Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Najave

image002
Najave

DEKODIRAJ ZA PRIJEDOR-INOVACIJSKI IZAZOV ZASNOVAN NA OTVORENIM PODACIMA GRADA PRIJEDORA

Kako potencijalnim investitorima, građanima i građankama na inovativan način predstaviti Grad Prijedor kao povoljno poslovno i radno okruženje, i mjesto ugodno za život?

Grad Prijedor i Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) Vas pozivaju na hibridni “Info dan” u cilju promocije Inovacijskog izazova zasnovanog na otvorenim podacima Grada Prijedora- Dekodiraj za Prijedor.

Grad Prijedor je prva jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koja ima Portal otvorenih podataka čiji je cilj prikupljanje, kategorizacija, distribucija i korištenje podataka kojima upravljaju Grad Prijedor te javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač ili suosnivač Grad Prijedor.

Inovacijski izazov, ili takmičenje „Dekodiraj za Prijedor“  ima za cilj podstaći profesionalce i mlade  da korištenjem postojećih podataka na portalu za otvorene podatke Grada Prijedora zajedno sa drugim otvorenim ili dostupnim izvorima podataka ponude digitalna rješenja i/ ili istraživačke radove za identifikovane probleme ili izazove, te na inovativan način predstave Prijedor svim potencijalnim investitorima.

Tokom hibridnog “Info dana” će se detaljno prezentovati:

 • Inovacijski izazov zasnovan na otvorenim podacima
 • Očekivani rezultati inovacijskog izazova
 • Tim inovacijskog izazova
 • Kako se prijaviti i uslovi učestvovanja na inovacijskom izazovu
 • Faze Inovacijskog izazova
 • Kategorije izazova ( Digitalna rješenja, Digitalno rješenje predloženo od strane mladih, Istraživački rad) 
 • Nagrade po kategorijama
 • Kriterijumi i pravila evaluacije

KO MOŽE DA SE PRIJAVI?

 • Privatne kompanije i start-upovi
 • NVO-i i fondacije
 • Naučne i istraživačke institucije
 • Freelanceri 
 • Mladi sa područja Grada Prijedora (do 30 godina starosti u trenutku podnošenja ideje/ aplikacija na izazov) 

PRAKTIČNE INFORMACIJE i REGISTRACIJA:

Datum: 13.04.2023. godine

Vreme: 11:00 časova (registracija učesnika počinje u 10:45). Vreme trajanja 2 sata

Mesto: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9 , Prijedor i onlajn putem linka koji ćete  dobili nakon registracije

Registracija je otvorena do 13 časova  11.04.2023. godine  putem linka za >>>> link

Sve informacije o Inovacijskom izazovu- Dekodiraj za Prijedor  su dostupne na  >>>> platformi za otvorene inovacije

Za sva dodatna pitanja kontakt osoba Saša Karalić putem email adrese sasa.karalic@preda.rs.ba

razvoj
Najave

PRIJAVI SE ZA PROGRAM E-UČENJA DRUŠTVENE I KREATIVNE ZAJEDNICE NAMJENJEN KREATORIMA JAVIH POLITIKA

Program e-učenja Društveno-kreativne zajednice je spreman za početak!

U okviru Interreg Euro-MED akademije, Društveno-kreativna zajednica je spremna da pokrene program e-učenja „Podsticanje inovacija i kreiranja politika u društveno-kreativnim sektorima“.

Od 19. septembra do 15. oktobra predstavnici  javnih vlasti I kreatori javnih politika, kao i svi akteri u oblastima društvenih inovacija i  kreativne industrije mogu naučiti kako unaprijediti politike i prakse u sektorima društvenih inovacija i kreativnosti.

Program e-učenja je besplatan i strukturiran je u 4 modula. Cjelokupan program obuke traje 12 sati i sastoji se od  video lekcija, studija slučaja, primjera iz prakse, kao i uvida u kreirane praktične alate koji su primjenljivi u svakodnevnom radu polaznika obuke.

Polaznici obuke će proći kroz sljedeća 4 modela:

 • Modul #1: Metode zajedničkog stvaranja i alati za e-učenje u cilju provođenja i podrške otvorenim inovacijama u društvenoj i kreativnoj zajednici;
 • Modul #2: Semantički okviri (Semantic Framework Tool) – digitalni alat kreiran za naprednu pretragu i pomoć u kreiranu javnih politika.
 • Modul #3: Oriented Bayesian Nets (OBNs) za podršku u kreiranju politika i uvođenje inovacija u društvenom i kreativnom sektoru.
 • Modul #4: Eksperimentiranje sa OBN alatom u cilju promocije i podrške klasterima i šemama finansiranja za start up-ove.

Cjelokupan program učenja je dostupan samo na engleskom jeziku. Nakon završetka obuke učesnici će dobiti certifikat o završenom kursu.

Registruj se na sljedećem linku: https://bit.ly/SCI-MEDAcademy

Šta je Društvena i Kreativna zajednica?

164 organizacija iz 15 MED, IPA i drugih zemalja EU i više od 400 zainteresovanih strana okupilo je oko 11 tematskih projekata koji su koordinisani horizontalnim projektom i čine društveno-kreativnu zajednica koja je  finansirana od strane Interreg MED programa. Kroz 11 modularnih projekata, Zajednica istražuje hiljadu nijansi kreativnosti i društvenih inovacija, od tekstila do mediteranske prehrane, od ekonomije dijeljenja do socijalnog preduzetništva, od otvorenih podataka do javnih nabavki inovacija. Misija zajednice je stvoriti uslove za kreativnost i inovacije, usvajanjem participativnog pristupa i novih alata za pronalaženje i razradu najprikladnijih rješenja za potrebe kreatora regionalne politike i građana i zajedničko dizajniranje mediteranskog modela za kreativnost i inovacije sa akterima i svim zainteresovanim koji djeluju na MED teritorijama. Najznačajniji rezultati društevno-kreativne zajednice prikupljeni su horizontalnim projektom sa ciljem da se skrene pažnja donosiocima odluka i politika,  a koji ih mogu koristiti kao osnovu za kreiranje inovativnoh politika. Ova društveno-kreativna zajednica podržava inovacije: analizom potreba određenih teritorija; kreiranjem konkretnih odgovora na definisane potrebe, izradom alata i savjeta o politici; obezbjeđujući kreatorima politike uspiješne inovacijske politike i na taj način ih motivišu da kapitalizuju, prenesu i integrišu metodologije, alate, preporuke, ideje.

marketing-plan-researching-paperwork-on-the-table-2021-08-28-17-58-29-utc
Najave

Javni poziv za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Razvojna agencija Republike Srpske (Agencija), u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2021 – 2027. godine i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru projekta „Jačanje i proširenje mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“, raspisuje

Javni poziv 

za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU), realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije (LRA) ili jedinice lokalnih samouprava (JLS).

Pružaoci uslugamentori svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima kroz  analizu poslovanja, razvojni plan i standardizovane alate unapređenja, ukazuju vlasniku i menadžmentu, na šta treba i kako da se fokusira u tekućem poslovanju, a u skladu sa raspoloživim ljudskim i drugim resursima.

Mentoring usluga, na taj način doprinosi unapređenju kako efikasnosti korišćenja resursa, smanjenja troškova poslovanja, bolje organizacije, tako i efektivnosti, odnosno  fokusiranosti na one poslovne ciljeve i projekte koji obezbjeđuju bolje i sigurnije prihode.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća (ili drugim licima koje ovlasti odgovorno lice u preduzeću), određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

U procesu mentoringa proučava se aktuelno poslovanje, razlozi trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju akcioni plan koji su mentori, nakon provedene analize, dužni da dostave Agenciji na odobrenje nakon čega će početi sa njegovom realizacijom. Nakon usvojenog akcionog plana, preduzeća zajedno sa mentorima uvode standardizovane alate unapređenja i druge aktivnosti koje će poboljšati poslovanje.

Mentoring čini skup sljedećih usluga: 

 • Provođenje zajedničke pripreme i savjetovanje za analizu trenutne situacije u preduzeću i savjetovanje za dalje samostalno identifikovanje problema i definisanje prioriteta prema raspoloživosti resursa;
 • Provođenje pripreme i savjetovanje za izradu efikasnog akcionog plana i strategija  unapređenja poslovanja sa fokusom na efikasnost i produktivnost;
 • Stručno savjetovanje u oblasti marketinga i prodaje, analize tržišta, upravljanja ljudskim resursima i slično;
 • Stručno savjetovanje za uvođenje standardizovanih alata unapređenja, kao što su japanski alati 5S, gemba, princip prepoznavanja ključnih 8 gubitaka, kaizen kartice i kaizen sastanci unapređenja, kreiranje korporativne kulture unapređenja;
 • Pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške za MSP koje uključuje stručno savjetovanje za pristupanje fondovima, dostupnim izvorima finasiranja (domaćim i stranim), novim tehnologijama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
 • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, izlaska na strano tržište i drugih potrebnih informacija za poslovno povezivanje.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

Zainteresovani kandidati podnose prijavu u dvije kategorije: 

 • Novoosnovana mala i srednja preduzeća i preduzetnici – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Mala i srednja preduzeća i preduzetnici – stariji od 3 godine.

USLOVI ZA UČEŠĆE

Pravo učešća na Javnom pozivu za pružanje mentoringa imaju:

 1. Mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnici koji ispunjavaju sljedeće uslove:
 • Registrovani su na teritoriji Republike Srpske;
 • Imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • Ne obavljaju djelatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Pravo učešća na Javnom pozivu nemaju preduzeća kojima su pružene mentoring usluge u prethodnim godinama.

Agencija će odbaciti prijavu ukoliko tokom procesa ocjene, selekcije i ugovaranja utvrdi da je Podnosilac prijave:

 • u sukobu interesa;
 • dao lažne informacije, ili nije dao sve potrebne informacije koje je Agencija zahtijevala, a koje predstavljaju uslov za učešće na Javnom pozivu.

TRAJANjE

Krajnji rok za završetak pružanja standardizovane usluge mentoringa je 28. februar 2023. godine.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Skenirana dokumentacija u PDF formatu koja se obavezno dostavlja prilikom prijavljivanja na Javni poziv:

 1. Za novoosnovana preduzeća i preduzetnike ne starije od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva:
  • Popunjena prijava;
  • Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Kopije bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
  • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Napomena: Dokumentaciju pod tačkom 1.3 i 1.4 nisu obavezni da dostave preduzeća i preduzetnici registrovani u 2022. godini. Umjesto ovih dokumenata, treba da dostave uprošćen poslovni plan za 2022. godinu.

 1. Za mala i srednja preduzeća i preduzetnike starije od 3 godine:
  • Popunjena prijava;
  • Rješenje o registraciji ili Aktuelni izvod iz sudskog registra ili potvrda nadležnog organa iz koje se vidi da je privredno društvo/preduzetnik registrovan za obavljanje djelatnosti, ne starije od 90 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda iz Poreske uprave Republike Srpske, ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);
  • Kopije bilansa stanja, bilansa uspjeha, ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike i male preduzetnike za koje ovlašteno lice iz preduzeća mora dati pisanu izjavu da je svaki od originalnih dokumenata vjerodostojan i jednak skeniranom primjerku koji je dostavljen Agenciji na konačnu obradu (izjava potpisana i ovjerena pečatom poslovnog subjekta);
  • Obavještenje o razvrstavanju po djelatnostima Republičkog zavoda za statistiku (original ili ovjerena kopija).

Svaki dokument koji sadrži više stranica treba biti skeniran u PDF formatu u jednu cjelinu, odnosno jednu datoteku.

Agencija zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne dostavljene prijave.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Ukupan budžet za pružanje standardizovane usluge mentoringa u 2022. godini po jednom preduzeću u neto iznosu je maksimalno 1.000 konvertibilnih maraka. Sredstva obezbjeđuje Agencija, a dodjeljuju se mentorima koje su već kandidovale lokalne razvojne agencije ili jedinice lokalne samouprave, a koji će biti angažovani za besplatan mentoring korisniku usluge – izabranim preduzećima i preduzetnicima. 

Za pružanje usluge mentoringa predviđen je neto iznos od 20 konvertibilnih maraka po satu, sa maksimalno mogućih 50 sati angažovanja.

NAPOMENA:

Za pružanje besplatne mentoring usluge prednost će imati mala i srednja preduzeća i preduzetnici čije se sjedište nalazi na području gdje postoje sertifikovani mentori. Međutim, u zavisnosti od broja podnijetih prijava i raspoloživih finansijskih sredstava postoji mogućnost pružanja mentoring usluga za mala i srednja preduzeća i preduzetnike i u čijem mjestu sjedišta nema sertifikovanih mentora.

OCJENA I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA USLUGA MENTORINGA 

Nakon provjere ispunjenosti formalnih uslova prijave, Komisija za evaluaciju formirana u Agenciji, vrši ocjenu i izbor korisnika usluge prema sljedećim kriterijumima:

 1. Vrsta djelatnosti (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: prerađivačka djelatnost; usluge; trgovina i ostalo);
 2. Broj zaposlenih (poredane opadajućim nizom vrijednosti ocjenjivanja: više od 10 zaposlenih; 5-9 zaposlenih i 1-4 zaposlena);
 3. Opis očekivanja od mentoringa (jasnoća opisa očekivanja i ocjena izvodljivosti mentoring usluge).

NAČIN PRIJAVLjIVANjA 

Prijave, potpisane od strane ovlašćenog lica i ovjerene pečatom, sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom, podnose se isključivo elektronskim putem, skenirane u PDF formatu, na elektronsku adresu: mentoring@rarsmsp.org, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za dobijanje usluge mentoringa u 2022. godini. 

Samo će blagovremene i potpune prijave biti razmatrane.

Nakon izvršene evaluacije, kandidati koji budu zadovoljili kriterijume i uđu u uži izbor, treba da dostave traženu dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju) u zatvorenoj koverti na sljedeću adresu:

Razvojna agencija Republike Srpske, 

Save Mrkalja 16/4, 78 000 Banja Luka.

Javni poziv je otvoren od 22. jula do 31. avgusta 2022. godine do 24 časa.

Javni poziv i drugi prateći obrasci dostupni su na veb stranici Agencije, www.rars-msp.org.

Za detaljnije informacije možete se obratiti Agenciji na elektronsku adresu: mentoring@rarsmsp.org, ili na broj telefona: 051/222-157.

PRIJAVA

UPUTSTVO ZA JAVNI POZIV

WHAM_2-1110×550-1
Najave

Javni poziv upućen zaposlenim osobama koji žele da se usavršavaju za rad na poziciji CNC programera i konstruktora alata

Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“  u sklopu projekta „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat objavljuje Javni poziv broj 15-12/21 upućen zaposlenim osobama koji žele da se usavršavaju za rad na poziciji CNC programera i konstruktora alata (alatničara) po neformalnom programu obuke.

Cilj javnog poziva je obuka zaposlenih radnika za rad na poziciji alatničara i CNC programera radi  osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim preduzećima.

Obuke se izvode po neformalnom programu u trajanju od 80 časova ukupno, odnosno:

– Konstruktor alata: 40 časova teorijske nastave i 40 časova praktične nastave.

– CNC programer: 60 časova teorijske nastave i 20 časova praktične nastave.

Teorijski dio obuke se održava u co-working prostoru Agencije “PREDA-PD”, dok se  praktični dio obuke održava u preduzeću „KOLEKTOR CCL“.

Broj mjesta je ograničen na 10 u skladu sa prostornim i tehničkim kapacitetima co-working prostora Agencije “PREDA-PD”.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Organizator obuke (Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora PREDA-PD) neće snositi nikakve dodatne troškove polaznicima obuke i preduzećima u kojima su zaposleni, osim troškova same obuke.

USLOVI ZA PRIJAVU

Osnovni kriterij za prijavu za obe obuke:

 • Kandidat mora biti zaposlen
 • Kandidat mora  imati osnovna znanja u korištenju računara i interneta.

NAČIN PRIJAVE

Popunjen prijavni obrazac se šalje na e-mail: tina.andjic@preda.rs.ba  sa subjektom e-mail-a: Prijava na javni poziv– projekat WHAM ili donijeti lično popunjen obrazac u Agenciju „PREDA-PD“ kancelarija broj 25.

ODABIR KANDIDATA

Preliminarni odabir kandidata i provjera ispunjavanja uslova će se vršiti na osnovu popunjenog prijavnog obrasca. Odabrani kandidati će biti pozvani na interviju na osnovu kojeg će se izvršiti konačno bodovanje.

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju saglasnost za objavu i korištenje dokumentacije u svrhu izvještavanja prema donatoru. Takođe prijavom pristajete i na fotografisanje i objavu tih fotografija i video sadržaja.

Dodatnu prednost (NIJE USLOV) će ostvariti slijedeći kandidati: 

KONSTRUKTOR ALATACNC PROGRAMER
sa završenom tehničkom školom – zanimanja mašinske struke IV stepen;sa završenom tehničkom školom – zanimanja mašinske struke IV stepen;
sa poznavanjem programa  SolidWorks, AutoCAD ili programa slične namjene;sa poznavanjem rada u CAM/CAD programima;
sa iskustvom na sličnim poslovimasa iskustvom ili poznavanjem rada na poziciji CNC operatera ili programera
ukoliko je  zaposlen u jednom od poslovnih subjekata iz oblasti metalne i mašinske industrije.ukoliko je  zaposlen u jednom od poslovnih subjekata iz oblasti metalne i mašinske industrije.

ROK ZA PRIJAVU

Rok za prijavu na Javni poziv je do 17.12.2021. do 14 h.

Odabrani kandidati biće telefonski ili putem e-maila obavješteni o rezultatima javnog poziva.

PROGRAM OBUKE I TERMINI ODRŽAVANJA

Obuka će se izvoditi na osnovu neformalnog programa obuke koji traje ukupno 80 časova, odnosno 2 puta sedmično po 4 časa .

Termini održavanja teorijskog dijela obuka u Agenciji „PREDA-PD“ će se održavati prema sledećem rasporedu:

 1. CNC Programiranje: Ponedeljak i srijeda od 15:45-19:45;
 2. Konstrukcija alata: Četvrtak 16:30-20:30 (prvi termin). Drugi termin će biti naknadno određen i to u toku radne sedmice poslije 15:30 ili subotom od 12:00 časova.

Termini održavanja praktičnog dijela u preduzeću „KOLKTER CCL“ Poslovna jedinica Prijedor će se napraviti u skladu sa dogovorom između trenera i polaznika obuka.

Organizator obuke zadržava pravo izmjene termina održavanja obuka.

Po uspješnom završetku programa polaznici će dobiti potvrdu o pohađanju neformalnog programa obuke.  

Obuke će se realizovati u periodu od 20.12.2021. (najranije) – 28.02.2022. godine.

PREUZMI PRIJAVNE OBRAZCE:

Konstruktor alata – Prijavni obrazac

CNC Programer – Prijavni obrazac

WHAM_2-1110×550-1
Najave

JAVNI POZIV NEZAPOSLENIM LICIMA ZA POHAĐANJE OBUKA RADI STICANJA VJEŠTINA ZA RAD U METALNOM I IT SEKTORU

U cilju pružanja novih znanja i radnih vještina, stručnog osposobljavanja radi pronalaska radnog mjesta ili samozapošljavanja nezaposlenih osoba i osiguravanja kvalifikovane  radne snage lokalnim poduzećima Agencija za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ raspisuje javni poziv za pohađanje obuka za CNC programera za metal, alatničara i Web programera. 

Obuke se izvode prema neformalnom programu  obuke koje su sastavili stručnjaci iz oblasti metalnog i IT sektora.

Obuke su BESPLATNE za sve polaznike. Za svaku obuku će biti formirana grupa od 10 polaznika. Potencijalni kandidati se mogu prijaviti za više obuka, međutim ukoliko budu izabrani mogu pohađati samo jednu obuku.

Obuke za CNC programera i alatničara će se realizovati u periodu 01.10.2021. – 15. 12.2021. godine, dok će se obuka za Web programera realizovati u periodu 01.10.2021. – 31. 01.2022. godine dva puta sedmično po četri časa.

Rok za prijavu je 22.09.2021. godine do 14:00h na način i pod uslovima koji se detaljno nalaze u sklopu javnog poziva za svaku pojedinačnu obuku koje možete preuzeti ispod:

 1. Javni poziv za obuku za alatničara
 2. Javni poziv za obuku zaCNC programera
 3. Javni poziv za obuku za Web programera

Prijavne obrasce za  možete preuzeti ispod:

 1.  Prijavni obrazac za alatničara
 2.  Prijavni obrazac za CNC programera
 3. Prijavni obrazac za Web programera

Obuka se realizuje kroz projekat „Povećanje kompetencija radne snage za mala i srednja preduzeća u oblastima metaloprerade i IT“ koji kofinansirata USAID kroz WHAM projekat. Ukupna vrijednost projekta je 87.289,62 KM, od čega će 34.028,62 KM finansirati USAID kroz WHAM projekat.

bcf59d3bc384e86f8c1d88b209f7600bafdf4f662399086a1627d2ce62ebad4a
Najave

Javni poziv za podnosenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru druge faze projekta Via Dinarica

Poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava je jedna od aktivnosti u okviru druge faze projekta Via Dinarica, koji implementira i sufinansira Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH), uz finansijsku podršku Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencije za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS). Druga faza ovog projekta se provodi u saradnji sa domaćim partnerima – Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma, Ministarstvom trgovine i turizma Republike Srpske, lokalnim vlastima, nevladinim i privatnim sektorom aktivnim u turizmu. Inicijativa Via Dinarica ima za cilj da promoviše značajne prirodne i kulturne resurse područja Zapadnog Balkana, da omogući bavljenje avanturističkim aktivnostima ljubiteljima prirode iz cijelog svijeta te da očuva planinska područja, kulture i predjele koji predstavljaju oazu netaknute prirode u Evropi.

Ovaj javni poziv sufinansiraju Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID BiH) i Agencija za razvojnu saradnju Republike Italije (AICS), a cilj mu je da doprinese poboljšanju ekonomskih prilika i životnog standarda duž staza Via Dinarice putem integracije domaćih proizvoda u turističku ponudu.

U skladu s gore navedenim, ovaj Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata se odnosi na sljedeće 2 prioritetne oblasti:

Prioritetna oblast 1:

Jačanje procesa proizvodnje i prerade proizvoda u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Bosanski Petrovac, Centar Sarajevo, Gacko, Jablanica, Kalinovik, Konjic, Mostar, Mrkonjić Grad, Posušje, Prijedor, Prozor-Rama, Ravno, Rudo, Sokolac, Stolac, Teslić, Tomislavgrad i Trebinje.

Prioritetna oblast 2:

Jačanje prodajnih mjesta u cilju integracije/uključivanja domaćih, tradicionalnih proizvoda u turističku ponudu duž staza Via Dinarice unutar sljedećih jedinica lokalne samouprave: Konjic, Mostar, Prijedor, Sarajevo i Trebinje.

Podnosilac prijave može podnijeti maksimalno jedan projektni prijedlog po svakoj prioritetnoj oblasti ovog javnog poziva.

Neposredno nakon objave javnog poziva projekat Via Dinarica će organizovati info sesije tokom kojih će se prezentovati svi aspekti javnog poziva i pojasniti uslovi i kriterijumi. Pored ovoga, tokom sesije potencijalni podnosioci prijava će imati priliku postavljati pitanja o javnom pozivu.

Info dani za ovaj javni poziv će se održati u sljedećim terminima:

Prva info sesija: srijeda 24.3.2021. godine u 10.00 sati,

Druga info sesija: petak 26.3.2021. godine u 10.00 sati.

Info sesije će biti održane putem online platforme (Zoom) za video i audio konferencije.

Za prijavu na jednu od info sesija potrebno je poslati ime i prezime, e-mail adresu na koju će biti upućen poziv za uključivanje u online info sesiju, te napomenu za koju info sesiju se prijavljujete (prva ili druga info sesija), s naslovom/predmetom Prijava na Via Dinarica info dane.

Prijavu je potrebno poslati na e-mail adresu registry.ba@undp.org i to za:

– Prvu info sesiju, koja će se održati u srijedu, 24.3.2021. godine u 10.00 sati, najkasnije do utorka, 23.3.2021. godine (do 12.00 sati).

– Dugu info sesiju, koja će se održati u petak, 26.3.2021.godine u 10.00 sati, najkasnije do četvrtka, 25.3.2021. godine (do 12.00 sati).

Više informacija o javnom pozivu potražite na sljedećem linku: https://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/presscenter/vijesti/2021/javni-poziv-za-podnoenje-prijava-za-dodjelu-bespovratnih-sredsta.html