizacije civilnog društva. Misija i vizija Living Lab-a je učestvovanje u ekosistemu koji podstiče inovatore, kreativne i kulturne industrije, privredu, javne ustanove i naučnu zajednicu na razvoj inovacija, stvaranje novih vrijednosti, proizvoda i procesa, razvojem saradnje i partnerstva.

Koji je cilj održavanja Living Lab radionice u Prijedoru?

Namjera Agencije „PREDA“ je bila da kroz ovaj događaj prvenstveno predstavi „Living Lab“ koncept, putem prezentacije primjera dobre prakse na globalnom nivou, ali i da započne proces uspostavljanja lokalnog partnerstva, koje će funkcionisati na tim osnovama. S tim u vezi, učesnici na radionici su bili predstavnici Grada Prijedora, predstavnici poslovne zajednice, obrazovnih institucija (srednje škola na području Grada Prijedora), te civilnog društva. Radionica je, prema tome, bila posvećena identifikovanju ključnih socio-ekonomskih problema i aktuelnih izazova sa kojima se suočava lokalna zajednica, te osmišljavanju rješenja za njihovo prevazilaženje, od strane prisutnih predstavnika sva četiri sektora.

Radionica je organizovana u okviru projekta „Razvoj prekogranične mreže kreativne industrije – CREATIVE@CBC“, koji Razvojna agencija „PREDA“ realizuje u saradnji sa partnerskim organizacijama iz Siska (Razvojna agencija SIMORA) i Podgorice (Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID). Projekat je sufinansiran sredstvima EFRR i IPA II fondova Evropske unije. Ukupna vrijednost projekta je 595.214,00 EUR, od čega se kroz Program Interreg IPA CBC HR-BIH-MNE finansira iznos u visini 85% od ukupne vrijednosti, odnosno programsko sufinansiranje iznosi 505.931,90 EUR, dok je partnerski doprinos 89.282,10 EUR. Trajanje projekta je od  01.06.2020. do 31.05.2022. god. Sve dodatne informacije o programu mogu se pronaći na www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu