Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Projekti

cromex-26-1024×683
Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV  ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU METALA

Na osnovu člana 32. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/2021), člana 19. Statuta JU Mašinske škole Prijedor, Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-323-1/22 od 20.01.2023. godine JU Mašinska škola Prijedor, u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ objavljuje:

JAVNI POZIV  ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU METALA

Program osposobljavanja se organizuje u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ (u daljem tekstu: Projekat), koji se finansira iz budžeta Grada Prijedora. Projekat realizuje Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i JU Mašinska škola Prijedor. 

U okviru projekta, planirano je osposobljavanje za operatera na CNC mašinama za obradu metala. Primarna ciljna grupa poziva su nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, dok će se velika pažnja posvetiti i već zaposlenim licima u privrednim subjektima, odnosno licima koja su zaposlena, a žele da promjene zanimanje/posao i koja su zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za zapošljavanje na radnom mjestu – operater na CNC mašinama za obradu metala.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv gore navedenim licima da se prijave za pohađanje javno važećeg programa osposobljavanja: Operater na CNC mašinama za obradu metala.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu metala izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 88/17. Program osposobljavanja traje 240 časova, od čega 90 časa teoretske nastave i 150 časova praktične nastave.

Teoretska i praktična obuka će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor i eventualno u lokalnim preduzećima.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave.

Obuka će biti BESPLATNA za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za stručne predavače, potrebni materijal za rad, ljekarska uvjerenja i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

OPŠTI USLOVI 

Полазник образовања одраслих уписује програм ако: 

 • ima navršenih 18 godina života,
 • ima završenu najmanje srednju školu,
 • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
 • prednost pri upisu (ali ne i uslov) imaju lica koja posjeduju radno iskustvo u sektoru metaloprerade/mašinska industrija.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. Prijava za upis (popunjava  se u školi)
 2. Diploma o završenoj srednjoj školi (prednost, ali ne i uslov imaju lica koja su stekla zvanje u struci metaloprerada/mašinska industrija)
 3. Rodni list
 4. Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva ili pismo podrške poslodavca za zaposlena lica (osim za lica iz kategorije studenata).

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.

UPISNI ROK

Javni poziv ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja u sedmičnim novinama „Kozarski Vjesnik“, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

PROCEDURA ZA UPIS

Sva lica koja ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljaju neophodna dokumenta u JU Mašinska škola Prijedor, ulica Nikole Pašića broj 4  svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova za vrijeme otvorenog Javnog poziva.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za programe osposobljavanja će vršiti komisija imenovana od strane direktora JU Mašinska škola Prijedor. Planirani broj polaznika je 12. Ako se na Javni poziv prijavi više od 12 kandidata, Komisija će prilikom izbora, uzimati u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu predhodnog obrazovanja.

U Prijedoru, 22.08.2023.godine,

Broj: 1109/23                                                                                                                               DIREKTOR

                                                                                                                                                 mr Borislav Kojić

program-code-on-computer-display-in-magnifying-gla-2022-04-28-02-46-28-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „WEB DESIGN“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Web design“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Web design“.

Program obuke se sastoji od 48 časova tokom kojih će se obraditi sljedeći moduli:

 1. HTML i osnove
 2. CSS
 3. Javascript

Nakon programa, polaznici će biti u mogućnosti da se prijave da urade ulazni test za Intern-Junior poziciju, uključujući tehnike vezane za:

 • izradu web stranice/responsive web stranice;
 • postavljanje stranice na web hosting;
 • funkcionisanje web-a uopšte i ostalih tehnologija;
 • izradu stranice na osnovu postavljenog dizajna;
 • izradu Javascript-a koji može dalje služiti i za back-end i mobile programiranje.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namijenjena za osobe od 17-50 godina. Ključni preduslov je posjedovanje osnovnih znanja rukovanja računarom i rada na internetu, a poželjno je da znaju raditi sa nekim od Office programa, ali ne i nužno.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 05.09.2023. godine do 15 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika. Razvojna agencija “PREDA” zadržava pravo poništavanja javnog poziva u slučaju nezadovoljavajućeg odziva kandidata.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 23.08.2023. godine,

Broj: 08-08/23                                                                                                                      v.d. DIREKTORA

                                                                                                                                              Aleksandar Drljača

obuka-solid-works-i-3d-stampa-laughing-and-discussin-2021-09-04-11-39-04-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „SOLIDWORKS ESSENTIALS I 3D ŠTAMPA“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, objavljuje

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „SOLIDWORKS ESSENTIALS I 3D ŠTAMPA“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „SolidWorks Essentials i 3D štampa“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „SolidWorks Essentials i 3D štampa“.

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virtuelni model, jednostavnije konstrukcije (oblika), u programu „SolidWorks“; sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirana je i upotreba 3D printera.

Nakon završetka obuke, polaznici će biti u mogućnosti da pristupe polaganju CSWA SolidWorks sertifikata, i konkurentniji za angažovanje u firmama koje rade u struci mašinstvo i obrada metala (i srodnim strukama), a u kojima se koriste programi za 3D modeliranje (SolidWorks) kao i 3D štampa FDM i drugim tehnologijama.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namjenjena polaznicima sa minimum završenom srednjom školom (prijavljeni kandidati zanimanja IV stepena, tehničkih zanimanja će imati prednost), a koji su upoznati sa korišćenjem računara (osnovnim radnjama, radom sa prečicama na tastaturi, itd.). Dodatno, prednost će se dati kandidatima kojima je obuka na temu 3D modeliranje i 3D štampe neophodna za unapređenje kompetencija na aktuelnim ili potencijalnim radnim pozicijama u lokalnim poslovnim subjektima.  

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 05.09.2023. godine do 15 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika. Razvojna agencija “PREDA” zadržava pravo poništavanja javnog poziva u slučaju nezadovoljavajućeg odziva kandidata.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 21.08.2023. godine,

Broj: 04-08/23                                                                                                                      v.d. DIREKTORA

                                                                                                                                              Aleksandar Drljača

obuka-video-animacija-i-reklama-2021-08-29-13-39-23-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „KOMPJUTERSKA ANIMACIJA U VIDEO REKLAMAMA“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „KOMPJUTERSKA ANIMACIJA U VIDEO REKLAMAMA

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Kompjuterska animacija u video reklamama“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Kompjuterska animacija u video reklamama“.

Tokom obuke u trajanju od 40 časova, polaznici će steći nova znanja i vještine i biti osposobljeni izraditi kompleksan animirani televizijski spot ili bilo koju drugu video formu, uz poštovanje strogih video standarda. Takođe će znati sprovesti naprednu kolornu korekciju (Color Grading) u videu, kao i profesionalno prikupljanje i obradu zvuka, koji je neizostavni dio u savremenoj video produkciji. U fokusu je postavljena izrada animiranih televizijskih reklama ili drugih animiranih video formi, poput YouTube introa, sječica, animacija na LED panelima, bilbordima itd. Polaznici će ovom obukom ozbiljno ući u svijet naprednih studijskih tehnika i specijalnih efekata, koji prave ozbiljnu razliku u odnosu na uobičajene postupke digitalne nelinearne montaže.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namjenjena svim starosnim kategorijama, posebno mladim i nezaposlenim ljudima, koje zanima napredna obrada video materijala i kompjuterska animacija, odnosno svima koji žele svoje video materijale dići na viši nivo, a pri tome ih obogatiti kompjuterskom animacijom. 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 05.09.2023. godine do 15 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika. Razvojna agencija “PREDA” zadržava pravo poništavanja javnog poziva u slučaju nezadovoljavajućeg odziva kandidata.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 21.08.2023. godine,

Broj: 05-08/23                                                                                                                      v.d. DIREKTORA

                                                                                                                                              Aleksandar Drljača

sound-engineer-in-headphones-working-and-mixing-mu-2021-08-30-12-35-06-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „MUZICKA PRODUKCIJA I KREATIVNOST U DIGITALNO DOBA“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „MUZICKA PRODUKCIJA I KREATIVNOST U DIGITALNO DOBA“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Muzicka produkcija i kreativnost u digitalno doba“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Muzicka produkcija i kreativnost u digitalno doba“.

Program obuke čini 16 časova obuke, tokom kojeg će se polaznici upoznati sa:

 1. Osnovama muzičke produkcije
 2. Opremom za muzičku produkciju
 3. Radom u Cubase softveru (snimanje, editovanje audio snimaka, alate Cubase softvera, efektima)
 4. MIDI i VST instumentima

Nakon programa, polaznici će biti u mogućnosti da obavljaju razne vrste poslova u audio i muzičkoj produkciji.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka je namijenjena prije svega djeci srednjoškolskog uzrasta (ponajprije muzičkog smjera) koja pokazuju interesovanje za oblast audio i muzičke produkcije, ali i svim drugim zainteresovanima. Bilo bi poželjno poznavanje osnovne muzičke teorije (notni sistem, harmonski sistem, takt i ritam itd.) ali nije nužno.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 28.08.2023. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

U Prijedoru, 08.08.2023. godine,

Broj: 03-08/23                                                                                                                      v.d. DIREKTORA

                                                                                                                                              Aleksandar Drljača

friendly-young-woman-helpline-operator-with-headph-2022-08-15-21-22-54-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „TRUCK DISPATCH/TRACK AND TRACE SPECIALIST“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „TRUCK DISPATCH/TRACK AND TRACE SPECIALIST“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Truck dispatch/track and trace specialist“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Truck dispatch/track and trace specialist“.

Program obuke čini teorijski dio u trajanju od 20 časova, tokom kojeg će se polaznici upoznati sa osnovnim i relevantnim pojmovima „trucking“ industrije, te radom i obavezama jednog „truck dispatcher-a“, a koji obuhvata sledeća dva modula:

 1. Logistics Theory (Supply Chain, Industry Cake, Meet the Players, Shipper & Receiver, Dispatcher logs
 2. Into Dispatch (USA Maps, Equipment, Documents, ELD & HOS, Load Boards)

Predavanja će se vršiti isključivo i u potpunosti na engleskom jeziku.

Nakon 20 časova osnovnog teoretskog predavanja, 4 najbolja polaznika koji pokažu veliko interesovanje i razumjevanje za posao dispečera, dobiće priliku da prođu po dodatnih 30 časova kancelarijske praktične obuke (postoji mogućnost i uključivanja većeg broja polaznika za prolazak kancelarijske praktične obuke).

Teoretska i praktična obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA” i Eli technologies u Prijedoru.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja i namijenjena je svima koji žele da rade u „outsourcing“ industriji na engleskom jeziku čije odlično poznavanje je i jedini uslov prilikom prijavljivanja na obuku. Prednost će imati nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina i sa poznavanjem rada na računaru, odnosno ukoliko su već radili u „outsourcing“ industriji ili sličnim poslovima.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac, te prateću dokumentaciju (ukoliko je relevantno) za dokazivanje činjenica iz Prijavnog obrazca.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

woman-vlogger-with-headphones-looking-at-laptop-an-2022-02-22-14-02-35-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA – PODCAST LAB“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „AUDIO I VIDEO PRODUKCIJA – PODCAST LAB“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Audio i video produkcija – Podcast LAB“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Audio i video produkcija – Podcast LAB“.

Program obuke čini 26 časova, sačinjen od sledećih modula:

 • Šta je podcast
  • Forma i sadržaj podcasta
  • Audio i video podcast i potrebna oprema 
 • Osnove audio produkcije
  • Zvuk i lanac snimanja zvuka
  • Audio mikser 
  • Telefon i posebni mikrofoni 
  • Profesionalna oprema 
  • Audio obrada i distribucija audio sadržaja
 • Osnove video produkcije
  • Video i lanac snimanja videa 
  • Video mikser 
  • Telefon i posebne kamere 
  • Profesionalna oprema
  • Video obrada i distribucija video sadržaja  
 • Praktično snimanje podcasta 

Nakon programa obuke, polaznici će steći bazična znanja u oblasti audio i video produkcije kroz praktične primjere i vježbe, a na osnovu kojeg će moći da samostalno kreiraju sadržaje za online emitovanje.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja, namjenjena je svima koji žele da naprave prve korake u snimanju podcast-a. 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

2gamer-playing-online-video-games-on-mobile-phone-a-2022-07-22-21-51-11-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „MOBILNI GEJMING – RAZVOJ IGARA ZA SMART TELEFONE„

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „MOBILNI GEJMING – RAZVOJ IGARA ZA SMART TELEFONE„

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Mobilni gejming – razvoj igara za SMART telefone“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Mobilni gejming – razvoj igara za SMART telefone“.

Program obuke čini 40 časova obuke, tokom kojeg će biti obrađene sledeće teme:

 • osnove gejming industrije i mobilnog gejminga 
 • izbor ciljne platforme na kojoj se igrica izvršava 
 • osnove rada u programskom paketu Unity 
 • objekti i kretanje objekata, detekcija sudara, 
 • osnovna fizika, dodavanje efekta gravitacije 
 • kreiranje kretanja korisnika, određivanje brzine i rotacije 
 • upravljanje sredstvima 
 • rad sa prozorom projekta 
 • podešavanje animacije 2D sprajtova i isijecanje lista sprajtova 
 • „oživljavanje“ igrice – programiranje u C# 
 • upravljanje kretanjem, prijem i obrada inputa od igrača 
 • uništavanje objekata 
 • generisanje nivoa igre 
 • upravljanje zvučnom podlogom i zvučnim efektima 
 • podešavanje 3D terena modifikacijom gotovih šablona 
 • razvoj sopstvene 2D mobilne igrice u Unity okruženju 
 • razvoj 3D mobilne igrice 

Po završetku kursa polaznik će biti osposobljen da: 

 • samostalno instalira, podesi i koristi razvojno okruženje Unity za razvoj web, desktop i mobilnih igara 
 • samostalno napravi 2D mobilnu igricu sa zvučnom podlogom, zvučnim efektima, animacijom, sabiranjem poena i komandama za upravljanje. 
 • pripremi 3D teren kao okruženje u kojem će se odvijati igrica 
 • samostalno napravi 3D igricu 

Polaznici će biti obučeni za rad u sljedećim aplikacijama: 

 • Programski paket za razvoj igara Unity (jedan od najpoznatijih alata za razvoj igara)
 • Visual Studio Code / Notepad++ 

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Prihvatljivi kandidati su:

 • mladi nezaposleni 
 • svi oni koji žele brzo pokrenuti samostalni Freelance biznis ili se zaposliti kao developer na domaćem ili inostranom tržištu u gejming industriji 
 • svi oni koji žele nadograditi postojeća znanja programiranja i dodatno ih komercijalizovati 
 • svim ostalim mladim ljudima koji imaju želju da steknu znanja iz ove aktuelne i veoma tražene oblasti na tržištu rada 

Od polaznika se očekuje osnovno znanje rada na računaru. Prethodna znanja iz oblasti razvoja igrica za mobilne telefone su dobrodošla, ali nisu uslov za pohađanje kursa. Osnovno znanje o programskom jeziku C# je prednost, ali nije nužan uslov, jer je u okviru kursa planirana detaljna obrada ove oblasti.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

teamwork-graphic-designers-creative-drawing-websit-2022-12-13-00-39-46-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „GRAFIČKI DIZAJN“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „GRAFIČKI DIZAJN“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Grafički dizajn“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Grafički dizajn“.

Program obuke čini osnovni kurs iz grafičkog dizajna u trajanju od 45 časova obuke, tokom kojeg će se obraditi sledeće oblasti:

 • Uvod u vektorsku grafiku,
 • Alati za rad sa vektorskom grafikom, 
 • Osnovne tehnike rada sa vektorskom grafikom, 
 • Napredne tehnike rada sa vektorskom grafikom, 
 • Osnove rada sa rasterskom grafikom.

Nakon programa, polaznici će biti osposobljeni za samostalan i timski rad u grafičkoj industriji, odnosno na polju grafičkog dizajna.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Obuka nije ograničena vrstom i nivoom školovanja, namjenjena je svima koji žele da naprave prve korake ka grafičkom dizajnu i predznanjem korištenja računara. 

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije: na telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

program-code-on-computer-display-in-magnifying-gla-2022-04-28-02-46-28-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „PROGNOZNI MODELI U POLJOPRIVREDI“

Na osnovu člana 24. Statuta Agencije “PREDA-PD” br. UO 09/13 v.d. direktor Razvojne agencije za razvoj grada Prijedora “PREDA”, objavljuje:

JAVNI   POZIV ZA PRIJAVU POLAZNIKA ZA POHAĐANJE OBUKE „PROGNOZNI MODELI U POLJOPRIVREDI“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru gradske mjere „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada (u daljem tekstu: Projekat), finansirane iz Budžeta Grada Prijedora, organizuje obuku „Prognozni modeli u poljoprivredi“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ upućuje Javni poziv svim zainteresovanim licima, da se prijave za pohađanje obuke „Prognozni modeli u poljoprivredi“.

Program obuke čini 40 časova, tokom kojih će se obrađivati sledeće teme:

 • Python programski jeziki –  NumPy
 • Python programski jeziki eziku – Pandas 
 • Python programski jeziki – Mathplotlib i Seaborn
 • Uvod u Machine Learning – Nadgledano učenje (Supervised Learning), Overfitting, Underfitting
 • Klasifikacija
 • Regresija – linearna i logistička
 • Uvod u rekurentne neuronske mreže (RNNs)
 • Perceptron – pojam i osobine
 • LSTMS i GRU
 • RNN Slojevi 
 • Korištenje RNN zasnovano na sinusoidalnoj funkciji – podaci 
 • Korištenje RNN zasnovano na sinusoidalnoj funkciji – izrada sloja 
 • Korištenje RNN zasnovano na sinusoidalnoj funkciji – izrada modela 
 • Korištenje RNN zasnovano na sinusoidalnoj funkciji – LSTMS i izrada prognoze 
 • Primjena RNN na vremenskim serijama 
 • Deployment modela u web aplikaciju 

Nakon završene obuke, polaznici će biti u mogućnosti da samostalno obavljaju sledeće:

 • Izrade web aplikaciju koristeći Django framework koja će služiti za integrisanje modula mašinskog učenja,  pregled dobijenih rezultata i filtriranje u realnom vremenu;
 • Primjene osnovne module mašinskog učenja zasnovanih na primjeni rekurzuivnih neuronskih mreža  u analizi podataka; 
 • Samostalno obavljaju dalje analize vremenskih podataka i vrše njihovo predstavljanje na web aplikaciji.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“ Razvojne agencije “PREDA”.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLJIVI KANDIDATI

Potrebne kompetencije za pohađanje kursa su:

 • Osnovno poznavanje programskih jezika HTML, CSS i JavaScript;
 • Osnovno poznavanje Python programskog jezika;
 • Poznavanje web developmenta korištenjem Python programskog jezika;
 • Osnovno poznavanje matematičkih funkcija.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za neformalnu obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno. 

Za prijavljivanje na Javni poziv neophodno je dostaviti ispunjeni Prijavni obrazac.

Rok za dostavljanje prijava je najmanje do 20.04.2022. godine do 12 časova, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: obuke@predaprijedor.com (kontakt informacije na telefon +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Poslovni centar Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna ugrada fabrike „Celpak“).

12347