Kontakt

Aleja kozarskog odreda 9

office@preda.rs.ba

+387 52 241 600

Category: Projekti

equipment-for-woodworking-industry-2021-08-26-15-33-17-utc
Gradske mjere podrške

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

Na osnovu člana 32. Zakona o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/2021), člana 19. Statuta JU Mašinske škole Prijedor, Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih RS broj 07/5.1/604-323-1/22 od 20.01.2023. godine JU Mašinska škola Prijedor, u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ objavljuje:

J A V N I P O Z I V
ZA PRIJAVU ZA POHAĐANjE PROGRAMA OSPOSOBLjAVANjA ZA OPERATERA NA CNC MAŠINAMA ZA OBRADU DRVETA

Program osposobljavanja se organizuje u okviru projekta „Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada“ (u daljem tekstu: Projekat), koji se finansira iz budžeta Grada Prijedora.

Projekat realizuje Razvojna agencija grada Prijedora “PREDA” u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i JU Mašinska škola Prijedor.

U okviru projekta, planirano je osposobljavanje za operatera na CNC mašinama za obradu drveta. Primarna ciljna grupa poziva su nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje RS, dok će se velika pažnja posvetiti i već zaposlenim licima u privrednim subjektima, odnosno licima koja su zaposlena, a žele da promjene zanimanje/posao i koja su zainteresovana za sticanje kvalifikacija i vještina za zapošljavanje na radnom mjestu – operater na CNC mašinama za obradu drveta.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv gore navedenim licima da se prijave za pohađanje javno važećeg programa osposobljavanja: Operater na CNC mašinama za obradu drveta.

Program osposobljavanja za operatera na CNC mašinama za obradu drveta izvodi se u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ br. 18/14. Program osposobljavanja traje 140 časova, od čega 57 časa teoretske nastave i 83 časa praktične nastave.

Teoretska i praktična obuka će se obavljati u prostorijama JU Mašinska škola Prijedor i eventualno u lokalnim preduzećima.

Po uspješnom završetku programa stiče se uvjerenje o osposobljenosti koje ima snagu javne isprave.

Obuka će biti BESPLATNA za sve odabrane polaznike (kroz projekat se obezbjeđuju sredstva za stručne predavače, potrebni materijal za rad, ljekarska uvjerenja i osiguranja od nezgode na praktičnom radu).

OPŠTI USLOVI

Polaznik obrazovanja odraslih upisuje program ako:

 • ima navršenih 18 godina života,
 • ima završenu najmanje srednju školu,
 • ima zdravstvene i psihofizičke sposobnosti za rad,
 • prednost pri upisu (ali ne i uslov) imaju lica koja posjeduju radno iskustvo u sektoru drvoprerade/proizvodnje namještaja.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 • Prijava za upis (popunjava se u školi)
 • Diploma o završenoj srednjoj školi (prednost, ali ne i uslov imaju lica koja su stekla zvanje u struci drvoprerade)
 • Rodni list
 • Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od strane Zavoda za zapošljavanje RS, ne starije od datuma objavljivanja Javnog poziva ili pismo podrške poslodavca za zaposlena lica (osim za lica iz kategorije studenata).

Napomena: Nakon izvršenog odabira, primljeni polaznici će biti u obavezi da dostave ljekarsko uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za rad, čije će troškove izdavanja snositi projekat “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.

UPISNI ROK
Javni poziv ostaje otvoren najmanje 15 dana od dana objavljivanja u sedmičnim novinama „Kozarski Vjesnik“, odnosno do popune planirane grupe polaznika.

PROCEDURA ZA UPIS
Sva lica koja ispunjavaju uslove Javnog poziva dostavljaju neophodna dokumenta u JU Mašinska škola Prijedor, ulica Nikole Pašića broj 4 svakim radnim danom od 09:00 do 13:00 časova za vrijeme otvorenog Javnog poziva.

ODABIR POLAZNIKA
Odabir polaznika za programe osposobljavanja će vršiti komisija imenovana od strane direktora JU Mašinska škola Prijedor. Planirani broj polaznika je 12. Ako se na Javni poziv prijavi više od 12 kandidata, Komisija će prilikom izbora, uzimati u obzir stepen ispunjenosti uslova u pogledu predhodnog obrazovanja.

U Prijedoru, 23.02.2023.godine,
Broj: 219/23 DIREKTOR
mr Borislav Kojić

IMG-20230202-WA0011
Projekti

Početak projekta “Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova – CLIMABOROUGH“

U periodu od 01.02. do 02.02.2023.godine predstavnik Agencije “PREDA” zajedno sa predstavinicima Grada Prijedora učestvovali su na kick-off sastanku projekta “Izgradnja „zelenih“ i klimatski neutralnih gradova – CLIMABOROUGH”. Sastanak je održan u Firenci, Italija u oprganizaciji vodećeg partnera na projektu Udruženje ANCI iz Toskane. 

Cilj projekta “Climaborough” je unapređenje tradicionalnih pristupa urbanističkom i prostornom planiranju i kreiranje otvorenog skupa alata za podršku u procesu klimatske tranzicije u gradovima. Poseban fokus projekta je na sektorima: energetike, transporta, otpad i cirkularne ekonomije a sve u cilju ostvarivanja cilja klimatske neutralnosti do 2050.godine,  i u skladu sa preporukama Evropske unije. 

Fokus projekta je na kreiranju rješenja za smanjenje emisije CO2 u gradovima koji troše 65% energije i čine više od 72% globalne emisije CO2.

Projekat “Climaborough” je započeo 1. januara, a datum završetka je predviđen za 31. decembar 2026.godine.

“Climaborough” je finansiran iz evropskog istraživačkog programa Horizont Evrope 2021-2027 (poziv Horizon-Miss-2021) s ukupnim budžetom od 11 miliona evra. Projekat “Climaborough” okupio je 28 projektnih partnera iz 15 evropskih zemalja. 

Na prvom sastanku projektnog konzoricijuma definisani su naredni koraci za uspješnu implementaciju projekta u narednom periodu. 

U prvih šest mjeseci projekta, uključeni gradovi, od kojih je mnoge odabrala Evropska komisija kao jedne od 100 vodećih urbanih područja sa misijom klimatske neutralnosti, imaju zadataka da definišu plan izazova s ​​kojima se trebaju suočiti i prevladati.

111256379_1470243769828665_3720394605058351573_o-1024×683
Gradske mjere podrške

 JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NEFORMALNIH OBUKA/PROGRAMA OSPOSOBLJAVANJA 

 Mjere podrške efikasnijem funkcionisanju tržišta rada se kontinuirano provode uz korištenje namjenskih sredstava Budžeta Grada Prijedor i ostalih dostupnih izvora finansiranja. Kroz organizaciju formalnih i neformalnih programa osposobljavanja za nezaposlena i nezaposlena lica, te ostale socijalne kategorije (žene, mladi, učenici, studenti, ranjive grupe) jačaju se kompetencije radne snage u skladu sa zahtjevima lokalnih poslovnih subjekata.

Cilj poziva je definisanje ciklusa obuka/programa osposobljavanja za 2023. godinu, koji će lokalnim korisnicima (polaznicima) omogućiti sticanje znanja i vještina baziranih na upotrebi informacionih i srodnih tehnologija.

U skladu sa generalnim konceptom projekta, fokus je stavljen na zanimanja i vještine neophodne za rad u sektorima kreativne i tzv. „outsourcing“ industrije. Posebno interesantne oblasti za realizaciju obuka/programa osposobljavanja su: 

2D/3D dizajn (softveri za modeliranje, 3D print, CNC tehnologija) 

Grafički dizajn 

Web dizajn 

Mobilne aplikacije 

Izrada video igara („Gaming“ industrija) 

Video i audio produkcija 

Fotografija 

Digitalni marketing 

Usluge i vještine za „outsourcing“ industriju 

Navedena lista je indikativna i ne isključuje mogućnost kandidovanja oblasti koje nisu gore pomenute.

U skladu sa finansijskim i tehničkim mogućnostima, a u cilju šireg obuhvata, za svaku od navedenih oblasti će se organizovati samo jedan program osposobljavanja, odnosno jedna obuka. Trajanje jednog programa osposobljavanja, odnosno obuke (planirani fond časova), treba da bude u skladu sa kompleksnošću predmetne oblasti i planiranim ishodima učenja. Za obuke za koje predloženi fond časova bude veći od 45, tražiće se detaljno obrazloženje predlagača. 

Lica zainteresovana za izvođenje programa osposobljavanja i obuka, prijavu na poziv za iskazivanje interesa mogu podnijeti elektronskim putem na e-mail: obuke@predaprijedor.com, slanjem sljedeće dokumentacije: 

Obavezna dokumentacija: 

 • Popunjen obrazac za prijave za iskazivanje interesa (word ili pdf format), 
 • Diploma formalnog obrazovanja (skenirana), 
 • Lista referenci vezanih za oblast ponuđenih obuka (word ili pdf format), 
 • Lista referenci vezanih za predavačko iskustvo (word ili pdf format), 
 • Kratka biografija (CV). 

Dodatna dokumentacija koja će se uzeti u obzir pri evaluaciji prijava za iskazivanje interesa: 

 • Diplome/sertifikati/potvrde/uvjerenja/licence/ugovori vezane za predmetnu oblast (skenirane), 
 • Dokaz o poslovanju u predmetnoj oblasti (skenirane verzije Rješenja o registraciji, finansijskih izvještaja za 2021. godinu i sl.). 

Rok za podnošenje prijava za iskazivanje interesa i navedene dokumentacije je 27.02.2023. 

Za sva lica zainteresovana za izvođenje programa osposobljavanja i obuka, odnosno koja žele da podnesu prijavu, održat će se konsultacije/info dan u prostorijama Razvojne agencije „PREDA“, adresa: Aleja kozarskog odreda 9, 79100 Prijedor (bivša upravna zgrada fabrike Celpak) 14.02.2023. godine u 13 časova. 

PREUZMI DOKUMENTACIJU JAVNOG POZIVA

operating-cnc-machine-2021-09-24-03-52-13-utc
Gradske mjere podrške

Obuka za CNC operatera na mašinama za obradu drveta

Program je namjenjen licima sa:

 • navršenih 18 godina starosti
 • završenom srednjom školom
 • opštim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima

Realizacija programa je planirana za period februar – april 2023 godine kroz 57 časova teorijske i 83 časa praktične nastave u saradnji sa Mašinskom školom i Klasterom „Drvo-PD“ Prijedor. Troškove obuke finansira Grad Prijedor, kroz budžetsku liniju Odjeljenja za privredu i preduzetništvo – “Kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada”.    

Prednost pri odabiru će imati:

 • nezaposlena lica sa evidencije Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske – Filijala Prijedor,
 • zaposlena lica sa radnim iskustvom u drvnom sektoru,
 • ostala zaposlena lica zainteresovana za sticanje kompetencija u ovoj oblasti.

Obuka će se izvoditi po javno važećem programu osposobljavanja, a uspješnim polaznicima će se izdati uvjerenje o osposobljenosti.  

Interes za učešće se može iskazati putem e-mail adrese: obuke@predaprijedor.com , uz obavezno dostavljanje sljedećih informacija:

 • ime i prezime,
 • godine starosti,
 • stručna sprema,
 • radni status (nezaposlen, zaposlen, student) 

Za više informacija nam se možete obratiti putem navedene e-mail adrese: obuke@predaprijedor.com ili telefonski na 052 240 411.    

IMG-4131
Feel Kozara-Explore

Feel Kozara – EXPLORE predstavio „Bitku na Kozari kroz virtualnu stvarnost“ u Memorijalnom muzeju Mrakovica

Danas je u Memorijalnom muzeju na Mrakovici održana promocija aplikacije „Bitka na Kozari kroz virtuelnu stvarnost“. 

Ranijom realizacijom Feel Kozara projekta Nacionalni park je obogatio turstičke sadržaje. Sada kroz EU4BusinessRecovery projekat, kojeg sufinansiraju Evropska Unija i Savezna Republika Njemačka, Feel Kozara Explore nastavlja s jačanjem Nacionalnog parka Kozara kao poželjne destinacije kroz unaprjeđenje infrastrukture, donoseći novi sadržaj koji će postati dijelom stalne postavke Memorijalnog muzeja na Mrakovici.

Događaj je otvorio direktor Nacionalnog parka Kozara, gospodin Božidar Nikoletić, koji je poželio dobrodošlicu prisutnima i ovom prilikom izrazio zadovoljstvo dosadašnjim partnerstvom i saradnjom sa Razvojnom agencijom grada Prijedora PREDA, glavnim nosiocem Feel Kozara -EXPLORE projekta.

Prisutne je pozdravio i direktor Agencije PREDA, gospodin Aleksandar Drljača i istakao da je bilo zadovoljstvo raditi na realizaciji ove projektne aktivnosti i da Razvojna agencija u okviru projekta, uz podršku donatora, namjerava unijeti i dodatne sadržaje u cijeloj potkozarskoj regiji.  

Virtuelna stvarnost u muzejima širom svijeta počinje da zauzima sve značajnije mjesto kao interesantan i edukativan način predstavljanja istorijske građe. “Bitka na Kozari kroz virtuelnu stvarnost” sažima nekoliko različitih iskustava: istorijski događaj po kojem je poznata ova planina, ali i doživljaj njenog prirodnog i kulturnog bogatstava.

Kroz virtuelnu stvarnost prikazano je bogatstvo prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na kojem počiva ovaj nacionalni park. Vrhunska grafika i animacija dio su virtuelnog doživljaja jedne od najpoznatijih bitaka iz perioda Drugog svjetskog rata koju su u virtuelni svijet prenijeli istraživači laboratorije Sarajevo Graphics Group, Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i Udruženja Digi.ba.

U virtuelnom svijetu korisnici susreću istorijske ličnosti poput Mladena Stojanovića, Mire Cikote i Mike Mandić, koji korisnika vode kroz vrijeme, kozarske šume i događaj po kojem je Kozara ostala zapamćena. Prolaskom kroz 5 nivoa edukativne igrice i savladavajući prepreke koje pred njih postavlja virtuelna stvarnost, korisnici na kraju imaju priliku da izgrade Spomenik Revoluciji i zapravo saznaju njegovu simboliku. 

Rezultati saradnje sa Razvojnom agencijom PREDA vidljivi su u cijelom Nacionalnom parku, a sada kroz Feel Kozara – EXPLORE promjene su unesene i u Muzej.  Početkom projekta smo pred sebe postavili težak zadatak kako predstaviti mlađim generacijama istorijske 

događaje na način da bude zanimljivo, da ima edukativan karakter, kako za njih tako i za starije posjetioce,  i da istovremeno tome pristupimo s punim poštovanjem prema jednom istorijskom događaju kao što je Bitka na Kozari. Kroz izuzetnu saradnju sa Udruženjem Digi.ba, mislim da smo u tome uspjeli, navela je Marina Ljubičić Bogunović, viši kustos ovog muzeja i rukovodilac sektora kulturno-istorijskog nasljeđa u Nacionalnom parku Kozara.

Pored VR aplikacije i odgovarajuće opreme za njeno prikazivanje, Muzej je kroz ovaj projekat dobio dodatnu opremu zahvaljujući kojoj će dio obimnih  muzejskih istraživanja i građe, koji se ranije nisu mogli  prikazati na tradicionalan način, učiniti dostupnim zainteresovanim posjetiocima.

Feel Kozara – Explore projekat započeo je s realizacijom u maju ove godine. Cilj projekta je objedinjavanje turističke ponude gradova koji okružuju Kozaru kroz niz aktivnosti koje su prvenstveno namijenjene malim i srednjim preduzećima iz ugostiteljstva i turizma u procesu oporavka od posljedica izazvanih pandmijom COVIDA-19. Sve projektne aktivnosti uspješno provodimo zahvaljujući sjajnoj mreži saradnika koja obuhvata predstavnike turističkih organizacija i razvojnih agencija Prijedora, Novog Grada, Gradiške, Kostajnice i Kozarske Dubice, koji su i danas s nama i kojima ovim putem zahvaljujem, rekla je u svom obraćanju Boris Srdić, projekt menadžer. 

„Feel Kozara – Explore” se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19, te ujedno unapredjuje turistički potencijal. EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine. 

Više informacija na : https://eu4business.ba/ 

Za više informacija o projektu „Feel Kozara – Explore“, molimo kontaktirajte:

Nataša Savanović, administrativno-tehnički asistent, Razvojna agencija PREDA iz Prijedora 

Tel: +387 65 917 144

E-mail: natasa.savanovic@preda.rs.ba

Green-Destinations,-GIZ-group
Feel Kozara-Explore

„Feel Kozara – EXPLORE“ – pozitivan primjer zelenog turizma na konferenciji Green Destinations 2022 and Future of Tourism u Atini

Čak 250 predstavnika iz 43 zemlje ujedinjene zajedničkim idejama o usvajanju „zelenih“ vrijednosti koje unaprjeđuju atraktivnost, konkurentnost i kvalitetu turističkih destinacija okupilo se na konferenciji Green Destinations 2022 and Future of Tourism u Atini.

Zahvaljujući EU4BusinessRecovery programu, koji implementira GiZ uz podršku Evropske unije i Vlade SR Njemačke, konferenciji su prisustvovali predstavnici nadležnih entitetskih i državnih ministarstava, kao i predstavnici lokalnih agencija.

Green Destinations, neprofitna fondacija koja stoji iza organizacije ove konferencije, fokus svojih aktivnosti usmjerava ka promociji i razvoju destinacija održivog turizma širom svijeta, te su kao i svake godine predstavili Top 100 održivih turističkih destinacija. Ove godine među njima se našla i priča „Park prirode Orjen – zaštićeno područje u službi turističke ponude i održivog razvoja“ iz Trebinja, a na jednom od mnogobrojnih panela predstavljena je i DINARDICA iz Mrkonjić Grada – prva zelena destinacija u BiH, koja je prošle godine bila na ovoj prestižnoj listi. 

Mnogobrojni panelisti, navodeći primjere dobrih praksi iz bližeg okruženja i svijeta, kao siguran put ka uspjehu istakli su međusobnu saradnju i posvećenost svih aktera istom cilju. Razvojna Agencija grada Prijedora PREDA, takođe jedna od učesnica ovogodišnje konferencije, kroz svoje projekte teži ka formiranju i razvoju uspješnih turističkih destinacija u našoj zemlji. Projekat na kojeg su s pravom ponosni je „Feel Kozara – EXPLORE“, predstavljen kao jedan od pozitivnih primjera na konferenciji. Cilj im je da u narednom periodu, zajedno sa Nacionalnim parkom Kozara kao partnerom, približe ovaj divni park dobijanju certifikata zelene destinacije. Iako se radi o izazovnom i dugotrajnom procesu, to je jedan od najboljih načina zaštite i promocije prirodnog, kulturnog i istorijskog bogatstva.

„Feel Kozara – EXPLORE“ projekat se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. 

EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

3D-modeliranje-slika
Gradske mjere podrške

Započela obuka „3D modeliranje“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ započela je sa izvođenjem obuke „3D modeliranje“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 10 polaznika.

3D modeliranje je oblast koja je sve više zastupljena kako u metalskoj i drvnoj industriji,tako i u ostalim granama industrije. Polaznici kroz ovu obuku mogu da savladaju osnovna znanja i vještine iz oblasti 3D modeliranja kroz koja bi u budućnosti mogli da pokrenu i svoj vlastiti biznis.

Web-design-slika
Gradske mjere podrške

15 polaznika prisustvuje obuci iz “Web Design-a”

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ započela je sa izvođenjem obuke „Web Design“ u okviru projekta koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo.

Obuka se izvodi u prostorijama agencije i pohađa je 15 polaznika. 

Kroz ovu obuku polaznici će steći osnovna znanja i vještine u izradi Web stranica kako bi u budućnosti mogli samostalno da izrađuju Web stranice i budu konkurentni na sve zastupljenijem tržištu rada iz ove oblasti.

Una-restoran,-Dubica,-mak-kolač
Feel Kozara-Explore

Tople priče malih porodičnih biznisa – stvarni turistički potencijal Kozare i Potkozarja

 “Feel Kozara – EXPLORE” nastavlja jačanje i promociju turističkih potencijala planine Kozare i okoline sa toplim pričama malih porodičnih biznisa iz kozarske regije. Dvadeset mikro, malih i srednjih preduzeća koja se bave uslužnim djelatnostima  u ugostiteljstvu i turizmu sa područja Nacionalnog parka Kozara, Prijedora, Novog Grada, Kozarske Dubice, Kostajnice i Gradiške krajnji su korisnici projekta. 

Kako je uporedo s realizacijom projekta trajala i pandemija COVID-19, bilo je sve jasnije da su, u ekonomskom smislu, njome najviše pogođeni ugostiteljski i turistički sektori pa je „Feel Kozara“ nastavila svoju priču kao „Feel Kozara – EXPLORE“ u cilju da istraži i osnaži turističke potencijale planine ove regije kroz lokalne preduzetnike. 

Jedan od specifičnih ciljeva Feel Kozara – EXPLORE projekta, koji finansira Evropska unija, a provode Razvojna Agencija grada Prijedora PREDA i Nacionalni park Kozara, je da se unaprijedi turistička ponuda Nacionalnog parka Kozara. Kroz savremen prikaz sadržaja, kreiranjem virtuelne realnosti u memorijalnom Muzeju u Mrakovici, obuhvaćeno je i bogatstvo prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa na kojem počiva ovaj nacionalni park.

Feel Kozara – EXPLORE projekat se implementira u okviru šireg EU4BusinessRecovery projekta Evropske unije, koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19. 

EU4BusinessRecovery je vrijedan 13,7 miliona evra, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona evra) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada evra). Implementiraju ga GIZ, ILO i UNDP.

Cilj projekta je da nabavkom opreme, aparata, dodatnim edukacijama i promocijom  pomogne bržem oporavku i razvoju novih turističkih sadržaja ovog područja.

Partneri u „Feel Kozara – EXPLORE“ priči jesu Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“, kao vodeći partner, i Nacionalni park Kozara, koji će zahvaljujući ovom projektu dodatno unaprijediti turističku infrastrukturu i sadržaje Parka.

Projektne ativnosti „Feel Kozara – EXPLORE“ su u punom zamahu. Zahvaljujući sjajnoj saradnji s turističkim organizacijama okolnih gradova i Razvojnom agencijom Gradiška, upravo u svrhu stvaranja promotivnih sadržaja, posjetili smo većinu naših korisnika. Video-sadržaji i promotivni spotovi će prikazati dobre domaćine s Kozare i Potkozarja, čućemo tople priče malih porodičnih biznisa, vrijednih ruku koje stvaraju proizvode i delicije svojstvene samo ovom području. 

Pogledajte bogatstvo koje nas okružuje, postanite i vi Feel Kozara Explorer!

Za više informacija o EU4Business programu, posjetite www.eu4business.ba

solid-works-obuka-prijedor
Gradske mjere podrške

Prodružen rok za prijavu polaznika za pohađanje obuke „3D MODELOVANJE (SolidWorks)“

Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ je u okviru projekta „Gradske mjere podrške zapošljavanju“ (u daljem tekstu: Projekat), raspisala javni poziv za sve zainteresovane da se prijave za pojađanje obuke „3D modelovanje (SolidWorks)“. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Gradom Prijedorom i Odjeljenjem za privredu i preduzetništvo u okviru realizacije mjere kreiranje i izvođenje programa obuke i prekvalifikacije prema aktuelnoj potražnji na tržištu rada predviđene Budžetom Grada Prijedor.

U skladu s tim, Razvojna agencija grada Prijedora „PREDA“ obavještava sve zainteresovane da je rok za prijavu produžen do 20.09.2022. godine do 15:30 časova.

Program obuke će se se realizovati po zvaničnom programu SolidWorks Essentials 2018/2020.

Tokom obuke u trajanju od 72 sata, polaznici će steći nova znanja i vještine da se osposobe da samostalno izrade 3D virutelni model jednostavnije konstrukcije (oblika) u SolidWorks-u, sastave više 3D modela u jedinstven sklop, te isti po potrebi predstave u 2D crtežima. U okviru edukacije planirano je da bude i integrisan dio koji se odnosi na upotrebu 3D printera. Obuku će voditi predavač sa relevantnim radnim iskustvom u ovoj oblasti.

Obuka će se obavljati u prostorijama „Prijedor Circle Hub-a“, u periodu od 25. septembra do 20. decembra.

Planirani broj polaznika ove obuke je 10.

Za sve odabrane polaznike, obuka će biti BESPLATNA.

PRIHVATLjIVI KANDIDATI

 • Lica sa prebivalištema na području Grada Prijedora koji žele da nauče ili unaprijede svoje znanje u oblasti “3D modelovanja (SolidWorks-a)”;

Prednost će imati:

 • Nezaposleni mladi sa područja grada Prijedora do 30 godina;
 • Osobe tehničkih zanimanja;
 • Osobe sa poznavanjem rada na računaru;
 • Osobe sa pozavanjem rada u nekom softveru za 3D modelovanje, CAD programima i sl.

ODABIR POLAZNIKA

Odabir polaznika za obuku će vršiti komisija imenovana od strane v.d. direktora Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“. Planirani broj polaznika je 10. Ako se na Javni poziv prijavi više od 10 kandidata, Komisija će prilikom izbora, izvršiti bodovanje prijave u skladu sa uslovima prihvatljivih kandidata, te ulazni intervju koji će se obaviti sa svakim prijavljenim kandidatom pojedinačno.   

За пријављивање на Јавни позив неопходно је доставити испуњени Пријавни образац, те пратећу документацију (уколико је релевантно) за доказивање чињеница из Пријавног образца.

Prijave se mogu dostaviti putem mail-a na: sasa.karalic@preda.rs.ba (kontakt osoba: Saša Karalić, telefon: +387 52 240 411) ili lično u prostorije Razvojne agencije grada Prijedora „PREDA“ (adresa: Co-Working prostor u prizemlju Poslovnog centra Prijedor, Aleja kozarskog odreda 9, 79101 Prijedor – bivša upravna zgrada fabrike „Celpak“ – kontakt osoba: Dušan Stupar).

123457